برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس نهم (کلاس نقاشی) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس اول تا درس چهارم + قواعد درس اول
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا درس هفتم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) گرامر و واژگان / پایه دهم: درس اول (saving nature) گرامر
ریاضی و آمار (۲۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (حل معادله درجه دوم) / معادله‌های شامل عبارت گویا
اقتصاد (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد) فصل اول (اقتصاد چیست؟) و فصل دوم (تولید)
علوم و فنون (۲۵ پرسش)
پایه دهم: واج / صامت‌ها / مصوت‌ها / واج‌نویسی / هجانویسی / آشنایی با تقطیع هجایی (مقدمات) / آشنایی با ارکان عروضی / تقطیع به ارکان / آشنایی با عروض سماعی / دروس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و سوم (واج‌آرایی، واژه آرایی) و پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام) و ششم (سجع و انواع آن) و هشتم (وزن شعر فارسی) و نهم (موازنه و ترصیع)
عربی اختصاصی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (فعل ماضی (مثبت و منفی)) / فعل مضارع (مثبت و منفی) / فعل ماضی استمراری / نحوه کارگیری فعل در جمله / درس سوم (چهار فعل از افعال با ریشه بیش از سه حرف و کاربرد ترجمه) / درس چهارم (چهار فعل از افعال با ریشه بیش از سه حرف) / درس پنجم (جمله فعلیه و اسمیه)
تاریخ (۱۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) تا درس هشتم (سپیده دم تمدن ایرانی)
جغرافیا (۱۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا درس چهارم (ناهمواری‌های ایران)
جامعه‌شناسی (۱۵ پرسش)
پایه دهم: درس اول (کنش‌های ما) تا درس هشتم (هویت)
منطق (۲۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا درس چهارم (اقسام و شرایط تعریف)

۲- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / ویژگی‌های فعل / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس هجدهم (عظمت نگاه) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی})
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس پنجم تا هشتم + (فوت و فن ترجمه فعل) + قواعد درس اول، دوم، سوم و چهارم
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس دوازدهم (یاری از نماز و روزه)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) / پایه دهم: درس اول (saving nature)
ریاضی و آمار (۲۰ پرسش)
پایه دهم: فصل دوم (تابع)
اقتصاد (۱۵ پرسش)
کل بخش اول (آشنایی با اقتصاد)
علوم و فنون (۲۵ پرسش)
پایه دهم: واج / صامت‌ها / واج‌نویسی / هجانویسی / آشنایی با تقطیع هجایی / آشنایی با عروض سماعی / آشنایی با ارکان عروض / تقطیع به ارکان / آشنایی با اصطلاحات / قافیه، ردیف، قالب‌های شعری / قواعد قافیه / عیوب قافیه / تبصره‌های قافیه / انواع قافیه (درونی / میانی - ذوقافیتین) / دروس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیر‌گذار در شعر فارسی) و سوم (واج‌آرایی، واژه‌آرایی) و پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام) و ششم (سجع و انواع آن) و هشتم (وزن شعر فارسی) و نهم (موازنه و ترصیع) و یازدهم (قافیه) و دوازدهم (جناس و انواع آن)
عربی اختصاصی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: دروس اول، سوم، چهارم و پنجم / درس ششم (فعل و جمله معلوم و مجهول و نکات ترجمه) پایه یازدهم: درس دوم (جملات شرطیه و نحوه ترجمه افعال شرط و جواب شرط) / درس سوم و چهارم (معرفه و نکره + جمله بعد از نکره) (ماضی + مضارع) / (مضارع + مضارع) / درس پنجم (فعل مضارع ۱) / درس ششم (فعل مضارع ۲)
تاریخ (۱۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) تا درس پانزدهم (زبان، علم و آموزش)
جغرافیا (۱۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران)
جامعه‌شناسی (۱۵ پرسش)
پایه دهم: درس اول (کنش‌های ما) تا درس چهاردهم (هویت ایرانی"۲")
منطق (۲۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا درس دهم (سنجشگری در تفکر)

۳- آزمون پایش یک (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
ریاضی و آمار (۲۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
علوم و فنون (۲۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
عربی اختصاصی (۲۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
تاریخ (۱۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
جغرافیا (۱۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
جامعه‌شناسی (۱۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
فلسفه (۲۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
روانشناسی (۱۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم

۴- آزمون پایش دو (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
ریاضی و آمار (۲۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
اقتصاد (۱۵ پرسش)
کل کتاب دهم
علوم و فنون (۲۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
عربی اختصاصی (۲۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
تاریخ (۱۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
جغرافیا (۱۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
جامعه‌شناسی (۱۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
فلسفه و منطق (۲۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
روانشناسی (۱۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم

