برنامه آزمو‌ن‌های دوره‌ای هفتم ۱۴۰۰

۱- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

نام درس
مبحث
ریاضی (۲۰ پرسش)
کل مباحث سال ششم
علوم تجربی (۱۵ پرسش)
کل مباحث سال ششم
فارسی (۱۰ پرسش)
کل مباحث سال ششم
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
کل مباحث سال ششم
پیام‌های آسمان (۵ پرسش)
کل مباحث سال ششم
آموزش قرآن (۵ پرسش)
کل مباحث سال ششم

۲- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) ۱۲ پرسش و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح ۱) ۸ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل اول (تجزیه و تفکر) ۷ پرسش و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۸ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
ستایش (یاد تو) ۳ پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) ۳ پرسش و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) ۴ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) ۲ پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) ۲ پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) ۲ پرسش، درس چهارم (قانون‌گذاری) ۲ پرسش و درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) ۲ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (My name) ۱۰ پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) ۱۰ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) ۱ پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) ۲ پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول ۲ پرسش و درس دوم ۳ پرسش

۳- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) ۸ پرسش و فصل سوم (جبر و معادله تا انتهای الگوهای عددی) ۱۲ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل اول (تجربه و تفکر) ۱ پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۳ پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۳ پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۸ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس اول (زنگ آفرینش) ۱ پرسش، درس دوم (چشمه‌ی معرفت) ۲ پرسش، درس سوم (نسل آینده‌ساز) ۳ پرسش و درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۴ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) ۲ پرسش، درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) ۲ پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) ۲ پرسش، درس هشتم (مصرف) ۲ پرسش و درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) ۲ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (My name) 4 پرسش و درس دوم (My classmates) 6 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) ۴ پرسش و درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) ۶ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) ۱ پرسش، درس چهارم (عبور آسان) ۲ پرسش و درس پنجم (پیامبر رحمت) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول و درس دوم ۱ پرسش و درس سوم و درس چهارم ۴ پرسش

۴- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل اول (راهبردهای حل مسئله، ۸ راهبرد) ۲ پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) ۶ پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) ۱۰ پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال از ابتدا تا انتهای روابط بین پاره‌خط‌ها) ۲ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل اول (تجربه و تفکر) و فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۲ پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۲ پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۳ پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) ۴ پرسش و فصل ششم (سفر آب روی زمین) ۴ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) ۱ پرسش، درس سوم (نسل آینده ساز) ۲ پرسش، درس چهارم (با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۲ پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) ۳ پرسش و درس هفتم (علم زندگانی) ۲ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) تا درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) ۱ پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) ۱ پرسش، درس هشتم (مصرف) ۱ پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) ۱ پرسش، درس دهم (ایران، خانه‌ی ما) ۳ پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (My Name) 2 پرسش، درس دوم (My Classmates) 3 پرسش و درس سوم (My Age) 5 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) ۲ پرسش، درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) ۸ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) ۱ پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) ۲ پرسش و درس هفتم (برترین بانو) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول تا درس سوم ۲ پرسش و درس چهارم و درس پنجم ۳ پرسش

۵- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) ۴ پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) ۵ پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) ۶ پرسش و فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۵ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل اول (تجربه و تفکر) ۱ پرسش، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۱ پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۲ پرسش، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۲ پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) ۳ پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) ۳ پرسش و فصل هفتم (سفر آب درون زمین) ۳ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
ستایش (یاد تو) و درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۲ پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) و درس هفتم (علم زندگانی) ۴ پرسش و درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) ۴ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) و درس دوم (من مسئول هستم) ۱ پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟) و درس چهارم (قانون‌گذاری) ۱ پرسش، درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) و درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) ۱ پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) و درس هشتم (مصرف) ۲ پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم؟) و درس دهم (ایران، خانه‌ی ما) ۲ پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) و درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (my name) 2 پرسش، درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) 3 پرسش و درس چهارم (my family) 3 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس سوم (حوار بین ولدین) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) و درس دوم (استعانت از خداوند) ۱ پرسش، درس سوم (تلخ یا شیرین) و درس چهارم (عبور آسان) ۱ پرسش، درس پنجم (پیامبر رحمت) و درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) ۱ پرسش، درس هفتم (برترین بانو) ۱ پرسش و درس هشتم (افتخار بندگی) ۱ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول تا درس سوم ۱ پرسش، درس چهارم و درس پنجم ۲ پرسش و درس ششم ۲ پرسش

