آموزگار دوم دبستان

مریم اسماعیلی

پایه دوم شعبه دخترانه

فاطمه عبادی

پایه دوم شعبه دخترانه

فائزه نعمتی

پایه دوم شعبه دخترانه

فاطمه قره خانلو

پایه دوم شعبه دخترانه

سپیده نعمتی

پایه دوم شعبه دخترانه

پریسا باغبان

پایه دوم شعبه پسرانه

محلقا بهشتی

پایه دوم شعبه پسرانه

پریسا بیننده

پایه دوم شعبه پسرانه

سوادی

پایه دوم شعبه پسرانه

آمنه الهوردی زاده

پایه دوم شعبه پسرانه