برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی و آمار (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
علوم و فنون (۱۰ پرسش)
مرور پایه دهم
عربی (۱۰ پرسش)
مرور پایه دهم
منطق (۱۰ پرسش)
مرور پایه دهم

۲- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
عربی (۲۰ پرسش)
بخش اول و دوم ترجمه انواع فعل (ماضی، مضارع و ...) / صرف افعال / انواع باب‌ها و ترجمه باب‌ها / اسم تفضیل و مکان و زمان / جمله فعلیه (فاعل و مفعول)
ریاضی و آمار (۱۰ پرسش)
مفهوم گزاره / نقیض گزاره / ترکیب عطفی و فصلی دو گزاره
علوم و فنون (۱۵ پرسش)
مرور دهم (پایه‌های آوایی / تقطیع هجایی / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات) / درس اول
تاریخ (۱۰ پرسش)
پایه دهم: فصل اول (تاریخ‌شناسی، کاوش گذشته) دروس اول تا ششم
فلسفه (۱۰ پرسش)
درس اول (چیستی فلسفه) و درس دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)

۳- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس اول
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) (صفحه ۲) و درس اول (هدایت الهی) و درس دوم (تداوم هدایت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور پایه دهم و درس اول (understanding people) تا ابتدای reading
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس اول تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (معنا و مفهوم ناحیه)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (جهان فرهنگی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (چیستی فلسفه) و درس دوم (ریشه و شاخه‌های فلسفه)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (روان‌شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا ابتدای «تعریف روان‌شناسی»

۴- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی) و درس دوم (قاضی بست)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول پایه یازدهم و قواعد دروس پنجم و ششم پایه دهم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) (صفحه ۲) و درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس سوم (آخرین پیامبر)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) تا ابتدای see also
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس اول
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم) و درس دوم (پایه‌های آوایی)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) و درس دوم (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) و درس دوم (انسان و ناحیه)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (جهان فرهنگی) و درس دوم (فرهنگ جهانی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس سوم (فلسفه و زندگی) و درس چهارم (آغاز تاریخی فلسفه)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (روان‌شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه)

۵- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوم (قاضی بست) تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های اول و دوم پایه یازدهم و قواعد دروس سوم و چهارم پایه دهم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (آخرین پیامبر) تا انتهای درس پنجم (مسئولیت‌های پیامبر "ص")
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای reading تا انتهای (صفحه ۴۵)
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس اول از ابتدای ترکیب شرطی دوگزاره و درس دوم
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (پایه‌های آوایی) و درس سوم (تشبیه)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس دوم (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک) تا انتهای درس چهارم (امت و حکومت نبوی"ص" در مدینه)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس دوم (انسان و ناحیه) و درس سوم (نواحی آب و هوایی)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس دوم (فرهنگ جهانی) و درس سوم (نمونه‌های فرهنگ جهانی۱)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (آغاز تاریخی فلسفه) و درس پنجم (زندگی براساس اندیشه)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (روانشناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) از ابتدای «تعریف روان‌شناسی» تا درس دوم (روان‌شناسی رشد) ابتدای «ویژگی‌های رشد در دوره نوجوانی»

۶- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (در امواج سند) تا انتهای درس هفتم (باران محبت)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های دوم و سوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس چهارم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس هفتم (امامت، تداوم رسالت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای see also و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای reading
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) درس دوم و فصل دوم (تابع) درس اول
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
از درس سوم (تشبیه) تا انتهای درس پنجم (پایه‌های آوایی همسان ۱)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس سوم (اسلام در مکه) تا انتهای درس ششم (امویان بر مسند قدرت)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس سوم (نواحی آب و هوایی) و درس چهارم (ناهمواری‌ها و اشکال زمین)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس چهارم (نمونه‌های فرهنگ جهانی ۲) تا انتهای درس ششم (چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (زندگی بر اساس اندیشه) و درس ششم (امکان شناخت)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس‌های دوم (روانشناسی رشد) و سوم (احساس، توجه، ادراک)