۶- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۱۸ پرسش و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) ۲ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل هفتم (سفر آب روی زمین) ۷ پرسش و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) ۸ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) ۵ پرسش و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) ۵ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) ۱ پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) ۲ پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) ۲ پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) ۲ پرسش و درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (my family) 3 پرسش و درس پنجم (my appearance) 7 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (فی السوق) ۴ پرسش و درس پنجم(الجملات الذهبیه) ۶ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس هشتم (افتخار بندگی) ۲ پرسش و درس نهم (به سوی پاکی) ۳ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس ششم ۲ پرسش و درس هفتم ۳ پرسش

۷- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۸ پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) ۹ پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) ۳ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) ۲ پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) ۲ پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) ۶ پرسش و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۵ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) ۵ پرسش و درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) ۵ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) ۱ پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) ۱ پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) ۱ پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) ۲ پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) ۲ پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (my appearance) 4 پرسش و درس ششم (my house) 6 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (فی السوق) ۱ پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) ۱ پرسش، درس ششم (فی الحدود) ۲ پرسش و درس هفتم (الاسره اناجحه) ۶ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس نهم (به سوی پاکی) ۱ پرسش، درس دهم (ستون دین) ۲ پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس ششم ۱ پرسش، درس هفتم ۲ پرسش و درس هشتم ۲ پرسش

۸- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۲ پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) ۶ پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) ۱۰ پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات تا انتهای پاره‌خط جهت‌دار) ۲ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) ۲ پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۳ پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) ۵ پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) ۵ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) ۲ پرسش، درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) ۳ پرسش و درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) و درس سیزدهم (اسوه نیکو) ۵ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس سیزدهم (جمعیت ایران) تا درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) ۲ پرسش، درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) و درس هجدهم (قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران) ۲ پرسش و درس نوزدهم (آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران) و درس بیستم (امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟) ۶ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (my appearance) 3 پرسش، درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) 4 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (فی السوق) ۱ پرسش، درس پنجم (الجملات الذهبیه) ۱ پرسش، درس ششم (فی الحدود) ۱ پرسش، درس هفتم (الاسره الناجحه) ۲ پرسش، درس هشتم (زینه الباطن) ۲ پرسش و درس نهم (الاخلاص فی العمل) ۳ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس نهم (به سوی پاکی) تا درس یازدهم (نماز جماعت) ۲ پرسش، درس دوازدهم (نشان عزت) و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) ۳ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس هفتم ۱ پرسش، درس هشتم ۲ پرسش و درس نهم ۲ پرسش

۹- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) ۲ پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) ۱ پرسش، فصل سوم (جبر و معادله) ۲ پرسش، فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۳ پرسش، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۲ پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) ۳ پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) ۲ پرسش، فصل هشتم (بردار و مختصات) ۲ پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) ۳ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فصل اول (تجربه و تفکر) تا فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۲ پرسش، فصل پنجم (از معدن تا خانه) تا فصل هفتم (سفر آب درون زمین) ۱ پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) و فصل نهم (منابع انرژی) ۳ پرسش، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۳ پرسش، فصل دوازدهم (سفره سلامت) و فصل سیزدهم (سفر غذا) ۳ پرسش و فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) ۳ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۱ پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) ۲ پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) ۲ پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) ۲ پرسش و درس پانزدهم (درس آزاد) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) ۳ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) ۳ پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) ۱ پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) ۱ پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) ۱ پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) ۱ پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) ۱ پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) ۲ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس دهم (الایام و الفصول و الالوان) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) ۱ پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) ۱ پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) ۱ پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس دوازدهم (نشان عزت) ۱ پرسش و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) تا درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) ۱ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول تا درس سوم ۱ پرسش، درس چهارم تا درس ششم ۱ پرسش، درس هفتم و درس هشتم ۱ پرسش، درس نهم و درس دهم ۱ پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم ۱ پرسش

