برنامه آزمون‌های تشریحی هفتم ۱۴۰۰

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (۲۰ پرسش)
حساب (۱۰ پرسش): فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح ۱) هندسه (۱۰ پرسش): فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره‌خط‌ها) و درس دوم (روابط بین زاویه‌ها)
علوم هفتم (۲۰ پرسش)
زیست و زمین‌شناسی (۱۰ پرسش): فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن تا انتهای صفحه ۹۵) فیزیک (۵ پرسش): فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن تا انتهای صفحه ۷) شیمی (۵ پرسش): فصل اول (تفکر و تجربه)

2- آزمون همگام یک (میان نوبت اول) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
درس اول تا درس سوم (۱۰ نمره شفاهی و ۱۰ نمره کتبی)
حساب هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) ۲۰ نمره
ریاضی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) تا درس سوم (جمع و تفریق عددهای صحیح ۲) ۲۰ نمره
پیام‌های آسمان هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
درس اول (بینای مهربان) تا درس چهارم (عبور آسان) ۲۰ نمره
فیزیک هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن تا انتهای صفحه ۶۸) ۲۰ نمره
زبان انگلیسی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 20 نمره
شیمی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
فصل اول (تفکر و تجربه) و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا انتهای صفحه ۲۱) ۲۰ نمره
هندسه هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
فصل چهارم (هندسه و استدلال) ۲۰ نمره
عربی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
درس اول (قیمه العلم،نور الکلام و کنزالکنوز) و درس دوم (جواهر الکلام ، کنوز الحکم ،کنز النصیحه تا انتهای صفحه ۳۴) ۲۰ نمره
علوم هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
فصل اول (تفکر و تجربه) تا فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) ۲۰ نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
فصل پنجم (از معدن تا خانه)، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) و فصل دوازدهم (سفره سلامت تا انتهای صفحه ۱۰۵) ۲۰ نمره
مطالعات اجتماعی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) ۲۰ نمره
فارسی هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ستایش (یادتو)، درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه معرفت) ۲۰ نمره