۷- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول (نیکی) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول تا انتهای درس سوم و ترجمه درس چهارم (صفحه ۱ تا ۴۰)
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس نهم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص")
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای گرامر
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با منطق و استدلال ریاضی) و فصل دوم (تابع) تا ابتدای درس سوم
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم) تا انتهای درس ششم (مجاز)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی) تا انتهای درس هشتم (اسلام در ایران، زمینه‌های ظهور تمدن اسلامی - ایران)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (معنا و مفهوم ناحیه) تا انتهای درس پنجم (نواحی زیستی)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (جهان فرهنگی) تا انتهای درس هشتم (تحولات نظام جهانی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
از ابتدای درس اول (چیستی فلسفه) تا انتهای درس ششم (امکان شناخت)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس اول (روانشناسی، تعریف و روش مورد مطالعه) تا انتهای درس چهارم (حافظه و علل فراموشی)

۸ آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هشتم (در کوی عاشقان) تا انتهای درس یازدهم (یاران عاشق)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های چهارم و پنجم پایه یازدهم و قواعد درس هفتم پایه دهم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هشتم (جان و جانشین پیامبر"ص") تا انتهای درس یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle)
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) درس‌های دوم و سوم تا ابتدای فعالیت صفحه ۵۱
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
از درس ششم (مجاز) تا انتهای درس هشتم (پایه‌های آوایی همسان ۲)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس هفتم (جهان اسلام در عصر خلافت عباسی) تا انتهای درس دهم (ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (نواحی زیستی) و درس ششم (نواحی فرهنگی)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس هفتم (جامعه جهانی) تا انتهای درس نهم (جهان دو قطبی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس هفتم (ابزارهای شناخت) و درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس‌های چهارم (حافظه علل فراموشی) و پنجم (تفکر (۱) حل مسئله)

۹- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس سیزدهم (ادبیات بومی ۲)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های پنجم و ششم پایه یازدهم و قواعد دروس دوم و هشتم پایه دهم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دهم (احیای ارزش‌های راستین) تا انتهای درس سیزدهم (در انتظار ظهور)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle) از ابتدای گرامر و درس سوم (art and culture) تا ابتدای vocabulary development
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) درس سوم
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
از درس هفتم (تاریخ ادبیات فارسی در قرن‌های دهم و یازدهم) تا انتهای درس نهم (استعاره)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
از درس نهم (ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی) تا انتهای درس یازدهم (حکومت، جامعه و اقتصاد در عصرمغول - تیموری)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس ششم (نواحی فرهنگی) و درس هفتم (نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت))
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس نهم (جهان دو قطبی) و درس دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس هشتم (نگاهی به تاریخچه معرفت) و درس نهم (چیستی انسان۱)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس‌های پنجم (تفکر (۱) حل مسئله) و ششم (تفکر (۲) تصمیم‌گیری)

۱۰- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوازدهم (کاوه دادخواه) تا انتهای درس شانزدهم (قصه عینکم)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس چهارم تا انتهای درس ششم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوازدهم (عصر غیبت امام زمان"ع") تا انتهای درس شانزدهم (عزت نفس)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس سوم (art and culture) تا ابتدای writing
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) درس سوم و فصل سوم (آمار) درس اول
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
درس نهم (استعاره) تا انتهای درس یازدهم (پایه‌های آوایی همسان دو لختی)
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
درس یازدهم (حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول _ تیموری) تا انتهای درس چهاردهم (فرهنگ و تمدن در عصر صفوی)
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
درس هفتم (نواحی اقتصادی"کشاورزی و صنعت") تا انتهای درس نهم (معنا و مفهوم ناحیه سیاسی)
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس دهم (جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی) تا انتهای درس سیزدهم (سرآغاز بیداری اسلامی)
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
درس دهم (چیستی انسان ۲) و درس یازدهم (انسان، موجود اخلاق گرا)
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
درس‌های ششم (تفکر (۲) تصمیم‌گیری) و هفتم (انگیزه و نگرش)

۱۱- آزمون جامع تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
ریاضی و آمار یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
علوم و فنون یازدهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
تاریخ یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
جغرافیا یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
جامعه‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
فلسفه یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
روانشناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب