آموزگار چهارم دبستان

جعفرزاده

پایه چهارم شعبه دخترانه

لعیا آذری

پایه چهارم شعبه دخترانه

میرقاسمی

پایه چهارم شعبه پسرانه

ساناز اکبری

پایه چهارم شعبه پسرانه

رقیه افسار

پایه چهارم شعبه دخترانه

ملیحه پناهی

پایه چهارم شعبه دخترانه

افسانه عادل

پایه چهارم شعبه پسرانه