برنامه آزمون‌های دوره‌ای دوازدهم ریاضی ۱۴۰۰

۱- آزمون تابستانه یک (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی (دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس نهم (کلاس نقاشی) { فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس اول تا چهارم + قواعد درس اول
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا درس پنجم (منزلگاه بعد)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) گرامر و واژگان / پایه دهم: درس اول (saving nature) گرامر
حسابان (۱۶ پرسش)
پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) به طور کامل پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) درس دوم و درس چهارم
هندسه (۱۴ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس اول
گسسته / آمار و احتمال (۱۵ پرسش)
آمارواحتمال: فصل دوم (احتمال) درس اول
فیزیک (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) دروس اول و دوم (تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت)
شیمی (۳۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

۲- آزمون تابستانه دو (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۰ پرسش)
کل آرایه‌های ادبی / ( دستور: انواع جمله / انواع حذف / شیوه عادی و بلاغی) / ویژگی‌های فعل / پایه دهم: درس اول (چشمه) تا درس هجدهم (عظمت نگاه) {فقط لغت، املا، قرابت معنایی}
عربی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: ترجمه درس پنجم تا هشتم + (فوت و فن ترجمه فعل) + قواعد درس اول، دوم، سوم و چهارم
دین و زندگی (۲۰ پرسش)
پایه دهم: از درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس دهم (یاری از نماز و روزه)
زبان انگلیسی (۲۰ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) / پایه دهم: درس اول (saving nature)
حسابان (۱۶ پرسش)
پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) به طور کامل / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) دروس دوم، سوم و چهارم / فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) به طور کامل تابع جزء صحیح و رسم نمودارها و خواص آن و حل معادلات جزءصحیح
هندسه (۱۵ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کاربردها) «مباحث دستگاه معادلات خطی و ماتریس وارون در مباحث آزمون نمی باشد»
گسسته / آمار و احتمال (۱۴ پرسش)
آمارواحتمال: فصل دو (احتمال)
فیزیک (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) درس اول و دوم ( تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت) پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)، فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل چهارم (دما و گرما)
شیمی (۳۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d (صفحه ۱۴)

۳- آزمون پایش یک (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
حسابان (۱۶ پرسش)
کل کتاب یازدهم
هندسه (۱۶ پرسش)
کل کتاب یازدهم
آمار و احتمال (۱۳ پرسش)
کل کتاب یازدهم
فیزیک (۳۵ پرسش)
کل کتاب یازدهم
شیمی (۳۰ پرسش)
کل کتاب یازدهم

۴- آزمون پایش دو (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

نام درس
مبحث
ادبیات (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
عربی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
دین و زندگی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
زبان انگلیسی (۲۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
حسابان (۱۶ پرسش)
کل کتاب حسابان یازدهم و کل کتاب ریاضی دهم
هندسه (۱۶ پرسش)
کل کتاب هندسه دهم و یازدهم
آمار و احتمال (۱۳ پرسش)
کل کتاب یازدهم
فیزیک (۳۵ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم
شیمی (۳۰ پرسش)
کل کتاب دهم و یازدهم

۵- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
ستایش و درس اول (شکر نعمت) / پایه دهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول تا انتهای (صفحه ۴) / پایه دهم: دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس اول (هستی‌بخش) / پایه دهم: درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس سوم (پنجره‌ای به روشنایی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) تا انتهای (صفحه ۲۶) / پایه دهم: درس اول (saving nature) و درس اول کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (تابع) درس اول از (صفحه ۲ الی ۱۲) / پایه دهم: فصل پنجم (تابع) (صفحه ۹۴ الی ۱۱۷) پایه یازدهم: فصل دوم (تابع) (صفحه ۳۸ الی ۷۰)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کابردها) درس اول / پایه دهم: فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
گسسته: فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس اول
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) تا ابتدای سقوط آزاد / پایه دهم: فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای اسیدها و بازها (صفحه ۱۳) پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۳۴)

۶- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس سوم (آزادی) / پایه دهم: از درس ششم (مهر و وفا) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول / پایه دهم: دروس سوم و چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
بخش اول (تفکر و اندیشه) تا انتهای درس دوم (یگانه بی همتا) / پایه دهم: از درس چهارم (آینده روشن) تا انتهای درس ششم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) تا انتهای (صفحه ۳۳) / پایه دهم: درس دوم (wonders of creation) و درس دوم کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (تابع) (صفحه ۲ الی ۲۲) پایه دهم: فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) (صفحه ۶۹ الی ۸۱) / پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) از درس دوم تا انتهای درس چهارم (صفحه ۷ الی ۲۸)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس دوم تا ابتدای دترمینان و کاربردها (صفحه ۲۷) پایه دهم: فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس اول و درس دوم تا ابتدای قضیه تقسیم (صفحه ۱۴)
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) / پایه دهم: فصل چهارم (دما و گرما)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) تا ابتدای ph مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (صفحه ۲۴) / پایه دهم: فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن (صفحه ۳۴) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه ۵۸)

