آزمون ها

سنجش و ارزیابی

در راستای اجرای سیاست های شورای عالی آموزش علوی، واحد سنجش و ارزیابی در هر دوره و طرح آموزشی اقدام به برگزاری آزمونهای هماهنگ در سطح کشورمی نماید.

گزارشات آزمون

آزمون ها در موسسه سیمناد  با کیفیت و حساسیت خاصی برنامه ریزی و اجرای می شود، اما نقطه اتمام کار و نیل به هدف های پیش بینی شده، زمانی است که نتایج آزمون مورد ارزیابی و بررسی واقع شود. موسسه سیمناد در راستای این هدف گزارشات تحلیلی و توصیفی جامعی را طراحی کرده و پس از برگزاری هر آزمون نتایج آن را در قالب چهار نوع گزارش شامل؛ کارنامه دانش آموز، گزارش دبیر، گزارش مشاور و گزارش مدیر در اختیار افراد مربوطه قرار می دهد.

بدیهی است استفاده درست و اصولی از این گزارشات می تواند نقش متمایزی در افزایش اثربخشی تمامی برنامه های آموزشی داشته باشد.