سیما مهری پور

سیما مهری پور

سیما مهری پور، معلمی خوش رو و خوش برخورد، پر انرژی، خوش صحبت در محیط کلاس است و کلاس درس را به صورت جدی مدیریت می کند و با توجه به روحیات دانش آموزان، ارتباط خوب و موثر با دانش آموزان برقرار می کند و معتقد به نظم  و انجام به موقع کارهاست.

این معلم تسلط کامل به نرم افزارهای کامپیوتری دارد و رتبه نخست درس پژوهی را برای سه سال متوالی در موسسه علوی کسب کرده است.

سخن دبیر

آموزگار یا معلم کسی است که پیشه اش آموزش به دیگران باشد و انسان هایی را تعلیم و تربیت کند که برای آینده یک کشور فردی مهم و مفید باشند.معلم در ابتدای سال با محبت و ریشه کردن در اذهان دانش آموزان می تواند تاثیرات مثبتی بر روی آنها بگذارد و حتی می تواند روی رفتار، اخلاق و آینده دانش آموزان تاثیر بسزایی داشته باشد و حتی می تواند باعث علاقمندی دانش آمنوزان به درس شود، بنده در دوران تدریس و معلمی ام همواره سعی کرده ام در این مسیر بزرگ، تاثیر مثبتی بر دانش آموزان داشته باشم و باعث پیشرفت دانش آموزانم باشم.    

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو