برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم تجربی ۱۴۰۰

1- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
زیست شناسی (۲۰ پرسش)
مرور پایه دهم
فیزیک (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
شیمی (۱۰ پرسش)
مرور پایه دهم

۲- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی (۱۵ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول و درس دوم از (صفحه ۱۱) تا انتهای (صفحه ۱۳)
زیست شناسی (۲۰ پرسش)
مرور دهم (انواع درشت مولکول‌ها - ساختار غشا و روش‌های ورود مواد به یاخته و خروج از آن) / فصل اول (کامل) / فصل دوم (از ابتدا فصل تا ابتدای گفتار دوم حواس ویژه)
فیزیک (۱۵ پرسش)
بردارها و بردارهای یکه / تبدیل یکا و نمادعلمی / فصل اول (بخش ۱-۱: بار الکتریکی) / (بخش ۱-۲: پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی) / (بخش ۱-۳: قانون کولن) / ( بخش ۱-۴: میدان الکتریکی) / (بخش ۱-۵: میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار) / (بخش ۱-۶: خطوط میدان الکتریکی) / (بخش ۱-۷: انرژی پتانسیل الکتریکی) / (بخش ۱-۸: پتانسیل الکتریکی)
شیمی (۱۰ پرسش)
مرور دهم (اعداد کوانتومی - آرایش الکترونی - تعیین دوره و گروه - آرایش یون - فرمول نویسی - نام گذاری و موازنه) / الگو، روندها در رفتار مواد و عنصرها / دنیای رنگی با عنصرهای دسته d / عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند / دنیای واقعی واکنش‌دهنده

۳- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس اول (صفحه‌های ۱ تا ۴)
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور پایه دهم و درس اول (understanding people) تا ابتدای reading
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا ابتدای «تکوین زمین و آغاز زندگی در آن»
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس اول
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تنظیم عصبی) تا ابتدای اعتیاد
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) تا ابتدای «میدان الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای «عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟»

۴- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی) و درس دوم (قاضی بست)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی) و درس دوم (تداوم هدایت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) تا ابتدای see also
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین)
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) دروس اول و دوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تنظیم عصبی) و فصل دوم (حواس) تا ابتدای شنوایی و تعادل
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) تا پایان «پتانسیل الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای «عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟» تا ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز

۵- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوم (قاضی بست) تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های اول و دوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (تداوم هدایت) و درس سوم (معجزه جاویدان)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای reading تا انتهای (صفحه ۴۵)
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) از ابتدای «تکوین زمین و آغاز زندگی در آن» و فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) تا ابتدای «گوهرها، زیبایی شگفت‌انگیز دنیای کانی‌ها»
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) دروس دوم و سوم و فصل دوم (هندسه) تا ابتدای درس سوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل اول (تنظیم عصبی) از ابتدای اعتیاد تا فصل سوم (دستگاه حرکتی) تا ابتدای گفتار دوم
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) از ابتدای «میدان الکتریکی» تا ابتدای «انرژی خازن»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بداینم) از ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز تا ابتدای آلکین‌ها، سیر نشده‌تر از آلکن‌ها

۶- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (در امواج سند) تا انتهای درس هفتم (باران محبت)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های دوم و سوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس پنجم (امامت، تداوم رسالت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای see also و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای reading
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) و فصل سوم (منابع آب و خاک) تا ابتدای «منابع خاک»
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) درس سوم، فصل دوم (هندسه) و فصل سوم (تابع) تا ابتدای درس سوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل دوم (حواس) از ابتدای شنوایی و تعادل تا انتهای فصل چهارم (تنظیم شیمیایی)
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) از ابتدای «پتانسیل الکتریکی» و فصل دوم (جریان الکتریکی مدارهای جریان مستقیم) تا انتهای «عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم)

۷- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول (نیکی) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول تا انتهای درس سوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس ششم (پیشوایان اسوه)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای گرامر
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
از فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا انتهای فصل سوم (منابع آب و خاک)
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر)، فصل دوم (هندسه)، فصل سوم (تابع) و فصل چهارم (مثلثات) درس اول
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
از فصل اول (تنظیم عصبی) تا انتهای فصل پنجم (ایمنی)
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا ابتدای «ترکیب مقاومت‌ها»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی

۸- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هشتم (در کوی عاشقان) تا انتهای درس یازدهم (یاران عاشق)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس چهارم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس ششم (پیشوایان اسوه) و درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا "ص")
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle)
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (منابع آب و خاک) از ابتدای «منابع خاک» و فصل چهارم (زمین شناسی و سازه‌های مهندسی)
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (تابع) از ابتدای درس سوم و فصل چهارم (مثلثات) تا ابتدای درس سوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل پنجم (ایمنی)
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) و فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) تا ابتدای «نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی سوختن، تکیه‌گاهی برای تامین انرژی

۹- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس سیزدهم (ادبیات بومی ۲)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های چهارم و پنجم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول‌خدا "ص") تا درس نهم (عصر غیبت) تا نیمه (صفحه ۱۱۴) (ابتدای تدبر در قرآن)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle) از ابتدای گرامر و درس سوم (art and culture) تا ابتدای vocabulary development
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل چهارم (زمین شناسی و سازه‌های مهندسی) و فصل پنجم (زمین شناسی و سلامت)
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (مثلثات) از ابتدای درس دوم و فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) تا ابتدای درس سوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل ششم (تقسیم یاخته) و فصل هفتم (تولیدمثل) تا ابتدای گفتار سوم
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدای «ترکیب مقاومت‌ها» تا انتهای فصل و فصل سوم (مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی) تا ابتدای «میدان مغناطیسی حاصل از جریان»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت‌کننده در واکنش از دیدگاه کمی

۱۰- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوازدهم (کاوه دادخواه) تا انتهای درس شانزدهم (قصه عینکم)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های پنجم و ششم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس هشتم (احیای ارزش‌های راستین) تا درس دهم (مرجعیت و ولایت فقیه)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس سوم (art and culture) تا ابتدای writing
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل ششم (پویایی زمین) و فصل هفتم (زمین شناسی ایران) تا ابتدای منابع معدنی ایران
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) از ابتدای درس سوم تا انتهای فصل و فصل ششم (حد و پیوستگی) تا ابتدای درس سوم
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
فصل هفتم (تولیدمثل) از ابتدای گفتار سوم تا انتهای فصل و فصل هشتم (تولیدمثل نهان‌دانگان) تا ابتدای گفتار سوم
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
فصل سوم (مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی) از ابتدای «نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک» تا ابتدای «ویژگی های مغناطیسی مواد»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی سوختن تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان ناپذیر) تا ابتدای پلی‌استرها

۱۱- آزمون جامع تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
زمین‌شناسی یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
ریاضی تجربی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
زیست شناسی یازدهم (۲۵ پرسش)
کل کتاب
فیزیک یازدهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب