برنامه آزمون‌های پایانی دوازدهم تجربی ۱۴۰۰

1- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

نام درس
مبحث
هویت اجتماعی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
دروس ۱ تا ۵
مدیریت خانواده و سبک زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
ویژه پسران: فصل اول (دروس ۱ تا ۸)، فصل دوم ( دروس ۹ و ۱۰ و ۱۱) ویژه دختران: صحنه اول تا چهارم (نمای ۱ تا ۱۲)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
دروس ۱ تا ۶
شیمی ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
فصل ۱ و ۲
عربی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
دروس ۱ و ۲
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
فصل ۱ تا ۴
زبان ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
درس ۱ و ۲ ( صفحه ۵۹)
ریاضی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
فصل ۱ تا ۴ (صفحه ۷۶)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
فصل ۱ تا ۳ (صفحه ۶۲ تا ابتدای مشخصه های موج و تمرین های مربوط به مباحث تدریس شده از پایان فصل)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
درس ۱ تا ۹ (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
سلامت و بهداشت ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
فصل ۱ تا فصل ۴ (تا پایان درس ۹)

۲- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