برنامه آزمون‌های ماهانه یازدهم تجربی ۱۴۰۰

۱- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

نام درس
مبحث
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
فصل اول (تنظیم عصبی) گفتار ۱
ریاضی ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) (به طورکامل) (صفحه ۱ الی ۲۴ کتاب درسی)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درس اول (underestanding people) تا انتهای (صفحه ۲۳)
فیزیک ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
فصل اول (الکتریسیته ساکن) (از ابتدا تا سر توزیع بارالکتریکی در اجسام رسانا)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
فارسی درس اول (نیکی) و دوم (قاضی بست) و نگارش درس اول (اجزای نوشته: ساختار و محتوا)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
درس‌های اول (هدایت الهی) و دوم (تداوم هدایت)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (تا ابتدای بررسی ساختار لوویس و نام گذاری هیدروکربن‌ها)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
درس اول (ترجمه و قواعد)

۲- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام درس
مبحث
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
فصل اول (تنظیم عصبی) گفتار ۲ (از ابتدای ساختار دستگاه عصبی تا پایان فصل) فصل دوم (حواس) (کامل) و فصل سوم (دستگاه حرکتی) (گفتار ۱)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
درس اول (underestanding people) تا ابتدای (صفحه ۴۷)
ریاضی تجربی ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
فصل دوم (هندسه) درس اول
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فارسی درس‌های سوم (در امواج سند) و پنجم (آغازگیری تنها) و ششم (پرورده عشق) و نگارش درس دوم (گسترش محتوا (۱): زمان و مکان)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (از ابتدای بررسی ساختار لوویس هیدروکربن‌ها تا ابتدای آلکین‌ها سیر نشده‌تر از آلکن‌ها‌)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درس‌های سوم (معجزه جاویدان) و چهارم (مسولیت‌های پیامبر)
فیزیک ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
فصل اول (الکتریسیته ساکن) (از ابتدای توزیع بارالکتریکی در اجسام رسانا تا انتهای فصل) فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (از ابتدا تا سرعوامل موثر بر مقاومت الکتریکی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
درس دوم (ترجمه و قواعد)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
فصل سوم (دستگاه حرکتی) (گفتار ۲) فصل چهارم (تنظیم شیمیایی) و فصل پنجم (ایمنی) ( گفتار ۱ و گفتار ۲ تا ابتدای گویچه‌های سفید)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
فارسی درس‌های هفتم (باران محبت) و هشتم (در کوی عاشقان) و نگارش درس سوم (گسترش محتوا(۲): شخصیت)

۴- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۵- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نام درس
مبحث
زمین شناسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا سوم (منابع آب و خاک)
انسان و محیط زیست ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
دروس اول (آب، سرچشمه زندگی) تا چهارم (انرژی، حرکت، زندگی)
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بخش اول تا هشتم
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دروس اول (حکومت قاجار از آقا محمدخان تا محمدشاه) تا سیزدهم (زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
دروس اول (هدایت الهی) تا ششم (پیشوایان اسوه)
ریاضی ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) تا چهارم (مثلثات) (صفحه ۷۶)
ادبیات فارسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
دروس اول (نیکی) تا نهم (ذوق لطیف) (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
فصل اول (الکتریسیته ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (تا صفحه ۵۳ ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
شیمی ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) (تا صفحه ۵۳)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
درس اول (underestanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) (صفحه ۶۷)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
فصل اول (تنظیم عصبی) تا پنجم (ایمنی)
زبان عربی ۱۴۹۹/۱۰/۲۱
از درس اول تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم
نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
دروس اول (اجزای نوشته: ساختار و محتوا) تا سوم (گسترش محتوا (۲): شخصیت (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)

۶- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۷- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
ریاضی تجربی ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
فصل دوم (هندسه) درس دوم و سوم / فصل سوم (تابع) درس اول و دوم
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
درس اول (understanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای Reading و Vocab Dev
ریاضی ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فصل چهارم (مثلثات) (صفحه ۷۱ الی ۸۷ کتاب درسی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
درس سوم (ترجمه و قواعد) و درس چهارم (ترجمه)
شیمی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (از ابتدای آلکین‌ها سیر نشده‌تر از آلکن‌ها تا انتهای فصل)/ فصل دوم (در پی غذای سالم) (تا ابتدای دمای یک ماده)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درس ششم (پیشوایان اسوه) و درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی تا انتهای فصل)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
فارسی درس‌های دهم (بانگ جرس) و یازدهم (یاران عاشق) و نگارش درس چهارم (گسترش محتوا (۳): گفت‌وگو)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
فصل پنجم (ایمنی) (از ابتدای گویچه‌های سفید تا پایان فصل) و فصل ششم (تقسیم یاخته) ( گفتار ۱ و ۲)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
درس چهارم (ترجمه و قواعد) و درس پنجم (قواعد)

۸- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۹- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

نام درس
مبحث
ریاضی تجربی ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
فصل پنجم (توابع‌نمایی و لگاریتمی) (صفحه ۹۵ الی ۱۱۸ کتاب درسی)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
درس دوم (a healthy lifestyle) و سوم (art and culture) تا ابتدای Conversation و New word's
شیمی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
فصل دوم (در پی غذای سالم) (از ابتدای دمای یک ماده تا ابتدای آهنگ واکنش)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
درس هشتم (احیای ارزش‌های راستین)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (از ابتدا تا سرمیدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فارسی درس‌های دوازدهم (کاوه دادخواه) و چهاردهم (حمله حیدری) و نگارش درس پنجم (سفرنامه)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
فصل ششم (تقسیم یاخته) (گفتار ۳) / فصل هفتم (تولیدمثل) (گفتار ۱ و ۲ و ۳)
ریاضی تجربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
فصل پنجم (توابع‌نمایی و لگاریتمی) دروس دوم و سوم /فصل ششم (حد و پیوستگی) درس اول
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
درس پنجم (ترجمه و قواهد) و ششم (ترجمه و قواعد)
شیمی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
فصل دوم (در پی غذای سالم) (از ابتدای آهنگ واکنش تا انتهای فصل) / فصل سوم ( پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) (تا ابتدای پلی استرها)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی تا ابتدای قانون القای الکترومغناطیسی فاراده)
زیست شناسی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
فصل هفتم (تولیدمثل) ( گفتار ۴) / فصل هشتم (تولیدمثل نهان‌دانگان) / فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (گفتار ۱)
مباحثه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۰- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۱- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

نام درس
مبحث
انسان و محیط زیست ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کل کتاب
زمین شناسی ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
کل کتاب
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بخش نهم تا هفدهم
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
کل کتاب
دین و زندگی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کل کتاب
ریاضی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
کل کتاب
ادبیات فارسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کل کتاب
زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کل کتاب
شیمی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کل کتاب
زیست شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل کتاب
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
کل کتاب
نگارش ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
دروس چهارم (گسترش محتوا (۳): گفت‌وگو) تا ششم (کاهش محتوا: خلاصه نویسی) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)

۱۲- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۹