آموزگار پیش دبستان

پریسا فرسادبخش

لیسانس هنر

المیرا غفاری

لیسانس زبان انگلیسی

پریسا ابراهیمی

دانشجو زیست شناسی

پریناز حسینی

لیسانس

مریم اصفهانی

لیسانس تربیتی

پریناز بالنده

لیسانس زبان انگلیسی

یگانه عبدی

لیسانس حسابداری

مریم بابایی

لیسانس حسابداری

مینا احمدی

لیسانس شیمی کاربردی

مینا زاهدیان

لیسانس IT

سهیلا اسکندر نژاد

فوق لیسانس مهندسی اصلاح نباتات

صدف کریمی

لیسانس روانشناسی بالینی

الهام نجفی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

فاطمه نجفی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

آیسان علی همتی

لیسانس مترجمی زبان

سعیده سلمانی

لیسانس اقتصاد

مهسا موسوی

لیسانس ادبیات زبان انگلیسی