برنامه آزمون‌های دوره‌ای یازدهم ریاضی ۱۴۰۰

۱- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
حسابان (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
هندسه (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
فیزیک (۱۵ پرسش)
مرور پایه دهم
شیمی (۱۰ پرسش)
مرور پایه دهم

۲- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

نام درس
مبحث
حسابان (۱۵ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) درس اول و درس سوم
هندسه (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) درس اول
آمار و احتمال (۱۰ پرسش)
گزاره / جدول ارزش گزاره / گزاره‌نما و دامنه متغیر / ترکیب گزاره / نقیض گزاره / ترکیب فصلی دو گزاره / ترکیب عطفی و شرطی دو گزاره / عکس ترمیم شرطی/ عکس نقیض ترکیب شرطی / گزاره‌های همواره درست و همواره نادرست / ترکیب دو شرطی دو گزاره هم ارزی‌های منطقی / سورها و نقیض گزاره‌های سوری
فیزیک (۱۵ پرسش)
بردارها و بردارهای یکه / تبدیل یکا و نمادعلمی / فصل اول (بخش ۱-۱: بار الکتریکی) / (بخش ۱-۲: پایستگی و کوانتیده بودن بارالکتریکی) / ( بخش ۱-۳: قانون کولن) / ( بخش ۱-۴: میدان الکتریکی) / (بخش ۱-۵: میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار) / ( بخش ۱-۶: خطوط میدان الکتریکی) / (بخش ۱-۷: انرژی پتانسیل الکتریکی) / ( بخش ۱-۸: پتانسیل الکتریکی)
شیمی (۱۰ پرسش)
مرور دهم (اعداد کوانتومی - آرایش الکترونی - تعیین دوره و گروه - آرایش یون - فرمول نویسی - نام گذاری و موازنه) / الگو، روندها در رفتار مواد و عنصرها / دنیای رنگی با عنصرهای دسته d / عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند / دنیای واقعی واکنش‌دهنده

۳- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور قواعد پایه دهم و ترجمه درس اول (صفحه‌های ۱ تا ۴)
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
مرور پایه دهم و درس اول (understanding people) تا ابتدای reading
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) درس‌های اول و دوم تا ابتدای صفرهای تابع (صفحه ۱۰)
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) درس اول تا ابتدای زاویه ظلی (صفحه ۱۴)
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس اول تا ابتدای ترکیب شرطی دو گزاره
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) تا ابتدای «میدان الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) تا ابتدای «عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟»

۴- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
ستایش و درس اول (نیکی) و درس دوم (قاضی بست)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی) و درس دوم (تداوم هدایت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول ( understanding people) تا ابتدای see also
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) تا ابتدای درس پنجم
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) درس اول و درس دوم تا ابتدای (حالت‌های دو دایره نسبت به هم و مماس مشترک‌ها)
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) تا ابتدای درس دوم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) تا پایان «پتانسیل الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای «عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟» تا ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز

۵- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوم (قاضی بست) تا انتهای درس پنجم (آغازگری تنها)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های اول و دوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (تداوم هدایت) و درس سوم (معجزه جاویدان)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای reading تا انتهای (صفحه ۴۵)
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) درس دوم از ابتدای صفرهای تابع (صفحه ۱۰) تا انتهای فصل
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) درس دوم
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس اول و دوم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) از ابتدای «میدان الکتریکی»تا پایان فصل
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز تا ابتدای آلکین‌ها، سیر نشده‌تر از آلکن‌ها

۶- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (در امواج سند) تا انتهای درس هفتم (باران محبت)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های دوم و سوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس سوم (معجزه جاویدان) تا انتهای درس پنجم (امامت، تداوم رسالت)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) از ابتدای see also و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای reading
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) درس پنجم و فصل دوم (تابع) تا ابتدای درس چهارم
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) درس سوم
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) درس دوم و سوم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) از ابتدای «انرژی پتانسیل الکتریکی» و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا ابتدای «عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بداینم)

۷- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول (نیکی) تا انتهای درس نهم (ذوق لطیف)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس اول تا انتهای درس سوم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
مقدمه بخش اول (تفکر و اندیشه) و درس اول (هدایت الهی) تا انتهای درس ششم (پیشوایان اسوه)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس اول (understanding people) و درس دوم (a healthy lifestyle) تا ابتدای گرامر
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (جبر و معادله) و فصل دوم (تابع) - فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) تا ابتدای درس دوم
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (دایره) - فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس اول تا ابتدای تجانس
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (آشنایی با مبانی ریاضیات) - فصل دوم (احتمال) تا ابتدای درس سوم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (الکتریسیته ساکن) و فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تا ابتدای «ترکیب مقاومت‌ها»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی

۸- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هشتم (در کوی عاشقان) تا انتهای درس یازدهم (یاران عاشق)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس چهارم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس ششم (پیشوایان اسوه) و درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا"ص")
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle)
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) درس چهارم و فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی)
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس اول
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (احتمال) تا ابتدای درس چهارم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) و فصل سوم (مغناطیس) تا ابتدای «نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) از ابتدای آلکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه و فصل دوم (در پی غذای سالم) تا ابتدای آنتالپی سوختن، تکیه‌گاهی برای تامین انرژی

۹- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دهم (بانگ جرس) تا انتهای درس سیزدهم (ادبیات بومی ۲)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های چهارم و پنجم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس هفتم (وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول‌خدا "ص") تا درس نهم (عصر غیبت) تا نیمه (صفحه ۱۱۴) (ابتدای تدبر در قرآن)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس دوم (a healthy lifestyle) از ابتدای گرامر و درس سوم (art and culture) تا ابتدای vocabulary development
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) دروس دوم و سوم - فصل چهارم (مثلثات) تا ابتدای درس دوم
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس اول از ابتدای تجانس و درس دوم
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (احتمال) دروس سوم و چهارم
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) از ابتدای «ترکیب مقاومت‌ها» و فصل سوم (مغناطیس) تا ابتدای «ویژگی‌های مغناطیسی مواد»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای جاری شدن انرژی گرمایی تا ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت‌کننده در واکنش از دیدگاه کمی

۱۰- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
از درس دوازدهم (کاوه دادخواه) تا انتهای درس شانزدهم (قصه عینکم)
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس‌های پنجم و ششم
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس هشتم (احیای ارزش‌های راستین) تا درس دهم (مرجعیت و ولایت فقیه)
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
درس سوم ( art and culture) تا ابتدای writing
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (مثلثات) از ابتدای درس دوم تا انتهای فصل و فصل پنجم (حد و پیوستگی) تا انتهای درس اول
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تبدیل‌های هندسی و کاربردها) درس دوم و فصل سوم (روابط طولی در مثلث) دروس اول و دوم
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش) توضیح: فصل دوم (احتمال) درس چهارم و فصل سوم (آمار توصیفی)
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (مغناطیس) و فصل چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب) تا ابتدای «االقاگرها»
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (در پی غذای سالم) از ابتدای آنتالپی سوختن تا انتهای فصل و فصل سوم (پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر) تا ابتدای پلی‌استرها

۱۱- آزمون جامع تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
عربی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
حسابان یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
هندسه یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
آمار و احتمال یازدهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
فیزیک یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
شیمی یازدهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب