برنامه آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۱

۱- آزمون پرگاریک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۲۱

نام درس
مبحث
هوش کلامی ششم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی ششم
هوش ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) ۱۰ پرسش تستی
استعداد تحلیلی ششم
استعداد تحلیلی ششم ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز ششم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی

۲- آزمون پرگار دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۰

نام درس
مبحث
هوش کلامی ششم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی ششم
هوش ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) و پایه‌ی ششم (فصل اول (عدد و الگوهای عددی) و فصل دوم (کسر)) ۱۰ پرسش تستی
استعداد تحلیلی ششم
استعداد تحلیلی ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز ششم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی

۳- آزمون پرگار سه چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

نام درس
مبحث
هوش کلامی ششم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی ششم
هوش ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) و پایه‌ی ششم (فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)) ۱۰ پرسش تستی
استعداد تحلیلی ششم
استعداد تحلیلی ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز ششم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی

۴- آزمون پرگار چهار چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
هوش کلامی ششم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی ششم
هوش ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) و ششم (فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)) ۱۰ پرسش تستی
استعداد تحلیلی ششم
استعداد تحلیلی ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز ششم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی

۵- آزمون ورودی (شبیه‌ساز تیزهوشان) چندگزینه‌ای - اردیبهشت ۱۴۰۲

نام درس
مبحث
هوش کلامی ششم
۲۵ پرسش تستی
هوش ریاضی ششم
۲۵ پرسش تستی
استعداد تحلیلی ششم
۳۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز ششم
۴۰ پرسش تستی