آموزگار چهارم دبستان

جعفرزاده

پایه چهارم شعبه دخترانه

لعیا آذری

پایه چهارم شعبه دخترانه

میرقاسمی

پایه چهارم شعبه پسرانه

ساناز اکبری

پایه چهارم شعبه پسرانه