۷- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوم (مست و هوشیار) تا انتهای درس پنجم (دماوندیه) / پایه دهم: از درس دهم (دریادلان صف‌شکن) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول و متن درس دوم تا انتهای (صفحه ۲۱) / پایه دهم: دروس پنجم و ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (یگانه بی‌همتا) و درس سوم (توحید و سبک زندگی) / پایه دهم: از درس هفتم (فرجام کار) تا انتهای درس نهم (دوستی با خدا)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) از (صفحه ۲۴) درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۴۸) و درس اول کتاب کار / پایه دهم: درس سوم (the value of knowledge) و درس سوم کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (تابع) درس دوم / فصل دوم (مثلثات) درس اول (صفحه ۱۳ الی ۳۴) / پایه دهم: فصل دوم (مثلثات) (صفحه ۲۸ الی ۴۶) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات) از درس اول تا انتهای درس سوم (صفحه ۹۱ الی ۱۰۹)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس دوم / پایه دهم: فصل سوم (چند ضلعی‌ها)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس دوم و درس سوم تا ابتدای معادله هم‌نهشتی
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست) از ابتدای سقوط آزاد فصل دوم تا ابتدای تکانه / پایه دهم: فصل پنجم (ترمودینامیک)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) از ابتدای (صفحه ۱۳) تا انتهای فصل / پایه دهم: فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه ۵۸) تا انتهای فصل

۸- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس چهارم (ادبیات بومی ۱) تا انتهای درس هفتم (در حقیقت عشق) / پایه دهم: از درس پانزدهم (ادبیات بومی۲) تا انتهای درس هجدهم (عظمت نگاه)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم / پایه دهم: دروس هفتم و هشتم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس چهارم (فقط برای تو) و درس پنجم (قدرت پرواز) / پایه دهم: از درس دهم (یاری از نماز و روزه) تا انتهای درس دوازدهم (زیبایی پوشیدگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) از (صفحه ۳۴) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۵۶) / پایه دهم: درس چهارم (traveling the world) و درس چهارم کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (مثلثات) / پایه دهم: فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت جبری) (صفحه ۴۷ الی ۶۸) / پایه یازدهم: فصل چهارم (مثلثات) درس چهارم (صفحه ۱۱۰ الی ۱۱۲)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل اول (ماتریس و کاربردها) درس دوم ابتدای دترمینان و کاربردها و فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس اول / پایه دهم: فصل چهارم (تجسم فضایی)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۳ پرسش)
فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) درس دوم از ابتدای تقسیم (صفحه ۱۴) و درس سوم
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره‌ای) / پایه دهم: فصل سوم (کار، انرژی و توان)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) از ابتدا تا (صفحه ۵۴) ابتدای برقکافت آب/ پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت انگیز

۹- آزمون جمع‌بندی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از ابتدای ستایش تا انتهای درس نهم (کویر)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
دروس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (هستی بخش) تا انتهای درس ششم (سنت‌های خداوند در زندگی)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس اول (sens of appreciation) و درس دوم (look it up) تا انتهای (صفحه ۶۰) و دروس اول و دوم کتاب کار تا انتهای (صفحه ۳۷)
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (تابع)، فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (حدهای نامتناهی حد در بی‌نهایت) (صفحه ۲ الی ۶۹)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
کل فصل اول (ماتریس و کاربردها) و فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس های اول و دوم
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
کل فصل اول (آشنایی با نظریه اعداد) و فصل دوم (گراف و مدل سازی) درس اول
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل اول (حرکت بر خط راست)، فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره‌ای) و فصل سوم (نوسان و موج) تا ابتدای موج و انواع آن
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی)

۱۰- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس یازدهم (آن شب عزیز) / پایه یازدهم: از ابتدای ستایش تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
متن درس سوم تا انتهای (صفحه ۳۷) / پایه یازدهم: درس اول و دوم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هفتم (بازگشت) / پایه یازدهم: درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس دوم (تداوم هدایت)
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) و درس دوم کتاب کار / پایه یازدهم: درس اول (understanding people) و درس اول کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت) و فصل چهار (مشتق) تا ابتدای تابع مشتق (صفحه ۷۱ الی ۸۹) پایه یازدهم: فصل پنجم (حد و پیوستگی) (صفحه ۱۱۵ الی ۱۵۱)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس سوم تا ابتدای سهمی (صفحه ۵۰) / پایه یازدهم: فصل اول (دایره)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم تا ابتدای معرفی یک نماد (صفحه ۴۷) / آمار و احتمال: فصل دوم (احتمال)
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل سوم (نوسان و موج) / پایه یازدهم: فصل اول (الکتریسیته ساکن)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) تا ابتدای چینش یون‌ها و جامد یونی (صفحه ۷۷) / پایه دهم: فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) (کامل)

