مسئول پایه و آموزگار زبان انگلیسی

پایه دوره اول متوسطه پسرانه

فرشید کیانی زاده

پایه دوره اول متوسطه پسرانه

امیر قلی پور

پایه دوره اول متوسطه پسرانه