۱۰- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
حساب : فصل اول (راهبردهای حل مسئله تا انتهای راهبرد حل مسئله ساده‌تر) ۶پرسش و فصل دوم (عددهای صحیح) ۷ پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۷پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) (۵ پرسش) شیمی : فصل اول (تجربه و تفکر) ۱ پرسش و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا انتهای گلوله‌های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عنصرها و اتم‌ها) ۳ پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) ۳پرسش و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۳ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
ستایش (یاد تو) ۳ پرسش، درس اول (زنگ آفرینش) ۳ پرسش و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) ۴ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) ۲ پرسش، درس دوم (من مسئول هستم) ۲ پرسش، درس سوم (چرا به مقررات و قانون نیاز داریم؟) ۲ پرسش، درس چهارم (قانون‌گذاری) ۲ پرسش و درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) ۲ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (My name) 10 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) ۱۰ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) ۱ پرسش، درس دوم (استعانت از خداوند) ۲ پرسش و درس سوم (تلخ یا شیرین) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول ۲ پرسش و درس دوم ۳ پرسش

۱۱- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
حساب: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) ۴ پرسش، فصل دوم (عددهای صحیح) ۴ پرسش و فصل سوم (جبر و معادله) ۵ پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۳ پرسش و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) و درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) ۴ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فیزیک : فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۱ پرسش و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) ۲ پرسش و فصل نهم (منابع انرژی تا انتهای منابع انرژی می‌توانند جایگزین شوند) ۲ پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) ۱ پرسش و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۳ پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) ۱ پرسش،فصل ششم (سفرآب روی زمین) ۲ پرسش، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۱ پرسش و فصل دوازدهم (سفره سلامت) ۲ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه‌ی معرفت) ۱ پرسش، درس سوم (نسل آینده‌ساز) ۲ پرسش، درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۲ پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) ۳ پرسش و درس هفتم (علم زندگانی) ۲ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس اول (من حق دارم) تا درس ششم (بیمه و مقابله با حوادث) ۱ پرسش، درس هفتم (تولید و توزیع) ۱ پرسش، درس هشتم (مصرف) ۱ پرسش، درس نهم (من کجا زندگی می‌کنم) ۱ پرسش، درس دهم (ایران خانه‌ی ما) ۳ پرسش و درس یازدهم (تنوع آب و هوای ایران) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (My Name) 2 پرسش، درس دوم (My Classmates) 3 پرسش و درس سوم (My Age) 5 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) ۲ پرسش، درس دوم (جواهر الکلام، کنوز الحکم و کنز النصیحه) ۸ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) ۱ پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) ۲ پرسش و درس هفتم (برترین بانو) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول تا درس سوم ۲ پرسش و درس چهارم و درس پنجم ۳ پرسش

۱۲- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
حساب : فصل سوم (جبر و معادله) ۵ پرسش و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۸ پرسش هندسه: فصل ششم (سطح و حجم) ۷پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فیزیک: فصل نهم (منابع انرژی) ۳ پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی تا انتهای رسانش) ۲ پرسش شیمی: فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۴ پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (سفر آب درون زمین) ۳ پرسش و فصل سیزدهم (سفر غذا) ۳ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) و درس دهم (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب) ۵ پرسش و درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) ۵ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
درس دوازدهم (حفاظت از زیستگاه‌های ایران) ۱ پرسش، درس سیزدهم (جمعیت ایران) ۱ پرسش، درس چهاردهم (منابع آب و خاک) ۱ پرسش، درس پانزدهم (گردشگری چیست؟) ۲ پرسش، درس شانزدهم (جاذبه‌های گردشگری ایران) ۲ پرسش و درس هفدهم (میراث فرهنگی و تاریخ) ۳ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس پنجم (My Appearance) 4 پرسش و درس ششم (My House) 6 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس چهارم (فی سوقِ) ۱ پرسش، درس پنجم (الجُملاتُ الذَهَبیه) ۱ پرسش، درس ششم (فی الحُدودِ) ۲ پرسش و درس هفتم (الاسره الناجحه) ۶ پرسش
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس نهم (به سوی پاکی) ۱ پرسش، درس دهم (ستون دین) ۲ پرسش و درس یازدهم (نماز جماعت) ۲ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس ششم ۱ پرسش، درس هفتم ۲ پرسش و درس هشتم ۲ پرسش

