الناز صابری

الناز صابری، دبیری با حوصله، خلاق و علاقمند به تدریس و دانش آموزان است.

این معلم در دو سال متوالی مقام دوم درس پژوهی را کسب کرده است و در رشته های هنری نیز فعالیت گسترده ای دارد.

سخن دبیر

من معلم هستم، هر شب از آینه می پرسم به کدامین شیوه؟ وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ بچه ها را ببرم قالب دریاچه عشق؟غرق دریای تفکر بکنم؟ با تبسم یا اخم؟ من معلم هستم، نیمکت ها نفس گرم قدم های مرا می فهمند، بال های قلم و تخته سیاه رمز پرواز مرا می دانند، سیب ها دست مرا می خوانند.من معلم هستم درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی مال من است.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو