معلم فارسی و نگارش متوسطه اول

آیدا عطارد

پایه دوره اول متوسطه دخترانه

نگین بناکار

پایه دوره اول متوسطه دخترانه

مریم محمد زاده

پایه دوره اول متوسطه دخترانه

رامین فرهودی

پایه دوره اول متوسطه پسرانه