۱۳- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
حساب: فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) ۳ پرسش ، فصل سوم (جبر و معادله) و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) ۳ پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) ۴ پرسش و فصل نهم (آمار و احتمال) درس اول (جمع‌آوری و نمایش داده‌ها) تا درس سوم (احتمال یا اندازه‌گیری شانس) ۳ پرسش هندسه: فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۱ پرسش، فصل ششم (سطح و حجم) ۲ پرسش و فصل هشتم (بردار و مختصات) ۴ پرسش
علوم تجربی هفتم (۱۵ پرسش)
فیزیک: فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) ۱ پرسش، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) ۱ پرسش، فصل نهم (منابع انرژی) ۲ پرسش و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) ۱ پرسش شیمی: فصل اول (تجربه و تفکر) ۱ پرسش، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۱ پرسش و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) ۲ پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل پنجم (از معدن تا خانه) و فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) ۱ پرسش، فصل ششم (سفر آب روی زمین) و فصل دوازدهم (سفره‌ی سلامت) ۱ پرسش، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) و فصل سیزدهم (سفر غذا) ۱ پرسش، فصل چهاردهم (گردش مواد) و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) ۳ پرسش
فارسی (۱۰ پرسش)
درس اول (زنگ آفرینش) تا درس چهارم (با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن) ۱ پرسش، درس ششم (قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تا درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) ۲ پرسش، درس نهم (نصیحت امام (ره)، شوق خواندن) تا درس یازدهم (عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت) ۲ پرسش، درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) تا درس چهاردهم (امام خمینی (ره)) ۲ پرسش و درس پانزدهم (درس آزاد) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) ۳ پرسش
مطالعات اجتماعی (۱۰ پرسش)
فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) ۳ پرسش، فصل هفتم (جمعیت و منابع) ۱ پرسش، فصل هشتم (گردشگری در ایران) ۱ پرسش، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) ۱ پرسش، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) ۱ پرسش، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) ۱ پرسش و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) ۲ پرسش
انگلیسی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 2 پرسش، درس سوم (my age) و درس چهارم (my family) 2 پرسش، درس پنجم (my appearance) و درس ششم (my house) 3 پرسش و درس هفتم (my address) و درس هشتم (my favorite food) 3 پرسش
عربی هفتم (۱۰ پرسش)
درس اول (قیمَه العِلمِ، نور الکلام، کنز الکنوز) تا درس دهم (الایامُ و الفُصولُ وَ الالوانُ) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هفتم (۵ پرسش)
درس اول (بینای مهربان) تا درس سوم (تلخ یا شیرین) ۱ پرسش، درس چهارم (عبور آسان) تا درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) ۱ پرسش، درس هفتم (برترین بانو) تا درس نهم (به سوی پاکی) ۱ پرسش، درس دهم (ستون دین) تا درس دوازدهم (نشان عزت) ۱ پرسش و درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) و درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) ۱ پرسش
آموزش قرآن هفتم (۵ پرسش)
درس اول تا درس سوم ۱ پرسش، درس چهارم تا درس ششم ۱ پرسش، درس هفتم و درس هشتم ۱ پرسش، درس نهم و درس دهم ۱ پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم ۱ پرسش