آموزگار سوم دبستان

مهسا نویدی فرد

پایه سوم شعبه دخترانه

بهاره داوطلب

پایه سوم شعبه دخترانه

سارا حیدرنژاد

پایه سوم شعبه دخترانه

الناز صابری

پایه سوم شعبه دخترانه

لیلا قاسمی

پایه سوم شعبه پسرانه

هانا صدق

پایه سوم شعبه پسرانه

پریسا ناصری

پایه سوم شعبه پسرانه

ربابه اعلایی

پایه سوم شعبه پسرانه