معلم مطالعات اجتماعی متوسطه اول

الناز فرقه

پایه دوره اول متوسطه دخترانه

معصومه خلخالی

پایه دوره اول متوسطه دخترانه

رضا باقرزاده

پایه دوره اول متوسطه پسرانه