برنامه آزمون‌های ماهانه یازدهم ریاضی ۱۴۰۰

۱- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

نام درس
مبحث
هندسه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
فصل اول (دایره) درس اول و دوم تا ابتدای رسم مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره
حسابان ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
فصل اول (جبر و معادله) درس اول
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درس اول (underestanding people) تا انتهای (صفحه ۲۳)
فیزیک ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
فصل اول (الکتریسیته ساکن) (تا ابتدای چگالی سطحی بار)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
فارسی درس اول (نیکی) و دوم (قاضی بست) و نگارش درس اول (اجزای نوشته: ساختار و محتوا)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
درس‌های اول (هدایت الهی) و دوم (تداوم هدایت)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (تا ابتدای بررسی ساختار لوویس و نام گذاری هیدروکربن‌ها)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
درس اول (ترجمه و قواعد)

۲- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام درس
مبحث
آمارواحتمال ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
درس‌های دوم و سوم از فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) (مجموعه، زیرمجموعه و قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
درس اول (underestanding people) تا ابتدای (صفحه ۴۷)
حسابان ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
فصل اول (جبر و معادله) درس دوم از ابتدای صفرهای تابع تا پایان درس دوم و درس‌های چهارم و پنجم
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فارسی درس‌های سوم (در امواج سند) و پنجم (آغاز‌گری تنها) و ششم (پرورده عشق) و نگارش درس دوم (گسترش محتوا (۱): زمان و مکان)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (از ابتدای بررسی ساختار لوویس هیدروکربن‌ها تا ابتدای آلکین‌ها سیر نشده تر از آلکن‌ها)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درس‌های سوم (معجزه جاویدان) و چهارم (مسولیت‌های پیامبر)
فیزیک ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
فصل اول (الکتریسیته ساکن) (از ابتدای چگالی سطحی بار تا انتهای فصل) فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدا تا سرعوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
درس دوم (ترجمه و قواعد)
هندسه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
فصل اول (دایره) دروس دوم و سوم
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
فارسی درس‌های هفتم (باران محبت) و هشتم (در کوی عاشقان) و نگارش درس سوم (گسترش محتوا (۲): شخصیت)

۴- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۵- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

نام درس
مبحث
زمین شناسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
فصل اول (آفرینش کیهان و تکوین زمین) تا سوم (منابع آب و خاک)
انسان و محیط زیست ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
دروس اول (آب، سرچشمه زندگی) تا چهارم (انرژی، حرکت، زندگی)
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بخش اول تا هشتم
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دروس اول (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه) تا سیزدهم (زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
دروس اول (هدایت الهی) تا ششم(پیشوایان اسوه)
حسابان ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
فصل اول (جبر و معادله) و دوم (تابع)
ادبیات فارسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
دروس اول (نیکی) تا نهم (ذوق لطیف) (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
فصل اول (الکتریسیه ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (تا صفحه ۶۷ ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
شیمی ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) (تا صفحه ۵۳)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
درس اول (underestanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) (تا انتهای صفحه ۶۷)
هندسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
فصل اول (دایره) و فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) تا (صفحه ۴۵)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
از درس اول تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم
نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
دروس اول تا سوم (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
آمارواحتمال ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) تا دوم (احتمال) (تا اخر صفحه ۵۱)

۶- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۷- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
آمارواحتمال ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
فصل دوم (احتمال) درس اول
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
درس اول (underestsnding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای Reading و VocabDer
حسابان ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فصل دوم (تابع) (از ابتدای اعمال روی تابع تا انتهای فصل) و فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس اول
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
درس سوم (ترجمه و قواعد) و درس چهارم (ترجمه)
شیمی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) (از ابتدای آلکین‌ها سیر نشده‌تر از آلکن‌ها تا انتهای فصل)/ فصل دوم (در پی غذای سالم) (تا ابتدای دمای یک ماده)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درس ششم (پیشوایان اسوه) و درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی تا انتهای فصل
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
فارسی درس‌های دهم (بانگ جرس) و یازدهم (یاران عاشق) و نگارش درس چهارم (حمله حیدری)
هندسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
فصل دوم (تبدیل های هندسی و کاربردها) درس اول
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
درس چهارم (ترجمه و قواعد) و درس پنجم (قواعد)

۸- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۹- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام درس
مبحث
حسابان ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) درس دوم و سوم فصل چهارم (مثلثات) (از ابتدای فصل تا ابتدای درس چهارم )
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
درس دوم (a healthy lifestyle) و سوم (art and culture) ( تا ابتدای Conversation و New word's)
شیمی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
فصل دوم (در پی غذای سالم) (از ابتدای دمای یک ماده تا ابتدای آهنگ واکنش)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
درس هشتم (احیای ارزش‌های راستین)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
فصل سوم (مغناطیس) از ابتدا تا سر میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فارسی درس‌های دوازدهم (کاوه دادخواه) و چهاردهم (حمله حیدری) و نگارش درس پنجم (سفرنامه)
هندسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس دوم و فصل سوم (روابط طولی در مثلث) درس اول
آمارواحتمال ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
فصل دوم (احتمال) دروس دوم، سوم و چهارم و فصل سوم (آمار توصیفی) دروس اول و دوم
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
دروس پنجم (ترجمه و قواعد) و ششم (ترجمه و قواعد)
شیمی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
فصل دوم (در پی غذای سالم) (از ابتدای آهنگ واکنش تا انتهای فصل) فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان نازپذیر) (تا ابتدای پلی استرها)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
فصل سوم (مغناطیس) از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی تا انتهای فصل
هندسه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
فصل سوم (روابط طولی در مثلث) (درس اول از ابتدای قضیه سینوس‌ها تا ابتدای درس چهارم)
حسابان ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
فصل چهارم (مثلثات) و فصل پنجم (حد و پیوستگی) (درس اول و دوم و سوم تا ابتدای حد توابع ساده مثلثاتی)

۱۰- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۱- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نام درس
مبحث
انسان و محیط زیست ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کل کتاب
زمین شناسی ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
کل کتاب
کارآفرینی و تولید ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بخش نهم تا هفدهم
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
کل کتاب
دین و زندگی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کل کتاب
حسابان ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
کل کتاب
ادبیات فارسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کل کتاب
زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کل کتاب
شیمی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کل کتاب
هندسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل کتاب
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
کل کتاب
نگارش ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
دروس چهارم (گسترش محتوا (۳): گفت‌وگو) تا ششم (کاهش محتوا: خلاصه‌نویسی) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
آمارواحتمال ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
کل کتاب

۱۲- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۹