ربابه اعلایی

ربابه اعلایی

ربابه اعلایی، آموزگاری مهربان و دلسوز است که دقت ونظم در حرفه معلمی، اولویت اوست، در تدریس های خود از نمایش وشعرهای ابتکاری برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر درس استفاده می کند.

این معلم فعال، درمسابقات درس پژوهی دو سال پی درپی مقام دوم و در جشنواره جابر بن حیان مقام اول را کسب کرده است.

سخن دبیر

به نام آنکه پروانه ی هستی حیران اوست، گرچه رشته ی تخصصی بنده زبان و ادبیات فارسی است؛ اما معتقد هستم که تمرین وممارست در ریاضیات هم لازم است، چرا که ذهن و افکار را منطقی ومنظم به بار می آورد؛ اما ادبیات فارسی را برای لحظات تنهایی خود دوست دارم چرا که در اشعار وسخنان ادبا ، نکته های پرنغز نهفته است .آنجا که حافظ کل اصول اخلاق وپند حکیمانه را در یک بیت متذکر می شود .ذلا چنان بزی که گر بلغزد پای فرشته ات به دودست دعا نگه دارد، آفرین برسخن دلکش وطبع سخنش. شاد ومسرور باشید.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو