برنامه آزمون‌های پایانی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

نام درس
مبحث
تحلیل فرهنگی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
فصل اول و دوم
مدیریت خانواده و سبک زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
ویژه پسران: فصل اول (دروس ۱ تا ۸)، فصل دوم ( دروس ۹ و ۱۰ و ۱۱) ویژه دختران: صحنه اول تا چهارم (نمای ۱ تا ۱۲)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
دروس ۱ تا ۶
علوم و فنون ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
دروس ۱ تا ۶
عربی اختصاصی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
دروس ۱ و ۲، درس۳ (ترجمه و واژگان)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
دروس ۱ تا ۵
جغرافیا ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
دروس ۱ تا ۳
زبان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
درس ۱ و ۲ ( صفحه ۵۹)
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
دروس ۱ تا ۶
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
فصل ۱ و ۲ (صفحه ۶۰)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
درس۱ تا ۹ (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فلسفه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
دروس ۱ تا ۶
سلامت و بهداشت ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
فصل ۱ تا فصل ۴ (تا پایان درس ۹)

۲- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