۵- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
ستایش و درس اول (شکر نعمت) / پایه دهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول تا انتهای (صفحه ۸) / پایه دهم: دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس اول (هستی بخش) / پایه دهم: از درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس چهارم (پنجره‌ای به روشنایی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens‌e of appreciation) تا انتهای (صفحه ۲۶) / پایه دهم: درس اول (saving nature) و درس اول کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آمار و احتمال) درس اول تا ابتدای ترکیب (صفحه ۹) / پایه دهم: فصل اول (معادله درجه دوم)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد) فصل اول (اقتصاد چیست؟) و فصل دوم (تولید)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم {دوره بازگشت و بیداری} / پایه دهم: درس اول (مبانی تحلیل متن)، درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)، درس هفتم (سبک و سبک‌شناسی {سبک خراسانی}) و درس دهم (زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر) / پایه دهم: از درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) تا انتهای درس چهارم (پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (شهر‌ها و روستاها) / پایه دهم: درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) و درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (ذخیره دانشی) / پایه دهم: از درس اول (کنش‌های ما) تا انتهای درس چهارم (اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و درس دوم (لفظ و معنا) فلسفه دو: درس اول (هستی و چیستی) و درس دوم (جهان ممکنات) از (صفحه ۲) تا آخر (صفحه ۱۲) / فلسفه یک: درس اول (چیستی فلسفه) و درس دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول تا انتهای (صفحه ۸) / پایه دهم: دروس اول و دوم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه)

۶- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس سوم (آزادی) / پایه دهم: از درس ششم (مهر و وفا) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول / پایه دهم: از درس اول تا انتهای درس چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس دوم (یگانه بی‌همتا) / پایه دهم: از درس پنجم (آینده روشن) تا انتهای درس هفتم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) تا انتهای (صفحه ۳۳) / پایه دهم: درس دوم (wonders of creation) و درس دوم کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آمار و احتمال) درس اول و درس دوم تا ابتدای اعمال بر روی پیشامدها (صفحه ۱۶) / پایه دهم: فصل دوم (تابع)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد)، فصل اول (اقتصاد چیست؟) تا درس سوم (بازار)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم {دوره بازگشت و بیداری}) و درس دوم (پایه‌های آوایی ناهمسان) / پایه دهم: درس سوم (واج آرایی، واژه‌آرایی)، درس ششم (سجع و انواع آن)، درس نهم (موازنه و ترصیع)، درس دوازدهم (جناس و انواع آن)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر) و درس دوم (ایران و جهان در آستانه دوره معاصر) / پایه دهم: از درس پنجم (هند و چین) تا انتهای هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (شهرها و روستاها) و درس دوم (مدیریت شهر و روستا) تا ابتدای مدیریت روستاها (صفحه ۳۲) / پایه دهم: از درس سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) تا انتهای پنجم (آب و هوای ایران)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (ذخیره دانشی) و درس دوم (علوم اجتماعی) / پایه دهم: از درس پنجم (جهان‌های اجتماعی) تا انتهای هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا انتهای درس چهارم (اقسام و شرایط تعریف) / فلسفه دو: درس اول (هستی و چیستی) تا آخر درس سوم (جهان علی و معلولی) از (صفحه ۲) تا آخر (صفحه ۲۰) / فلسفه یک: از درس اول (چیستی و فلسفه) تا انتهای درس چهارم (آغاز تاریخی فلسفه)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول / پایه دهم: از درس اول تا انتهای درس چهارم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) و درس دوم (روان شناسی رشد)

