برنامه آزمون دوره‌ای نهم تیزهوشان ۱۴۰۰

1- آزمون پرتاب یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

نام درس
مبحث
استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ریاضی نهم (10 پرسش)
کل مباحث سال هشتم 6 پرسش، فصل اول سال نهم (مجموعه‌ها) درس اول (معرفی مجموعه) و درس دوم (مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها) 4 پرسش
علوم تجربی نهم (10 پرسش)
کل مباحث سال هشتم 7 پرسش و فصل اول سال نهم (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 3 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
کل مباحث سال هشتم
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
کل مباحث سال هشتم
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
کل مباحث سال هشتم
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
کل مباحث سال هشتم

2- آزمون پرتاب دو تاریخ برگزاری 1400/09/04

نام درس
مبحث
استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ریاضی نهم (10 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عدد‌های حقیقی) 4 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) 3 پرسش
علوم تجربی نهم (10 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 4 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 2 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 3 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) 1 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 1 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) و درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 3 پرسش و درس هفتم (جمعیت جهان) و درس هشتم (جهان نا‌برابر) 3 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تورا چگونه بشناسم؟) و درس دوم (درپناه ایمان) 2 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول و درس دوم 3 پرسش، درس سوم 2 پرسش

3- آزمون پرتاب سه تاریخ برگزاری 1400/10/23

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (10 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عدد‌های حقیقی) 2 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) 4 پرسش
علوم تجربی نهم (10 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی ) 1 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 1 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 2 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 1 پرسش و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 1 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
ستایش (به نام خداوند جان و خرد) و درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) و درس هفتم (پرتو امید) 4 پرسش و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش )
درس اول (زمین، مهد زیبای انسان‌ها ) تا درس پنجم (پراکندگی زیست بوم‌های جهان ) 2 پرسش درس ششم (زیست بوم‌ها در خطرند ) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه ) 2 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران ) 3 پرسش، درس دوازدهم ( در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی ) 3 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش )
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان ) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت ) یک پرسش، درس ششم (وضو، غسل و تیمم ) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش )
درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

4- آزمون پرتاب چهار تاریخ برگزاری 1400/11/28

نام درس
مبحث
استعداد تحلیلی نهم (40 پرسش)
پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز 40 پرسش
ریاضی نهم (10 پرسش )
فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه ) 3 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه ) 4 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری ) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد ) 3 پرسش
علوم تجربی نهم (10 پرسش )
فصل ششم(زمین ساخت ورقه‌ای ) و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین ) 5 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن تا انتهای اصل پاسکال ) 5 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس ششم (آداب زندگانی ) 1 پرسش، درس هفتم (پرتو امید ) 2 پرسش، درس هشتم (هم‌زیستی با مام‌میهن ) 3 پرسش، درس نهم (راز موفقیت ) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه ) 1 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) 2 پرسش، درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 2 پرسش، درس دوازدهم (در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی ) 2 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت: موانع و مشکلات ) 3 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس ششم (وضو، غسل و تیمم ) 2 پرسش، درس هفتم (احکام نماز ) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس پنجم 2 پرسش، درس ششم 3 پرسش

5- آزمون ورودی (شبیه‌ساز تیزهوشان) هفته قبل از آزمون مدارس استعدادهای درخشان

نام درس
مبحث
استعداد تحلیلی (40 پرسش)
پرسش‌های هوش، خلاقیت، دقت و تمرکز
ریاضی (10 پرسش )
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
علوم (10 پرسش )
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
فارسی (10 پرسش)
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
پیام‌های آسمان (5 پرسش)
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم
آموزش قرآن (5 پرسش)
کل مباحث پایه‌های هشتم و نهم