برنامه آزمون‌های ماهانه دهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۱۱تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

نام درس
مبحث
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری)
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
درس‌های اول (مبانی تحلیل متن) و دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) (صفحات ۱۲ تا ۲۵)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درس اول (saving nature) تا ابتدای Reading
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
اتحاد و تجزیه - فصل اول (معادله درجه دوم) درس اول
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
فارسی درس ستایش و درس اول (چشمه) و دوم (از آموختن، ننگ مدار) و نگارش درس اول (پرورش موضوع)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
درس‌های اول (هدف زندگی) و دوم (پر پرواز)
جغرافیا ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
درس‌های اول (جفرافیا، علمی برای زندگی بهتر)، دوم (روش مطالعه و پژوهش در جفرافیا) و سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) (تا صفحه ۱۸ کتاب درسی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
دروس اول و دوم (ترجمه و قواعد)

۲- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام درس
مبحث
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
درس‌های اول (مبانی تحلیل متن) و دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) و سوم (واج آرایی، واژه آرایی) ( صفحات ۱۲ تا ۳۵ )
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
کل درس اول (saving nature)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
فصل اول (معادله درجه دوم) (روش تجزیه، روش کلی، مسائل اقتصادی، معادلات گویا)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فارسی درس‌های سوم (پاسداری از حقیقت) و پنجم (بیداد ظالمان) و نگارش درس دوم (عینک نوشتن)
اقتصاد ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس اول، دوم و سوم
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درس‌های سوم (خود حقیقی)، چهارم (پنجره‌ای به روشنایی)
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
درس‌های دوم (تاریخ؛زمانومکان)،سوم (باستان‌شناسی؛ در جست و جوی‌میراث‌فرهنگی)، چهارم (پیدایش تمدن؛ بین‌النهرین و مصر) و پنجم (هند و چین)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
دروس سوم و چهارم (ترجمه و قواعد)
منطق ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه)، دوم (لفظ و معنا)، سوم (مفهوم و مصداق) و چهارم (اقسام و شرایط تعریف)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
ادبیات دروس ششم (مهر و وفا) و هفتم (جمال و کمال) و هشتم (سفر به بصره) نگارش درس سوم (نوشته‌های عینی)

۴- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۵- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نام درس
مبحث
تفکر و سواد رسانه ای ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
فصل اول (ما و رسانه‌ها) (دروس اول، دوم و سوم) / فصل دوم (فنون خلق پیام رسانه‌ای!) (دروس چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم)/ فصل سوم (نادیده‌های رسانه‌ها) (دروس نهم، دهم و یازدهم) / فصل چهارم (مخاطب شناسی) (دروس دوازدهم و سیزدهم)/ فصل پنجم (رسانه و سبک زندگی) (دروس پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و نوزدهم)
آمادگی دفاعی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
دروس اول (امنیت پایدار) تا ششم (الگوها و اسوه‌های پایداری و مقاومت)
جغرافیا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جغرافیا دروس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا پنجم (آب و هوای ایران) / استان شناسی ۵۰ درصد کتاب درسی
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
دروس اول (هدف زندگی) تا هفتم (فرجام کار)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
فصل اول (معادله درجه دوم) و دوم (تابع) (تا صفحه ۶۲)
ادبیات فارسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
دروس اول (چشمه)، دوم (از آموختن، ننگ مدار)، سوم( پاسداری از حقیقت)، پنجم (بیداد ظالمان)، ششم (مهر و وفا)، هفتم (جمال و کمال)، هشتم (سفر به بصره) و نهم ( کلاس نقاشی) (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ‌ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
دروس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
درس اول (saving nature) و دوم (wonders of creation)
اقتصاد ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
دروس اول (کسب و کار و کارآفرینی) تا هفتم (تجارت بین الملل)
علوم و فنون ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
فصول اول و دوم
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دروس اول تا چهارم
نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دروس اول (پرورش موضوع) تا چهارم (نوشته‌های گزارش گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
دروس اول (کنش‌های ما) تا هشتم (هویت)
منطق ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
دروس اول (منطق، تراوزی اندیشه) تا ششم (قضیه حملی)

۶- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۷- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
علوم و فنون ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
درس‌های سوم (واج‌آرایی، واژه‌آرایی)، چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)، پنجم (هماهنگی پاره های کلام) و ششم (سجع و انواع آن) ( صفحات ۲۶ تا ۵۸)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای بخش writing
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فصل دوم (تابع) (مفهوم و نمایش تابع - ضابطه جبری تابع - دامنه و برد تابع - ضابطه تابع خطی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
درس پنجم (قواعد: جمله فعلیه و انواع فاعل و انواع مفعول و ...)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
دروس هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی) و هشتم (هویت)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درس هشتم (فرجام کار)
اقتصاد ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس هشتم
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
فارسی درس‌های نهم (کلاس نقاشی) و دهم (دریادلان صف شکن) و یازدهم (خاک آزادگان) و نگارش درس پنجم
جغرافیا ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
درس‌های ششم (منابع آب ایران) و هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
درس چهارم (ترجمه و قواعد)

۸- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۹- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام درس
مبحث
منطق ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
درس‌های هفتم (احکام قضایا) و هشتم (قیاس اقترانی) تا ابتدای دامنه مصادیق موضوع و محمول صفحه ۷۶
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
درس سوم (thevalue of knowledge) تا ابتدای بخش writing
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
درس‌های هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی) و نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
درس‌های نهم (آهنگ سفر) و دهم (اعتماد بر او)
جامعه شناسی ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
دروس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) و دهم (تغییرات هویت اجتماعی) و یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فارسی درس‌های دوازدهم (رستم و اشکبوس) و سیزدهم (گردآفرید) و چهاردهم (طوطی و بقال) و نگارش درس ششم (نوشته ذهنی (۲) سنجش و مقایسه)
ریاضی و آمار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
فصل دوم (تابع) (نمودار تابع درجه ۲ - مسائل اقتصادی) فصل سوم (کار با داده‌های آماری) (‌مقیاس اندازه‌گیری، شاخص‌های مرکزی، میانگین و میانه ومد، شاخص‌های پراکندگی، واریانس و انحراف معیار، منحنی نرمال، گردآوری داده‌ها، روش‌های جمع آوری داده‌ها، انواع متغیرها)
علوم و فنون ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
درس‌های هفتم (سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)) و هشتم (وزن شعر فارسی) و نهم (موازنه و ترصیع) ( صفحات ۶۰ تا ۷۸ )
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
دروس ششم و هفتم (ترجمه و قواعد)
اقتصاد ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) دروس دهم و یازدهم / فصل چهارم (اقتصاد در خانواده) درس دوازدهم
جغرافیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
دروس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) و نهم (سکونتگاه‌های ایران)
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
دروس هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی) و نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) و دهم (اشکانیان و ساسانیان) و یازدهم (آیین کشورداری) و دوازدهم (جامعه و خانواده)
مباحثه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۰- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۱- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

نام درس
مبحث
تفکر و سواد رسانه‌ای ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
کل کتاب
آمادگی دفاعی ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
کل کتاب
جغرافیا ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
جغرافیا کل کتاب / استان‌شناسی ۵۰ درصد کتاب درسی
دین و زندگی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کل کتاب
ریاضی و آمار ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
کل کتاب
ادبیات فارسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور) / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کل کتاب
زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کل کتاب
اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کل کتاب
علوم و فنون ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل کتاب
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
کل کتاب
نگارش ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
دروس پنجم (نوشته ذهنی (۱) جانشین سازی) تا هشتم (نوشته‌های داستان گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)
جامعه شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
درس اول (کنش‌های ما) و دروس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) تا شانزدهم (هویت ایرانی (۴))
منطق ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
کل کتاب

۱۲- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۴/۰۴تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۹