۱۱- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دهم (فصل شکوفایی) تا انتهای درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) / پایه یازدهم: از درس ششم (پرورده عشق) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم / پایه یازدهم: درس سوم و چهارم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هفتم (بازگشت) و درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) / پایه یازدهم: درس سوم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس چهارم (مسئولیت های پیامبر "ص")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس دوم (look it up) / پایه یازدهم: درس دوم (a healthy lifestyle) و درس دوم کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (مشتق) درس اول و دوم (صفحه ۷۲ الی ۱۰۱) / پایه دهم: فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) (صفحه ۱ الی ۲۷) پایه یازدهم: فصل اول (جبر و معادله) درس اول (صفحه ۱ الی ۶) و درس پنجم (صفحه ۲۹ الی ۳۶)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل دوم (آشنایی با مقاطع مخروطی) درس سوم تا ابتدای انتقال محورها (صفحه ۵۳) / پایه یازدهم: فصل دوم (تبدیل های هندسی و کاربردها)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم آمار و احتمال: فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات)
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل سوم (نوسات و موج) از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای فصل و فصل چهارم (بر هم کنش های موج) تا ابتدای تداخل موج / پایه یازدهم: فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) از ابتدا (صفحه ۷۷) تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز (صفحه ۲۸) تا انتهای فصل و فصل دوم (در پی غذای سالم) ابتدای گروه های عاملی (شیمی آلی) (صفحه ۶۸)

۱۲- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
از درس دوازدهم (گذر سیاوش از آتش) تا انتهای درس چهاردهم (سی مرغ و سیمرغ) / پایه یازدهم: از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس چهاردهم (حمله حیدری)
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم و متن درس چهارم تا انتهای (صفحه ۵۲) / پایه یازدهم: دروس پنجم و ششم
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس هشتم (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی) و درس نهم (پایه‌های استوار) / پایه یازدهم: از درس پنجم (امامت، تداوم رسالت) تا انتهای درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا "ص")
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
درس سوم (renewable energy) تا انتهای (صفحه ۸۸) / پایه یازدهم: درس سوم (art and culture) و درس سوم کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (مشتق) / پایه یازدهم: فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) (صفحه ۷۱ الی ۹۰)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
فصل دوم (بردارها) درس سوم از ابتدای سهمی (صفحه ۵۰) تا انتهای فصل / پایه یازدهم: فصل سوم (روابط طولی در مثلث)
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
فصل دوم (گراف و مدل‌سازی) درس دوم از ابتدای معرفی یک نماد (صفحه ۴۷) و فصل سوم (ترکیبیات) درس اول تا ابتدای مربع لاتین (صفحه ۶۲) آمار و احتمال: فصل سوم (آمار توصیفی) و فصل چهارم (آمار استنباطی) پایه دهم: فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) و فصل هفتم (آمار و احتمال) (صفحه ۱۱۸ الی ۱۷۰)
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
فصل چهارم (برهم کنش‌های موج) / پایه یازدهم: فصل سوم (مغناطیس) و فصل چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه یازدهم: فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای گروه‌های عاملی (شیمی آلی) (صفحه ۶۸) تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) تا ابتدای پلی استرها

۱۳- آزمون جمع‌بندی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کار پایه یازدهم: کل کتاب و کل کتاب کار
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
دوازدهم: فصول اول (تابع) تا چهارم (مثلثات) و فصل پنجم (حد و پیوستگی) درس اول و دوم تا (صفحه ۱۳۶) پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
دوازدهم: فصل سوم (بردارها) درس اول و درس دوم تا ابتدای ضرب خارجی (صفحه ۸۰) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
دوازدهم: گسسته: فصل سوم (ترکیبات) / پایه: آمار واحتمال: کل کتاب
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (حرکت بر خط راست) تا چهارم (بر هم کنش‌های موج) پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
دوازدهم: فصل اول (مولکول‌ها در خدمت تندرستی) و فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه شیمی) و فصل سوم (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) / پایه: پایه دهم: کل کتاب / پایه یازدهم: کل کتاب

۱۴- آزمون جمع‌بندی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
حسابان دوازدهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (مشتق) و فصل پنجم (کاربردهای مشتق)
هندسه دوازدهم (۱۲ پرسش)
کل کتاب
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۳ پرسش)
گسسته: کل کتاب
فیزیک دوازدهم (۳۵ پرسش)
کل کتاب
شیمی دوازدهم (۳۰ پرسش)
کل کتاب

۱۵- آزمون جامع یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
حسابان دوازدهم (۱۷ پرسش)
مطابق کنکور
هندسه دوازدهم (۱۹ پرسش)
مطابق کنکور
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۹ پرسش)
مطابق کنکور
فیزیک دوازدهم (۴۵ پرسش)
مطابق کنکور
شیمی دوازدهم (۳۵ پرسش)
مطابق کنکور

۱۶- آزمون جامع دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

نام درس
مبحث
ادبیات دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
عربی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
دین و زندگی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
زبان انگلیسی دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
حسابان دوازدهم (۱۷ پرسش)
مطابق کنکور
هندسه دوازدهم (۲۵ پرسش)
مطابق کنکور
گسسته / آمار و احتمال دوازدهم (۱۹ پرسش)
مطابق کنکور
فیزیک دوازدهم (۴۵ پرسش)
مطابق کنکور
شیمی دوازدهم (۳۵ پرسش)
مطابق کنکور