برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم تجربی ۱۴۰۰

۱- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا نهم (کلاس نقاشی) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس اول تا چهارم + قواعد درس اول
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا درس پنجم (منزلگاه بعد)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sensre of appreciation) گرامر و واژگان / پایه دهم: درس اول (saving nature) گرامر
زمین‌شناسی (۲۰ پرسش)
ریاضی (۲۵ پرسش)
تعیین علامت و نامعادلات / معادله درجه دوم / تابع درجه دوم / روابط بین ضرایب و ریشه‌ها / قدرمطلق / جزء صحیح
زیست شناسی (۴۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) تا پایان فصل سوم (تبادلات گازی)
فیزیک (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول و درس دوم تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت
شیمی (۳۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

۲- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی / ویژگی‌های فعل) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس هجدهم (عظمت نگاه) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس پنجم تا درس هشتم (فوت و فن ترجمه فعل و قواعد درس اول، دوم، سوم و چهارم)
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس دهم (یاری از نماز و روزه)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) / پایه دهم : درس اول (saving nature)
زمین‌شناسی (۲۰ پرسش)
ریاضی (۲۵ پرسش)
تعیین علامت / معادله درجه دوم / تابع درجه دوم / قدرمطلق / جزء صحیح / تعریف، دامنه و برد توابع، ترکیب توابع / تابع یک به یک / تابع معکوس / انتقال توابع
زیست شناسی (۴۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) تا پایان فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
فیزیک (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول و درس دوم تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)، فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل چهارم (دما و گرما)
شیمی (۳۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d (صفحه ۱۴)

۳- آزمون پایش یک (ویژه شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
ریاضی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
زیست شناسی (۴۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم
فیزیک (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
شیمی (۳۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم

۴- آزمون پایش دو (ویژه شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
ریاضی (۲۵ پرسش)
کل کتاب ریاضی دهم و ریاضی تجربی یازدهم
زیست شناسی (۴۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
فیزیک (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
شیمی (۳۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم

۵- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
ستایش و درس اول (شکر نعمت) / پایه دهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول تا انتهای (صفحه ۴) / پایه دهم: درس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس اول (هستی بخش) / پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس سوم (پنجره‌ای به روشنایی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) تا انتهای (صفحه ۲۶) / پایه دهم: درس اول (saving nature) و درس اول کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تابع) درس اول و درس دوم تا ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه ۱۵) / پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) و فصل پنجم (تابع) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس دوم و درس سوم
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا ابتدای گفتار ۳ / پایه دهم: فصل اول (دنیای زنده) و فصل دوم (گوارش و جذب مواد)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت / پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای اسیدها و بازها (صفحه ۱۳) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۳۴)
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین)

۶- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس سوم (آزادی) / پایه دهم: از درس ششم (مهر و وفا) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول / پایه دهم: دروس سوم و چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس دوم (یگانه بی‌همتا) / پایه دهم: از درس چهارم (آینده روشن) تا انتهای درس ششم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens‌e of appreciation) تا انتهای (صفحه ۳۳) / پایه دهم: درس دوم (wonders of creation) و درس دوم کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تابع) / پایه دهم: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) / پایه یازدهم: فصل سوم (تابع)
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) و فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) گفتار ۱ / پایه یازدهم: فصل اول (تنظیم عصبی) و فصل دوم (حواس)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) / پایه دهم: فصل سوم (کار، انرژی و توان)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای pH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (صفحه ۲۴) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۳۴) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه ۵۸)
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) و فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه)

۷- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوم (مست و هوشیار) تا انتهای درس پنجم (دماوندیه) / پایه دهم: از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول و متن درس دوم تا انتهای (صفحه ۲۱) / پایه دهم: دروس پنجم و ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (یگانه بی‌همتا) و درس سوم (توحید و سبک زندگی) / پایه دهم: از درس هفتم (فرجام کار) تا انتهای درس نهم (دوستی با خدا)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) از (صفحه ۲۴) درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۴۸) و درس اول کتاب کار پایه دهم: درس سوم (thevalue of knowledge) و درس سوم کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تابع) درس دوم از ابتدای تبدیل نمودار توابع (صفحه ۱۵)، درس سوم و فصل دوم (مثلثات) درس اول / پایه دهم: فصل دوم (مثلثات) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات)
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) گفتار ۳، فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) و فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) گفتار ۱ / پایه دهم: فصل سوم (تبادلات گازی) و فصل چهارم (گردش مواد در بدن)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) از ابتدای حرکت با شتاب ثابت و فصل دوم (دینامیک) تا ابتدای تکانه / پایه دهم: فصل چهارم (دما و گرما)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) از ابتدای (صفحه ۱۳) تا انتهای فصل / پایه دهم: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه ۵۸) تا انتهای فصل
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) و فصل سوم (منابع آب و خاک)

۸- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس چهارم (ادبیات بومی۱) تا انتهای درس هفتم (در حقیقت عشق) / پایه دهم: از درس پانزدهم (ادبیات بومی ۲) تا انتهای درس هجدهم (عظمت نگاه)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم / پایه دهم: دروس هفتم و هشتم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس چهارم (فقط برای تو) و درس پنجم (قدرت پرواز) / پایه دهم: از درس دهم (یاری از نماز و روزه) تا انتهای درس دوازدهم (زیبایی پوشیدگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) از (صفحه ۳۴) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۵۶) / پایه دهم: درس چهارم (traveling the world) و درس چهارم کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس اول / پایه دهم: فصل سوم (توان‌های گویا و و عبارت‌های جبری) / پایه یازدهم: فصل ششم (حد و پیوستگی)
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) از ابتدای گفتار ۲ تا آخر، فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) و فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) تا انتهای گفتار۱ / پایه یازدهم: فصل‌سوم (دستگاه حرکتی) و فصل چهارم (تنظیم شیمیایی)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل دوم (دینامیک) / پایه دهم: فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل سوم (کار، انرژی و توان)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدا تا (صفحه ۵۴) ابتدای برقکافت آب / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت انگیز
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (منابع آب و خاک) و فصل چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)

