آموزگار ششم دبستان

رقیه آقایی

پایه ششم شعبه دخترانه

سیما مهدی پور

پایه ششم شعبه دخترانه

زینب علیاری

پایه ششم شعبه دخترانه

پایه ششم شعبه پسرانه

پایه ششم شعبه پسرانه