۷- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوم (مست و هشیار) تا انتهای درس پنجم (دماوندیه) / پایه دهم: از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول و درس دوم تا انتهای (صفحه ۲۲) / پایه دهم: از درس سوم تا انتهای درس ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر واندیشه) از درس دوم (یگانه بی‌همتا) تا انتهای درس چهارم (فقط برای تو) / پایه دهم: از درس هشتم (فرجام کار) تا انتهای درس یازدهم (دوستی با خدا)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) از (صفحه ۲۴) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۴۸) و درس اول کتاب کار / پایه دهم: درس سوم (the value of knowledge) و درس سوم کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آمار و احتمال) درس اول از ابتدای ترکیب (صفحه ۹) و درس دوم / پایه دهم: فصل سوم (کار با داده‌های آماری)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد)، فصل سوم (بازار) و فصل چهارم (آشنایی با شاخص‌های اقتصادی)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (پایه‌های آوایی ناهمسان) و درس سوم (مراعات نظیر، تلمیح و تضمین) / پایه دهم: درس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)، درس پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام)، درس هشتم (وزن شعر فارسی)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
از درس دوم (ایران و جهان در آستانه دوره معاصر) تا انتهای درس چهارم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار) / پایه دهم: از درس نهم (از ورورد آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) تا انتهای درس دوازدهم (جامعه و خانواده)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس دوم (مدیریت شهر و روستا) / پایه دهم: درس ششم (منابع آب ایران) و درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (علوم اجتماعی) و درس سوم (نظم اجتماعی) / پایه دهم: از درس هشتم (هویت) تا انتهای درس دهم (تغییرات هویت اجتماعی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (مفهوم و مصداق) تا انتهای درس ششم (قضیه حملی) / فلسفه دو: درس اول (هستی و چیستی) تا آخر درس چهارم (کدام تصویر از جهان؟) از (صفحه ۲ تا آخر صفحه ۲۷) / فلسفه یک: از درس سوم (فلسفه و زندگی) تا انتهای درس ششم (امکان شناخت)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
دروس اول و دوم تا انتهای (صفحه ۲۲) / پایه دهم: از درس سوم تا انتهای درس ششم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (روان‌شناسی رشد) و درس سوم (احساس، توجه و ادراک)

۸- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس چهارم (ادبیات بومی ۱) تا انتهای درس هفتم (در حقیقت عشق) / پایه دهم: از درس پانزدهم (ادبیات بومی ۲) تا انتهای درس هجدهم (عظمت نگاه)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم / از درس پنجم تا انتهای درس هشتم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) از درس سوم (توحید و سبک زندگی) تا انتهای درس پنجم (قدرت پرواز) / پایه دهم: از درس دوازدهم (یاری از نماز و روزه) تا انتهای درس چهاردهم (زیبایی پوشیدگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) از (صفحه ۳۴) درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۵۶) / پایه دهم: درس چهارم (traveling the world) و درس چهارم کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آمار و احتمال)، درس دوم از ابتدای اعمال روی پیشامدها (صفحه ۱۶) و درس سوم (چرخه آمار در حل مسائل) / پایه دهم: فصل چهارم (نمایش داده‌ها)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد) فصل چهارم (آشنایی با شاخص‌های اقتصادی)، بخش دو (نهادهای پولی و مالی) فصل اول (پول) و فصل دوم (بانک)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس سوم (مراعات نظیر، تلمیح و تضمین) تا انتهای درس پنجم (اختیارات شاعری "۱": زبانی) / پایه دهم :درس اول (مبانی تحلیل متن)، درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری) درس هفتم (سبک و سبک‌شناسی "سبک خراسانی")، درس دهم (زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن)، درس یازدهم (قافیه)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
از درس سوم (سیاست و حکومت در عصر قاجار "از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه) تا انتهای درس پنجم (نهضت مشروطه ایران) / پایه دهم :از درس سیزدهم (اقتصاد و معیشت) تا انتهای درس شانزدهم (هنر و معماری)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس دوم ( مدیریت شهر و روستا ) از ابتدای مدیریت روستاها از (صفحه ۳۲) و درس سوم ( ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل) تا ابتدای حمل و نقل آبی (صفحه۵۲) / پایه دهم: از درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) تا انتهای درس دهم (توان‌های اقتصادی ایران)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (نظم اجتماعی) و درس چهارم (کنش اجتماعی) / پایه دهم: از درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی) تا انتهای درس چهاردهم (هویت ایرانی "۲")
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
از درس پنجم (اقسام استدلال استقرایی) تا انتهای درس هفتم (احکام قضایا) / فلسفه دو: درس چهارم (کدام تصویر از جهان؟) و درس پنجم (خدا در فلسفه"۱") از (صفحه ۲۱ تا آخر صفحه ۴۰) / فلسفه یک: از درس پنجم (زندگی براساس اندیشه) تا انتهای درس هفتم (ابزارهای شناخت)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم / پایه دهم: از درس پنجم تا انتهای درس هشتم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (احساس، توجه و ادراک) و درس چهارم (حافظه و علل فراموشی)

