آموزگار ششم دبستان

رقیه آقایی

پایه ششم شعبه دخترانه

سیما مهدی پور

پایه ششم شعبه دخترانه

لاله فاریابی

پایه ششم شعبه پسرانه

مهدیس سلطانی

پایه ششم شعبه پسرانه