۹- آزمون جمع‌بندی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس نهم (کویر)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (هستی بخش) تا انتهای درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sense of appreciation) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۶۰) و دروس اول و دوم کتاب کار تا انتهای (صفحه ۳۷)
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تابع) و فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) و فصل چهارم (مشتق) درس اول
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست)، فصل دوم (دینامیک) و فصل سوم (نوسان و امواج) تا ابتدای موج و انواع آن
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
از فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا انتهای فصل چهارم (زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی)

۱۰- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس یازدهم (آن شب عزیز) / پایه یازدهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
متن درس سوم تا انتهای (صفحه ۳۷) / پایه یازدهم: درس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هفتم (بازگشت) / پایه یازدهم: درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس دوم (تداوم هدایت)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) و درس دوم کتاب کار / پایه یازدهم: درس اول (underestanding people) و درس اول کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل سوم (حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت) درس دوم و فصل چهارم (مشتق) درس اول و درس دوم تا ابتدای قاعده زنجیری (صفحه ۸۷) / پایه دهم: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) و فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول / پایه یازدهم: فصل هفتم (آمار و احتمال) درس اول
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل پنجم (از ماده به انرژی) گفتار‌های ۱ و ۲ / پایه دهم: فصل پنجم (تنظیم اسمزی ودفع مواد زائد) / پایه یازدهم: فصل پنجم (ایمنی)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل سوم (نوسان و امواج) تا ابتدای بازتاب موج / پایه یازدهم: فصل اول (الکتریسیته ساکن)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا ابتدای چینش یون‌ها و جامد یونی (صفحه ۷۷) / پایه دهم: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) (کامل)
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (زمین‌شناسی و سلامت)

۱۱- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) / پایه یازدهم: از درس ششم (پرورده عشق) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم / پایه یازدهم: درس سوم و چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هفتم (بازگشت) و درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) / پایه یازدهم: درس سوم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس چهارم (مسئولیت‌های پیامبر"ص")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) / پایه یازدهم: درس دوم (a healthy lifestyle) و درس دوم کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل چهارم (مشتق) / پایه یازدهم: فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی)
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
کل فصل پنجم (از ماده به انرژی) فصل ششم (از انرژی به ماده) گفتار ۱ / پایه دهم: فصل ششم (از یاخته تا گیاه) و فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل سوم (نوسان و امواج) از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدای (صفحه ۷۷) تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز (صفحه ۲۸) تا انتهای فصل و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای گروه های عاملی (شیمی آلی) (صفحه ۶۸)
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (زمین‌شناسی و سلامت) و فصل ششم (پویایی زمین)

۱۲- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) تا انتهای درس چهاردهم (سی مرغ و سیمرغ) / پایه یازدهم: از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس چهاردهم (حمله حیدری)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم و متن درس چهارم تا انتهای (صفحه ۵۲) / پایه یازدهم: دروس پنجم و ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) و درس نهم (پایه های استوار) / پایه یازدهم: از درس پنجم (امامت، تداوم رسالت) تا انتهای درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم (renewable energy) تا انتهای (صفحه ۸۸) / پایه یازدهم: درس سوم (art and culture) و درس سوم کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل پنجم (کاربرد مشتق) / پایه یازدهم: فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
فصل ششم (از انرژی به ماده) / پایه یازدهم: فصل ششم (تقسیم یاخته) و فصل هفتم (تولیدمثل) گفتار ۱ و ۲
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
فصل سوم (نوسان و امواج) از ابتدای بازتاب موج تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه یازدهم: فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای گروه های عاملی (شیمی آلی) (صفحه ۶۸) تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) تا ابتدای پلی استرها
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل ششم (پویایی زمین) و فصل هفتم (زمین‌شناسی ایران)

۱۳- آزمون جمع‌بندی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کار / پایه یازدهم: کل کتاب و کل کتاب کار
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (تابع) تا فصل پنجم (کاربرد مشتق) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) تا فصل ششم (از انرژی به ماده) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست)، فصل دوم (دینامیک)، فصل سوم (نوسان و امواج) و فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای) تا ابتدای مدل اتمی رادرفورد / پایه : پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) و فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه: پایه دهم: کل کتاب، پایه یازدهم: کل کتاب
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب

۱۴- آزمون جمع‌بندی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
ریاضی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
زیست شناسی دوازدهم (۴۰ پرسش)
کل کتاب
فیزیک دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
کل کتاب
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۰ پرسش)

۱۵- آزمون جامع یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
ریاضی دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
زیست شناسی دوازدهم (۵۰ پرسش)
مطابق کنکور
فیزیک دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
شیمی دوازدهم (۳۵ پرسش)
مطابق کنکور
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور

۱۶- آزمون جامع دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
ریاضی دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
زیست شناسی دوازدهم (۵۰ پرسش)
مطابق کنکور
فیزیک دوازدهم (۳۰ پرسش)
مطابق کنکور
شیمی دوازدهم (۳۵ پرسش)
مطابق کنکور
زمین‌شناسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور