برنامه آزمون‌های تشریحی هفتم ۱۴۰۰

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1400/05/26

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (20 پرسش)
حساب (10 پرسش): فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 1) هندسه (10 پرسش): فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره‌خط‌ها) و درس دوم (روابط بین زاویه‌ها)
علوم هفتم (20 پرسش)
زیست و زمین‌شناسی (10 پرسش): فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن تا انتهای صفحه 95) فیزیک (5 پرسش): فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن تا انتهای صفحه 7) شیمی (5 پرسش): فصل اول (تفکر و تجربه)

2- آزمون همگام یک (میان نوبت اول) تاریخ برگزاری 1400/08/12 تا 1400/08/26

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم 1400/08/12
درس اول تا درس سوم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
حساب هفتم 1400/08/15
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 20 نمره
ریاضی هفتم 1400/08/15
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) تا درس سوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 2) 20 نمره
پیام‌های آسمان هفتم 1400/08/16
درس اول (بینای مهربان) تا درس چهارم (عبور آسان) 20 نمره
فیزیک هفتم 1400/08/17
فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن تا انتهای صفحه 68) 20 نمره
زبان انگلیسی هفتم 1400/08/18
درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 20 نمره
شیمی هفتم 1400/08/19
فصل اول (تفکر و تجربه) و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا انتهای صفحه 21) 20 نمره
هندسه هفتم 1400/08/22
فصل چهارم (هندسه و استدلال) 20 نمره
عربی هفتم 1400/08/23
درس اول (قیمه العلم،نور الکلام و کنزالکنوز) و درس دوم (جواهر الکلام ، کنوز الحکم ،کنز النصیحه تا انتهای صفحه 34) 20 نمره
علوم هفتم 1400/08/22
فصل اول (تفکر و تجربه) تا فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 20 نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم 1400/08/24
فصل پنجم (از معدن تا خانه)، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) و فصل دوازدهم (سفره سلامت تا انتهای صفحه 105) 20 نمره
مطالعات اجتماعی هفتم 1400/08/25
درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 20 نمره
فارسی هفتم 1400/08/26
ستایش (یادتو)، درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه معرفت) 20 نمره