آموزش تکمیلی

همزمان با ظهور اندیشه ها و دیدگاه های جدید در تعلیم و تربیت در قرن هجدهم که سر آغاز تحولات مهمی در نظام آموزش و پرورش بود بیش از هر چیزی دردیدگاه های برنامه های درسی تغییرات و تحول زیادی به وجود آمد. ظهور مفاهیم جدید نشان داد که مدارس نمی توانند نسبت به نیازهای جدید و دیدگاه های نو بدون عکس العمل بمانند. بنابراین در کنار آموزش های رسمی فعالیت های تکمیلی شکل گرفت تا نیازهای جدید و درخواست های تازه مدارس را تامین کند.

به مجموعه فعالیت هایی که خارج ار چارچوب رسمی آموزش کلاس انجام می شود فوق برنامه اطلاق می شود. این برنامه ها فعالیت های تکمیلی هستند که در مدارس زیر نظر مدیر مدرسه انجام می شود. از آنجا که قرن آینده قرن دانش و اطلاعات است و مدارس ایران نیز باید پایه پای تمام مدارس دنیا دانش آموزان را برای آینده آماده کنند تا علاوه بر کسب دانش و مهارت های تحصیلی، ذهنی باز و دیدی عمیق نسبت به دنیای خود و اطراف آن داشته باشند.

لذا مدارس سیمناد با ارائه فعالیت های متنوع سعی می کند آمادگی لازم را برای ورود دانش آموزان در عرصه های مختلف علم ، ورزش و فرهنگ فراهم کند و اوقاتی را که دانش آموزان ممکن است به بطالت بگذرانند را به بهترین نحو پر کند. مدارس سیمناد در سال های قبل از کرونا با برگزاری کلاس های متنوع فوق برنامه ، ضمن آموزش مهارت های مد نظر به استعدیابی دانش آموزاان نیز اهتمام ویژه ای داشته است. در دوران کرونا نیز با برگزاری بعضی از آموزش ها با تعداد خیلی محدودی از دانش آموزان این روند ادامه داشت. قطعا با بازگشایی آرام مدارس نیز این روند شدت بیشتری خواهد گرفت. کلاس های تکمیلی در قالب کلاس های رباتیک، موسیقی، هنر و خلاقیت و … در حال برگزاری می باشد.