برنامه آزمون‌های دوره‌ای دهم ریاضی ۱۴۰۰

۱- آزمون پایش (شعب نمایندگی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

نام درس
مبحث
ریاضی (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم
هندسه (۵ پرسش)
مرور پایه نهم
فیزیک (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم
شیمی (۱۰ پرسش)
مرور پایه نهم

۲- آزمون تابستانه (شعب ویژه و تهران) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

نام درس
مبحث
ریاضی (۱۰ پرسش)
مجموعه‌ها / مجموعه‌های متناهی و نامتناهی / مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه / متمم یک مجموعه / الگو و دنباله / دنباله حسابی و هندسی
هندسه (۵ پرسش)
ترسیمات هندسی / تعریف نیمساز و خاصیت آن و طریقه رسم آن / تعریف عمودمنصف و خاصیت آن و طریقه رسم آن / طریقه رسم خط عمود و خط موازی / شرط درست کردن و طریقه رسم مثلث / طریقه رسم مستطیل
فیزیک (۱۰ پرسش)
دانش بنیادی و مدل سازی / اندازه‌گیری و کمیت‌ها و یکاها / تبدیل زنجیره‌ای و تبدیل یکاها / اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری
شیمی (۱۰ پرسش)
پیدایش عنصرها / نماد شیمیایی / ذره‌های زیراتمی / مسائل ذره‌های زیراتمی / عدد اتمی و عدد جرمی / ایزوتوپ‌ها و رادیو ایزوتوپ‌ها / معرفی جدول تناوبی عنصرها

۳- آزمون پیشروی یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
ستایش، درس اول (چشمه) و درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) تا انتهای صفحه ۲۰
عربی دهم (۱۵ پرسش)
مرور سال گذشته و درس اول
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (هدف زندگی)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) تا ابتدای reading
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) درس اول و درس دوم
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس اول
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) تا ابتدای چگالی
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای طبقه‌بندی عنصرها

۴- آزمون پیشروی دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
ستایش و درس اول (چشمه) تا انتهای درس چهارم (ادبیات بومی ۱)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس اول و دوم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (هدف زندگی) و درس دوم (پر پرواز)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) تا ابتدای pronunciation
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله)
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس‌های اول و دوم تا ابتدای قضیه‌های دوشرطی
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) تا ابتدای فشار در شاره‌ها
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) تا ابتدای نشر نور و طیف نشری

۵- آزمون پیشروی سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (از آموختن، ننگ مدار) از صفحه ۲۱ تا انتهای درس پنجم (بیداد ظالمان)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس دوم و سوم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (پر پرواز) و درس سوم (پنجره‌ای به روشنایی)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) از ابتدای صفحه ۲۲ و درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای new words expressions
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) درس سوم و چهارم و کل فصل دوم (مثلثات)
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس دوم و فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن) درس اول
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری) از ابتدای چگالی و فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) تا ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای طبقه‌بندی عنصرها تا ابتدای تبدیل اتم‌ها به یون‌ها

۶- آزمون پیشروی چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس پنجم (بیداد ظالمان) تا انتهای درس هفتم (جمال و کمال)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس سوم و چهارم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس سوم (پنجره‌ای به روشنایی) تا انتهای درس پنجم (منزلگاه بعد)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس دوم (wonders of creation) تا ابتدای listening and speaking
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (مثلثات) و فصل سوم (توان‌های گویا و عبارت‌های جبری)
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) درس دوم از ابتدای قضیه‌های دو شرطی و فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن) از ابتدا تا ابتدای درس چهارم
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی و فصل سوم (کار، انرژی و توان) تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) از ابتدای نشر نور و طیف نشری و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره

۷- آزمون جمع‌بندی نیمسال اول تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (چشمه) تا انتهای درس نهم (کلاس نقاشی)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول تا انتهای درس چهارم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس اول (هدف زندگی) تا انتهای درس ششم (واقعه بزرگ)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس اول (saving nature) و درس دوم (wonders of creation)
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
از فصل اول (مجموعه، الگو و دنباله) تا ابتدای تعیین علامت در فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها)
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل اول (ترسیم‌های هندسی و استدلال) و فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن)
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (فیزیک و اندازه‌گیری)، فصل دوم (ویژگی‌های فیزیکی مواد) و فصل سوم (کار، انرژی و توان) تا ابتدای پایستگی انرژی مکانیکی
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) تا ابتدای شیمی سبز

۸- آزمون پیشروی پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس هشتم (سفر به بصره) تا انتهای درس یازدهم (خاک آزادگان)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
درس پنجم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس ششم (واقعه بزرگ) تا انتهای درس هفتم (فرجام کار)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (the value of knowledge) تا ابتدای listening and speaking
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (معادله‌ها و نامعادله‌ها) و فصل پنجم (تابع) درس اول
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل دوم (قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن) درس چهارم و فصل سوم (چند ضلعی‌ها) درس اول تا ابتدای ذوزنقه
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (کار، انرژی و توان) و فصل چهارم (دما و گرما) تا ابتدای گرما
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره تا انتهای فصل

۹- آزمون پیشروی شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس دهم (دریادلان صف شکن) تا انتهای درس سیزدهم (گرد آفرید)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس پنجم و ششم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
از درس هفتم (فرجام کار) تا انتهای درس هشتم (آهنگ سفر)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (the value of knowledge)
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (تابع) و فصل ششم (شمارش، بدون شمردن) درس اول
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (چند ضلعی‌ها) تا ابتدای نقاط شبکه‌ای و مساحت
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (دما و گرما) تا ابتدای روش‌های انتقال گرما
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل دوم (رد پای گازها در زندگی) از ابتدای شیمی سبز و فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) تا ابتدای غلظت مولی (مولار)

۱۰- آزمون پیشروی هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
از درس دوازدهم (رستم و اشکبوس) تا انتهای درس چهاردهم (طوطی و بقال)
عربی دهم (۱۵ پرسش)
دروس ششم و هفتم
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
درس نهم (دوستی با خدا) و دهم (یاری از نماز و روزه)
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
درس سوم (the value of knowledge) و چهارم (traveling the world) تا ابتدای reading
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
فصل ششم (شمارش، بدون شمردن)
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
فصل سوم (چند ضلعی‌ها)
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
فصل چهارم (دما و گرما) از ابتدای روش‌های انتقال گرما و فصل پنجم (ترمودینامیک) تا ابتدای برخی از فرایندهای ترمودینامیکی
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
فصل سوم (آب، آهنگ زندگی) تا ابتدای «آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل می‌شوند؟»

۱۱- آزمون جامع تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

نام درس
مبحث
ادبیات دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
عربی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
دین و زندگی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
زبان انگلیسی دهم (۱۵ پرسش)
کل کتاب
ریاضی دهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
هندسه دهم (۱۰ پرسش)
کل کتاب
فیزیک دهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب
شیمی دهم (۲۰ پرسش)
کل کتاب