آموزگار اول دبستان

افسانه محمدی نوزادیان

پایه اول شعبه دخترانه

لیلی معصوم

پایه اول شعبه دخترانه

الناز لطفی آذر

پایه اول شعبه دخترانه

مینا حامد

پایه اول شعبه دخترانه

الهام صالح

پایه اول شعبه دخترانه

مینا عباسی

پایه اول شعبه پسرانه

نسرین پورحسین

پایه اول شعبه پسرانه

پونه پورداوود

پایه اول شعبه پسرانه

فهیمه محرم پور

پایه اول شعبه پسرانه

نسیم حسین پور

پایه اول شعبه پسرانه