برنامه آزمون‌های ماهانه دهم تجربی ۱۴۰۰

۱- آزمون همگام یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

نام درس
مبحث
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
فصل اول (دنیای زنده) گفتار ۱ و ۲ تا ابتدای مولکول‌های زیستی
ریاضی ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) تا ابتدای دنباله هندسی (مبحث: الگوی غیرخطی هم از مباحث آزمون می‌باشد)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درس اول (saving nature) تا ابتدای Reading
فیزیک ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
کل فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
فارسی درس ستایش و درس اول (چشمه) و دوم (از آموختن، ننگ مدار) و نگارش درس اول (پرورش موضوع)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
درس اول (هدف زندگی)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
از ابتدای فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای مبحث نور، کلید شناخت جهان
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
دروس اول و دوم

۲- کارنامه همگام یک تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳- آزمون همگام دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام درس
مبحث
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
فصل اول (دنیای زنده) گفتار ۲ از ابتدای مولکول‌های زیستی تا انتهای فصل، فصل دوم (گوارش و جذب مواد) گفتار ۱
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
کل درس اول (saving nature)
ریاضی ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) دنباله هندسی، فصل دوم (مثلثات) تا ابتدای روابط بین نسبتهای مثلثاتی
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
فارسی درس‌های سوم (پاسداری از حقیقت) و پنجم (بیداد ظالمان) و نگارش درس دوم (عینک نوشتن)
شیمی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) (از ابتدای نور، کلید شناخت جهان تا ابتدای آرایش الکترونی اتم)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درس دوم (پر پرواز) و سوم (پنجره‌ای به روشنایی)
فیزیک ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
کل فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد)
زبان عربی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
درس سوم
زیست شناسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
فصل دوم (گوارش و جذب مواد) گفتار ۲ تا انتهای فصل، فصل سوم (تبادلات گازی) گفتار ۱ و ۲
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
فارسی دروس ششم (مهر و وفا) و هفتم (جمال و کمال) و هشتم (سفر به بصره) و نگارش درس سوم (نوشته‌های عینی)

۴- کارنامه همگام دو تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

۵- آزمون پایان نوبت اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

نام درس
مبحث
تفکر و سواد رسانه‌ای ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
فصل اول (ما و رسانه‌ها) دروس اول، دوم و سوم / فصل دوم (فنون خلق پیام رسانه‌ای!) دروس چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم / فصل سوم (نادیده‌های رسانه‌ها) دروس نهم، دهم و یازدهم / فصل چهارم (مخاطب شناسی) دروس دوازدهم و سیزدهم / فصل پنجم (رسانه و سبک زندگی) دروس پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و نوزدهم
آمادگی دفاعی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
دروس اول (امنیت پایدار) تا ششم (الگوها و اسوه‌های پایداری و مقاومت)
جغرافیا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جغرافیا دروس اول (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر) تا پنجم (آب و هوای ایران) / استان شناسی ۵۰ درصد کتاب درسی
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
دروس اول (هدف زندگی) تا ششم (واقعه بزرگ)
ریاضی ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) تا چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها)
ادبیات فارسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
دروس اول (چشمه)، دوم (از آموختن، ننگ مدار)، سوم (پاسداری از حقیقت)، پنجم (بیداد ظالمان)، ششم (مهر و وفا)، هفتم (جمال و کمال)، هشتم (سفر به بصره) و نهم (کلاس نقاشی) (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه‌های ادبی و تاریخ‌ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) تا سوم (کار، انرژی و توان) (فصل سوم تا ابتدای بخش ۳-۳ صفحه ۶۰)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
درس اول ( saving nature) و دوم (wonders of creation)
شیمی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و دوم (رد پای گازها در زندگی) (فصل دوم تا صفحه ۶۴)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
فصل اول (دنیای زنده)، دوم (گوارش و جذب مواد) و سوم (تبادلات گازی) و فصل چهارم (گردش مواد در بدن) (گفتار ۱ و ۲)
عربی ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دروس اول تا چهارم
نگارش ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دروس اول (پرورش موضوع) تا چهارم (نوشته‌های گزارش گونه) (بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)

۶- کارنامه پایان نوبت اول تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۷- آزمون همگام سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
ریاضی ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
فصل دوم (مثلثات) (از ابتدای روابط بین نسبتهای مثلثاتی تا انتهای فصل) کل فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
درس دوم (‌wonders of creation) تا ابتدای بخش writing
ریاضی ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) تا ابتدای (سهمی)
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
درس چهارم
شیمی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) (از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا انتهای فصل) / فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) (تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درس پنجم (منزلگاه بعد) و ششم (واقعه بزرگ)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
فصل سوم (کار، انرژی و توان) (از ابتدای فصل تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
فارسی درس‌های نهم (کلاس نقاشی) و دهم (دریادلان صف‌شکن) و یازدهم (خاک آزادگان) و نگارش درس پنجم (نوشته ذهنی (۱) جانشین سازی)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
فصل سوم (تبادلات گازی) گفتار ۳، فصل چهارم (گردش مواد در بدن) کامل
زبان عربی ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
درس پنجم

۸- کارنامه همگام سه تاریخ توزیع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۹- آزمون همگام چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام درس
مبحث
ریاضی ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) از ابتدای (تعیین علامت تا انتهای فصل) / فصل پنجم (تابع) تا ابتدای (انواع تابع)
زبان انگلیسی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
درس سوم (thevalue of knowledge) تا ابتدای بخش writing
شیمی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) (از ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟ تا انتهای فصل)
دین و زندگی ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
درس هفتم (فرجام کار) و هشتم (آهنگ سفر)
فیزیک ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
فصل سوم (کار، انرژی و توان) (از ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی تا انتهای فصل) و فصل چهارم (دما و گرما) (از ابتدای فصل تا ابتدای گرما)
فارسی و نگارش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فارسی درس‌های دوازدهم (رستم و اشکبوس) و سیزدهم (گردآفرید) و چهاردهم (طوطی و بقال) و نگارش درس ششم (نوشته ذهنی (۲) سنجش و مقایسه)
زیست شناسی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) کامل / فصل ششم (از یاخته تا گیاه) گفتار ۱
ریاضی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
فصل پنجم (تابع) از ابتدای (انواع تابع تا انتهای فصل)/ فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) تا ابتدای (ترکیب)
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
درس ششم
شیمی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) (تا ابتدای رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
فصل چهارم (دما و گرما) (از ابتدای گرما تا ابتدای روش‌های انتقال گرما)
زیست شناسی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
فصل ششم (از یاخته تا گیاه) گفتار ۲ و ۳ / فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان) گفتار ۱
مباحثه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۰- کارنامه همگام چهار تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۱- آزمون پایان نوبت دوم تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

نام درس
مبحث
تفکر و سواد رسانه‌ای ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
کل کتاب
آمادگی دفاعی ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
کل کتاب
جغرافیا ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
جغرافیا کل کتاب / استان شناسی ۵۰ درصد کتاب درسی
دین و زندگی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کل کتاب
ریاضی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
کل کتاب
ادبیات فارسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
کل کتاب (معنی واژه و املای واژه و دستور / آرایه‌های ادبی و تاریخ ادبیات و حفظ شعر / درک مطلب و معنی و مفهوم نثر و معنی و مفهوم نظم)
فیزیک ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کل کتاب
زبان انگلیسی ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کل کتاب
شیمی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کل کتاب
زیست شناسی ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل کتاب
زبان عربی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
کل کتاب
نگارش ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
دروس پنجم(نوشته ذهنی (۱) جانشین سازی) تا هشتم (نوشته‌های داستان گونه) ( بازشناسی و تولید متن و سازه‌های نوشتاری)

۱۲- کارنامه پایان نوبت دوم تاریخ توزیع ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۹