برنامه آزمون دوره ای ششم دبستان ۱۴۰۱

۱- آزمون گونیا تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۹ تا ۱۴۰۱/۷/۱۶

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
کل کتاب سال پنجم دبستان
علوم ششم
کل کتاب سال پنجم دبستان
فارسی ششم
کل کتاب سال پنجم دبستان

۲- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
فصل اول (عدد و الگوهای عددی) و فصل دوم ((کسر) تا درس دوم (ضرب کسر))
علوم ششم
درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (کارخانه کاغذسازی)
فارسی ششم
درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس سوم (هوشیاری)
مطالعات اجتماعی ششم
فصل اول (دوستان ما) تا فصل سوم (کشاورزی در ایران)
هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
هدیه‌های آسمان: درس اول (یکتا) تا درس چهارم (باغ سری) قرآن: درس اول تا درس سوم
استعداد فضایی ششم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۳- آزمون مداد رنگی یک (بین المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۶ چند گزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی تیمز ششم
ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) و پایه‌ی ششم (فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری) تا درس دوم (یادآوری ضرب و تقسیم)
علوم پایه‌های اول تا پنجم
(کل کتاب) و پایه‌ی ششم (درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (زمین پویا))
پرلز ششم
درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) و پایه ی ششم (درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس ششم (ای وطن))

۴- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)
علوم ششم
درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (ورزش و نیرو ۱)
فارسی ششم
درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس هفتم (درس آزاد فرهنگ بومی ۱)
مطالعات اجتماعی ششم
فصل اول (دوستان ما) تا فصل ششم (سفری به اصفهان)
هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
هدیه‌های آسمان: درس اول (یکتا) تا درس نهم (جهان دیگر) قرآن: درس اول تا درس هفتم
استعداد حرکتی ورزشی ششم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری ششم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۵- آزمون مداد سیاه یک چند گزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل سوم (اعداد اعشاری)
علوم ششم
درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (ورزش و نیرو ۱)
فارسی ششم
درس اول (معرفت آفریدگار) تا درس هفتم (درس آزاد فرهنگ بومی ۱)

۶- مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
فصل چهارم (تقارن و مختصات) و فصل پنجم (اندازه گیری)
علوم ششم
درس هفتم (ورزش و نیرو ۲) تا درس نهم (سفر انرژی)
فارسی ششم
درس هشتم (دریاقُلی) تا درس دوازدهم (دوستی)
مطالعات اجتماعی ششم
فصل هفتم (اوقات فراغت) تا فصل نهم (دریاهای ایران)
هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
هدیه‌های آسمان: درس دهم (آداب زندگانی) تا درس چهاردهم (راز موفقیت) قرآن: درس هشتم تا درس یازدهم
استعداد فضایی ششم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر،تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۷- . آزمون مداد رنگی دو (بین المللی) چند گزینه ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی کانگورو ششم
ریاضی پایه‌های اول تا پنجم (کل کتاب) پایه‌ی ششم (فصل اول (عدد و الگوهای عددی) تا فصل ششم (تناسب و درصد))

۸- آزمون مداد سیاه دو چند گزینه ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۰

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
کل کتاب
علوم ششم
کل کتاب
فارسی ششم
کل کتاب

۹- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۲/۳۱

نام درس
مبحث
ریاضی ششم
کل کتاب
علوم ششم
کل کتاب
فارسی ششم
کل کتاب
مطالعات اجتماعی ششم
کل کتاب
هدیه‌های آسمان و قرآن ششم
هدیه‌های آسمان: کل کتاب قرآن: کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی ششم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری ششم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری