برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم انسانی ۱۴۰۰

۱- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

نام درس
مبحث
ریاضی و آمار (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم
عربی (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم
علوم و فنون (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم

۲- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

نام درس
مبحث
ریاضی و آمار (۱۰ پرسش)
پایه نهم (عبارت‌های جبری) / اتحادهای جبری / روش‌های تجزیه / تجزیه کردن / معادله و مسائل توصیفی / معادله درجه اول و بازی با حروف الفبا
عربی (۱۵ پرسش)
اسم و انواع آن / انواع فعل و انواع آن / باب‌های ثلاثی مجرد و مزید / باب‌های افتعال - استفعال - انفعال - تفعل - صرف افعال ماضی و مضارع و امر و نهی و باب‌ها / ترجمه انواع افعال / باب‌های مفاعله و تفاعل و ترجمه آن‌ها / ۸ باب مزید
اقتصاد (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب‌وکار) درس اول
علوم و فنون (۱۵ پرسش)
درس اول (مبانی تحلیل متن) درس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی)
جامعه شناسی (۱۰ پرسش)
درس اول (کنش‌های ما) و درس دوم (پدیده‌های اجتماعی)
منطق (۱۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و درس دوم (لفظ و معنا)

۳- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
ستایش، درس اول (چشمه) و درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) تا انتهای صفحه ۲۰
عربی دهم (۱۵ پرسش)
مرور سال گذشته و درس اول
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (هدف زندگی) و درس دوم (پر پرواز) تا ابتدای موضوع «سرمایه و هدف»
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول ( saving nature) تا ابتدای reading
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم و فصل اول (معادله درجه دوم) درس اول
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس اول و دوم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (مبانی تحلیل متن)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (کنش‌های ما)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه)

۴- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
ستایش و درس اول (چشمه) تا انتهای درس چهارم (ادبیات بومی ۱)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس اول و دوم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (هدف زندگی) و درس دوم (پر پرواز)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) تا ابتدای pronunciation
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (معادله درجه دوم) دروس اول و دوم
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس دوم و سوم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس سوم (واج آرایی، واژه آرایی)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (تاریخ و تاریخ نگاری) و درس دوم (تاریخ، زمان و مکان)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) و درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (کنش‌های ما) و درس دوم (پدیده‌های اجتماعی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
دروس اول (منطق، ترازوی اندیشه) و دوم (لفظ و معنا)

۵- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) از صفحه ۲۱ تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس‌های دوم و سوم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (پر پرواز) از ابتدای موضوع «سرمایه و هدف» (صفحه۲۱) تا انتهای درس چهارم (پنجره‌ای به روشنایی)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) از ابتدای صفحه ۲۲ و درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای new words expressions
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (معادله درجه دوم) دروس دوم و سوم
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) دروس سوم و چهارم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
از درس دوم (سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی) تا انتهای درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
از درس دوم (تاریخ، زمان و مکان) تا انتهای درس چهارم (پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس دوم (روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا) و درس سوم (موقعیت جغرافیایی ایران)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
از درس دوم (پدیده‌های اجتماعی) تا انتهای درس چهارم (اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس‌های دوم (لفظ و معنا) و سوم (مفهوم و مصداق)

۶- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس پنجم (بیداد ظالمان) تا انتهای درس هفتم (جمال و کمال)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس‌های سوم و چهارم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس سوم (خود حقیقی) تا انتهای درس پنجم (آینده روشن)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (معادله درجه دوم) درس سوم و فصل دوم (تابع) دروس اول و دوم
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) درس چهارم و فصل دوم (بازیگران اصلی در میدان اقتصاد) دروس پنجم و ششم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
درس چهارم (تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن‌های اولیه هجری) و درس پنجم (هماهنگی پاره‌های کلام)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
از درس سوم (باستان شناسی، در جست و جوی میراث فرهنگی) تا انتهای درس ششم (یونان و روم)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس‌سوم (موقعیت جغرافیایی ایران) و درس چهارم (ناهمواری های ایران)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
از درس سوم (جهان اجتماعی) تا انتهای درس ششم (پیامدهای جهان اجتماعی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس‌های سوم (مفهوم و مصداق) و چهارم (اقسام و شرایط تعریف)

۷- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (چشمه) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول تا انتهای درس چهارم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس هفتم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) و درس دوم (wonders of creation)
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (معادله درجه دوم) و فصل دوم (تابع) دروس اول، دوم و سوم
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (اصول انتخاب در کسب و کار) و فصل دوم (بازیگران اصلی در میدان اقتصاد)
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (مبانی تحلیل متن) تا انتهای درس ششم (سجع و انواع آن)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
از درس اول (تاریخ و تاریخ‌نگاری) تا انتهای درس هشتم (سپیده‌دم تمدن ایرانی)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
از درس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا انتهای درس ششم (منابع آب ایران)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (کنش‌های ما) تا انتهای درس هشتم (هویت)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس اول (منطق، ترازوی اندیشه) تا انتهای درس ششم (قضیه حملی)

۸ آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس هشتم (سفر به بصره) تا انتهای درس یازدهم (خاک آزادگان)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس پنجم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس ششم (منزلگاه بعد) تا انتهای درس هشتم (فرجام کار)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (the value of knowledge) تا ابتدای listening and speaking
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) دروس سوم و چهارم
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس هشتم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
از درس ششم (سجع و انواع آن) تا انتهای درس هشتم (وزن شعر فارسی)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
از درس هفتم (مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور) تا انتهای درس دهم (اشکانیان و ساسانیان)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
از درس پنجم (آب و هوای ایران) تا انتهای درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
از درس هفتم (ارزیابی جهان‌های اجتماعی) تا انتهای درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (اقسام استدلال استقرایی) تا انتهای درس هفتم (احکام قضایا)

۹- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس سیزدهم (گرد آفرید)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس‌های پنجم و ششم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس هشتم (فرجام کار) تا انتهای درس دهم (اعتماد بر او)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (the value of knowledge)
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (تابع) درس چهارم و فصل سوم (کار با داده‌های آماری) درس اول
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) دروس نهم و دهم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
از درس هفتم (سبک و سبک شناسی) تا انتهای درس نهم (موازنه و ترصیع)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
از درس نهم (از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان) تا انتهای درس یازدهم (آیین کشورداری)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس هفتم (ویژگی‌های جمعیت ایران) و درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
از درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) تا انتهای درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس‌های هفتم (احکام قضایا) و هشتم (قیاس اقترانی)

۱۰- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس دوازدهم (رستم و اشکبوس) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس‌های ششم و هفتم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس نهم (آهنگ سفر) تا انتهای (صفحه ۱۱۸) درس یازدهم (دوستی با خدا)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس‌سوم (the value of knowledge) و درس چهارم (traveling the world) تا ابتدای reading
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (کار با داده‌های آماری) دروس دوم و سوم و فصل چهارم (نمایش داده‌ها) درس اول
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (اقتصاد رشد و پیشرفت) درس یازدهم
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
درس نهم (موازنه و ترصیع) و درس دهم (زبان و ادبیات‌فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن)
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
درس یازدهم (آیین کشورداری) و درس دوازدهم (جامعه و خانواده)
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
درس هشتم (تقسیمات کشوری ایران) و درس نهم (سکونتگاه‌های ایران) تا ابتدای صفحه ۸۰ (شکل سکونتگاه)
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)، درس دوازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)، درس سیزدهم (هویت ایرانی)
منطق دهم (۱۰ پرسش)
درس هشتم (قیاس اقترانی) و درس نهم (قضیه شرطی و قیاس استثنایی) تا ابتدای «قضیه شرطی منفصل و اقسام آن»

۱۱- آزمون جامع تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
عربی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
ریاضی و آمار دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
اقتصاد دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
علوم و فنون دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
تاریخ دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
جغرافیا دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
جامعه شناسی دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
منطق دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب