آموزگار پنجم دبستان

فاطمه مالکی

پایه پنجم شعبه دخترانه

وحیده نوردانش

پایه پنجم شعبه دخترانه

آیسان هاشم پور

پایه پنجم شعبه دخترانه

مهتاب فریاد

پایه پنجم شعبه پسرانه

نازنین توفیقی

پایه پنجم شعبه پسرانه