برنامه آزمون‌های ماهانه یازدهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

نام درس
مبحث
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی)
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
دروس اول (تاریخ ادبیات‌فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) و دوم (پایه‌های آوایی)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درس اول (underestanding people) تا انتهای (صفحه ۲۳)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) تا آخر ترکیب‌های عطفی و فصلی
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
فارسی دروس اول (نیکی) و دوم (قاضی بست) و نگارش درس اول (اجزای نوشته: ساختار و محتوا)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
از درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس سوم (آخرین پیامبر)
جغرافیا ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
دروس اول (معنا و مفهوم ناحیه)، دوم (انسان و ناحیه) و سوم (نواحی آب و هوایی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
ترجمه و قواعد درس اول- ترجمه کامل درس دوم

۲- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام درس
مبحث
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
دروس سوم (تشبیه) و چهارم (سبک شناسی قرن‌های دهم و یازدهم)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
درس اول (underestanding people) تا ابتدای (صفحه ۴۷)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) از ترکیب شرطی دو گزاره تا انتهای فصل
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فارسی دروس سوم (در امواج سند)، پنجم(آغازگیری تنها) و ششم (پرورده عشق) و نگارش درس دوم (گسترش محتوا (۱): زمان و مکان)
فلسفه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دروس سوم (فلسفه و زندگی) و چهارم (آغاز تاریخی فلسفه)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درس چهارم (معجزه جاویدان) و انتهای درس پنجم (مسئولیت‌های پیامبر (ص))
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
دروس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا انتهای درس ششم (امویان بر مسند قدرت)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
ترجمه و قواعد کل درس اول، دوم و سوم
روانشناسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دروس اول (روان‌شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه)، دوم (روان‌شناسی رشد) و سوم (احساس، توجه، ادراک)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
فارسی دروس هفتم (باران محبت) و هشتم (در کوی عاشقان) و نگارش درس سوم (گسترش محتوا (۲): شخصیت)

۴- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۵- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

نام درس
مبحث
انسان و محیط زیست ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
دروس اول (آب، سرچشمه زندگی) تا چهارم (انرژی، حرکت، زندگی)
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بخش اول (تیم سازی) تا هشتم (طراحی مسیر شغلی (قسمت دوم): شناسایی ارزش‌ها و نیازها)
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دروس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا هشتم (اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن اسلامی-ایرانی)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
دروس اول (هدایت الهی) تا نهم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) تا دوم (تابع) (آخر صفحه ۳۹)
ادبیات فارسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
دروس اول (نیکی) تا نهم (ذوق لطیف) (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
روانشناسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
دروس اول (روان‌شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا چهارم (حافظه و علل فراموشی)
فلسفه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
دروس اول (چیستی فلسفه) تا ششم (امکان شناخت)
جغرافیا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
دروس اول (معنا و مفهوم ناحیه) تا ششم (نواحی فرهنگی)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
درس اول (underestanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) (صفحه ۶۷)
علوم و فنون ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
دروس اول (تاریخ ادبیات‌فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) تا ششم (مجاز)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دروس اول تا چهارم (تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم)
نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
دروس اول (اجزای نوشته: ساختار و محتوا) تا سوم (گسترش محتوا (۲): شخصیت) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
دروس اول (جهان فرهنگی) تا هشتم (تحولات نظام جهانی)

۶- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۷- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
دروس پنجم (پایه‌های آوایی همسان (۱)) و ششم (مجاز)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
درس اول (undeestanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای Reading و VocabDer
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فصل دوم (تابع) از ابتدای فصل تا آخر تابع جز صحیح بجز رسم تابع (آخر صفحه ۳۹)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
ترجمه و قواعد درس سوم و چهارم
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
دروس هفتم (جامعه جهانی) و هشتم (تحولات نظام جهانی)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درس نهم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا) و درس دهم (احیای ارزشهای راستین)
فلسفه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
درس هفتم (ابزارهای شناخت)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
فارسی دروس دهم (بانگ جرس) و یازدهم (یاران عاشق) و نگارش درس چهارم (گسترش محتوا (۳): گفت‌وگو)
جغرافیا ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
درس‌های ششم (نواحی فرهنگی) و هفتم (نواحی اقتصادی(کشاورزی و صنعت))
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
ترجمه و قواعد درس پنجم

۸- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۹- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام درس
مبحث
فلسفه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
دروس دوم (a healthy nlifestyle) و سوم (art and culture) تا ابتدای Conversation و New words
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
دروس هشتم (اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن اسلامی - ایرانی) تا یازدهم (حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دروس نهم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص")، دهم (احیای ارزش‌های راستین) و یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
دروس نهم (جهان دو قطبی)، دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی) و یازدهم (بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فارسی دروس دوازدهم (کاوه دادخواه) و چهاردهم (حمله حیدری) و نگارش درس پنجم(سفرنامه)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
از ابتدای تابع علامت تا آخر فصل دوم (تابع) ، فصل سوم (آمار) تا آخر شاخص‌های آماری (تا ابتدای صفحه ۶۳)
علوم و فنون ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
دروس هشتم (پایه‌های آوایی همسان (۲))، نهم (استعاره)، دهم (سبک‌شناسی قرن‌های دهم و یازدهم (سبک‌هندی)) و یازدهم (پایه‌های آوایی همسان دو لختی)
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
ترجمه و قواعد درس ششم
روانشناسی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
دروس چهارم (حافظه و علل فراموشی) و پنجم (تفکر (۱) حل مسئله)
جغرافیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
دروس هشتم (نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی) و نهم (معنا و مفهوم ناحیه سیاسی)
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
دروس دوازدهم (فرهنگ و هنر در عصر مغول - تیموری) سیزدهم (تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی)، چهاردهم (فرهنگ و تمدن در عصر صفوی) و پانزدهم (قرون وسطا)
مباحثه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۰- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۱- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

نام درس
مبحث
انسان و محیط زیست ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کل کتاب
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بخش نهم تا هفدهم
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
کل کتاب
دین و زندگی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کل کتاب
ریاضی و آمار ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
کل کتاب
ادبیات فارسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فلسفه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کل کتاب
زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کل کتاب
جغرافی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کل کتاب
علوم و فنون ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل کتاب
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
کل کتاب
نگارش ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
دروس چهارم (گسترش محتوا (۳): گفت‌وگو) تا ششم (کاهش محتوا: خلاصه نویسی) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
روانشناسی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
کل کتاب
جامعه شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
کل کتاب

۱۲- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۹