۹- آزمون جمع‌بندی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس نهم (کویر)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) از درس اول (هستی بخش) تا درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۶۰) و دروس اول و دوم کتاب کار تا انتهای (صفحه ۳۷)
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
کل فصل اول (آمار و احتمال) و فصل دوم (الگوهای خطی) درس اول
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش اول (آشنایی با اقتصاد) و بخش دوم (نهادهای پولی و مالی)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس اول (تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم {دوره بازگشت و بیداری}) تا انتهای درس ششم (لف و نش ، تضاد و متناقض نما)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
از درس اول (تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر) تا انتهای درس ششم (جنگ جهانی اول و ایران)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
از درس اول (شهرها و روستاها) تا انتهای درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوهای حمل و نقل)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (ذخیره دانشی) تا انتهای پنجم (معنای زندگی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
فلسفه دو: از درس اول (هستی و چیستی) تا انتهای درس ششم (خدا در فلسفه"۲") از (صفحه ۲ تا آخر صفحه ۵۱)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
دروس اول و دوم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا انتهای درس پنجم (تفکر"۱"حل مسئله)

۱۰- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس یازدهم (آن شب عزیز) / پایه یازدهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم تا انتهای (صفحه ۳۸) / پایه یازدهم: دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی) و بخش دوم (در مسیر) تا انتهای درس هفتم (بازگشت) / پایه یازدهم: صفحه یک و درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس چهارم (معجزه جاویدان)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) و درس دوم کتاب کار / پایه یازدهم: درس اول (underestanding people) و درس اول کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (الگوهای خطی) درس اول و درس دوم تا ابتدای مجموعه n جمله اول یک دنباله (صفحه ۶۹) / پایه یازدهم: فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش دوم (نهادهای پولی و مالی) فصل سوم (بازار سرمایه) و بخش سوم (توسعه اقتصادی)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس ششم (لف و نشر، تضاد و متناقض نما) و درس هفتم (تاریخ ادبیات قرن چهاردهم {دوره معاصر و انقلاب اسلامی}) / پایه یازدهم: درس دوم (پایه‌های آوایی)، درس پنجم (پایه‌های آوایی همسان "۱")، درس هشتم (پایه های آوایی همسان "۲")، درس یازدهم (پایه‌های آوایی همسان دو لختی)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس ششم (جنگ جهانی اول و ایران) و درس هفتم (ایران در دوره حکومت رضاشاه) / پایه یازدهم: از درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا انتهای درس پنجم (تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل) از ابتدای حمل و نقل آبی (صفحه ۵۲) تا انتها و درس چهارم (مدیریت حمل و نقل) / پایه یازدهم : از درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) تا انتهای درس سوم (نواحی آب و هوایی)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس پنجم (معنای زندگی) و درس ششم (قدرت اجتماعی) / پایه یازدهم: از درس اول (جهان فرهنگی) تا انتهای درس پنجم (باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
دروس هفتم (احکام قضایا) و هشتم (قیاس اقترانی) / فلسفه دو: درس ششم (خدا در فلسفه"۲") و درس هفتم (عقل و فلسفه"۱") از (صفحه ۴۱ تا آخر صفحه ۵۸) / فلسفه یک: درس هفتم (ابزارهای شناخت) و درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت)
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس سوم (تا انتهای صفحه ۳۸) / پایه یازدهم: دروس اول و دوم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس پنجم (تفکر"۱"حل مسئله) و درس ششم (تفکر"۲" تصمیم گیری)

۱۱- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) / پایه یازدهم: از درس ششم (پرورده عشق) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم و چهارم تا انتهای (صفحه ۵۲) / پایه یازدهم: از درس اول تا انتهای درس چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش دوم (در مسیر) درس هفتم (در گرو کار خویش) و درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) / پایه یازدهم: از درس پنجم (مسئولیت های پیامبر "ص") تا انتهای درس هشتم (جان و جانشین پیامبر "ص")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) / پایه یازدهم: درس دوم (a healthy lifestyle) و درس دوم کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (الگوهای خطی) و فصل سوم (الگوهای غیرخطی) درس اول تا ابتدای فعالیت (صفحه ۸۰) / پایه یازدهم: فصل دوم (تابع) تا انتهای درس دوم (توابع پلکانی و قدر مطلقی)
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش سوم (توسعه اقتصادی) و بخش چهارم (مدیریت کلان اقتصادی)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هفتم (تاریخ ادبیات قرن چهاردهم {دوره معاصر و انقلاب اسلامی}) و درس هشتم (اختیارات شاعری "۲" {وزنی}) / پایه یازدهم: درس سوم (تشبیه)، درس ششم (مجاز)، درس نهم (استعاره)، درس دوازدهم (کنایه)
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس هفتم (ایران در دوره حکومت رضاشاه) و درس هشتم (جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن) / پایه یازدهم: از درس ششم (امویان بر مسند قدرت) تا انتهای درس نهم (ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس سوم (ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل ونقل) و درس چهارم (مدیریت حمل و نقل) / پایه یازدهم: از درس چهارم (ناهمواری‌ها و اشکال زمین) تا انتهای درس ششم (نواحی فرهنگی)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس ششم (قدرت اجتماعی) و درس هفتم (نابرابری اجتماعی) / پایه یازدهم: از درس ششم (چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب) تا انتهای درس دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس هشتم (قیاس اقترانی) و درس نهم (قضیه شرطی و قیاس استثنایی) / فلسفه دو: درس هفتم (عقل در فلسفه"۱") و درس هشتم (عقل در فلسفه"۲") (از صفحه ۵۲ تا آخر صفحه ۶۷) / فلسفه یک: درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت) و درس نهم (چیستی انسان"۱")
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
دروس سوم و چهارم (تا انتهای صفحه ۵۲) / پایه یازدهم: از درس اول تا انتهای درس سوم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس ششم (تفکر"۲" تصمیم گیری) و درس هفتم (انگیزه و نگرش)

۱۲- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) تا انتهای درس چهاردهم (سی مرغ و سیمرغ) / پایه یازدهم: از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس چهاردهم (حمله حیدری)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
دروس سوم و چهارم / از درس سوم تا انتهای درس ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش دو (در مسیر) درس هشتم (بازگشت) و درس نهم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) / پایه یازدهم: از درس نهم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص") تا انتهای درس دوازدهم (عصر غیبت امام زمان "ع")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم (renewable energy) تا انتهای (صفحه ۸۸) / پایه یازدهم: درس سوم (art and culture) و درس سوم کتاب کار
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (الگوهای خطی) درس دوم از ابتدای (صفحه ۶۹) و فصل سوم (الگوهای غیر خطی) درس اول / پایه یازدهم: فصل دوم (تابع) درس سوم و فصل سوم (آمار) درس اول
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
بخش چهارم (مدیریت کلان اقتصادی) و بخش پنجم (اقتصاد جهان و ایران)
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هشتم (اختیارات شاعری"۲": وزنی) و درس نهم (اغراق، ایهام و ایهام تناسب) / پایه یازدهم: درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم)، درس چهارم (سبک شناسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم {سبک عراقی})، درس هفتم (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های دهم و یازدهم)، درس دهم (سبک شناسی قرن‌های دهم و یازدهم {سبک هندی})
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس هشتم (جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن) و درس نهم (نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران) / پایه یازدهم: از درس دهم (ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی) تا انتهای درس چهاردهم (فرهنگ و تمدن در عصر صفوی)
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی) / پایه یازدهم: از درس هفتم (نواحی اقتصادی {کشاورزی و صنعت}) تا انتهای درس دهم (کشور، یک ناحیه سیاسی)
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس هفتم (نابرابری اجتماعی) و درس هشتم (سیاست هویت) / پایه یازدهم: از درس یازدهم (بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی) تا انتهای درس پانزدهم (افق بیداری اسلامی)
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
درس نهم (قضیه شرطی و قیاس استثنایی) و درس دهم (سنجشگری در تفکر) / فلسفه دو: درس هشتم (عقل در فلسفه"۲") و درس نهم (آغاز فلسفه در جهان اسلام) از (صفحه ۵۹ تا آخر صفحه ۷۷) / فلسفه یک: درس نهم (چیستی انسان"۱") و درس دهم (چیستی انسان"۲")
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
دروس سوم و چهارم / پایه یازدهم: از درس سوم تا انتهای درس پنجم
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
درس هفتم (انگیزه و نگرش) و درس هشتم (روان‌شناسی و سلامت)

۱۳- آزمون جمع‌بندی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
منطق: کل کتاب / فلسفه یک: کل کتاب
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
روانشناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب

۱۴- آزمون جمع‌بندی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
علوم و فنون دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
تاریخ دوازدهم (۱۰ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
جغرافیا دوازدهم (۱۰ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
جامعه‌شناسی دوازدهم (۱۵ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۰ پرسش)
فلسفه دو: کل کتاب
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
پایه دوازدهم: کل کتاب

۱۵- آزمون جامع یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
تاریخ دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
جغرافیا دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
جامعه‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
علوم و فنون دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
روانشناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور

۱۶- آزمون جامع دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
ریاضی و آمار دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
اقتصاد دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
تاریخ دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
جغرافیا دوازدهم (۱۵ پرسش)
مطابق کنکور
جامعه‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
فلسفه و منطق دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی اختصاصی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور
علوم و فنون دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
روانشناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
مطابق کنکور