برنامه آزمون‌های دوره‌ای نهم ۱۴۰۰

1- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

نام درس
مبحث
ریاضی (20 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
علوم تجربی (20 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
فارسی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
انگلیسی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
عربی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
پیام‌های آسمان (5 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
آموزش قرآن (5 پرسش)
کل مباحث سال هفتم

2- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1400/08/13

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 18 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عدد‌های گویا) 2 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 11 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای داد و ستد الکترون و پیوند یونی) 9 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 3 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 2 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش و درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 10 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 5 پرسش و درس دوم (العبور الامن) 5 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) 1 پرسش، درس دوم (در پناه ایمان) 2 پرسش و درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

3- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1400/09/04

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 7 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 10 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) 3 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 5 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 5 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 6 پرسش و فصل چهارم (حرکت چیست تا انتهای سرعت متوسط) 4 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 1 پرسش، درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 2 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 3 پرسش و درس چهارم (هم‌نشین) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) و درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) 2 پرسش، درس هشتم (جهان نابرابر) 2 پرسش و درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 2 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 3 پرسش و درس دوم (Travel) 7 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 2 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 3 پرسش و درس سوم (جسر الصداقه) 5 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش و درس چهارم (خورشید پنهان) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول تا درس دوم 2 پرسش و درس سوم 3 پرسش

4- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1400/09/25

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 5 پرسش و فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس سوم (هم‌نهشتی مثلث‌ها) 12 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
صل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 4 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش،فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش و فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 3 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 3 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 3 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 3 پرسش و درس چهارم 2 پرسش

5- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1400/10/23

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مجموعه ها) 6 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 2 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 3 پرسش، فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 3 پرسش، فصل چهارم (حرکت چیست) 4 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 4 پرسش، فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 2 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
ستایش (به نام خداوند جان و خرد)، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) و درس هفتم (پرتو امید) 4 پرسش و درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) و درس دوم (حرکات زمین) 1 پرسش، درس سوم (چهره زمین) و درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 1 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) تا درس هشتم (جهان نابرابر) 3 پرسش، درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) و درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 2 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) و درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 2پرسش، درس دوم (Travel) 3 پرسش، درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 2 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس پنجم (الرجا) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) و درس دوم (در پناه ایمان) 1 پرسش، درس سوم (راهنمایان الهی) و درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش، درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 1 پرسش و درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول و درس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

6- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1400/11/28

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل چهارم (توان و ریشه) 8 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) درس اول (عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد) و درس دوم (چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربرد‌ها) 12 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 9 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 11 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 4 پرسش و درس نهم (راز موفقیت) 6 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 3 پرسش و درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 4 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس سوم (Festivals and ceremonies) 3 پرسش و درس چهارم (Services) 7 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس ششم (تغییر الحیاه) 10 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 2 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس پنجم 2 پرسش و درس ششم 3 پرسش

7- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1400/12/19

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 14 پرسش و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی تا انتهای معادله خط) 6 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل هشتم (فشار و آثار آن) 2 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 6 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 6 پرسش و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 6 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 3 پرسش و درس دهم (آرشی دیگر) 5 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 3 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 3 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس چهارم (Services) 6 پرسش و لغات و مکالمه درس پنجم (Media) 4 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس ششم (تغییر الحیاه) 4 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 6 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

8- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1401/01/25

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 5 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 13 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا) 2 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 3 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 3 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 3 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 5 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 5 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس نهم (راز موفقیت) و درس دهم (آرشی دیگر) 2 پرسش، درس یازدهم (زن پارسا) تا درس سیزدهم (آشنای غریبان، میلاد گل) 4 پرسش و درس چهاردهم (پیدای پنهان) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 2 پرسش، درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) و درس هفدهم (فرهنگ) 3 پرسش و درس هجدهم (هویت) تا درس بیستم (آرامش در خانواده) 5 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس چهارم (Services) 3 پرسش و درس پنجم (Media) 7 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس ششم (تغییر الحیاه) 2 پرسش، درس هفتم (ثمره الجد) 3 پرسش و درس هشتم (حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره) 5 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش و درس دهم (مسئولیت همگانی) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 2 پرسش و درس نهم 2 پرسش

9- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1401/02/22

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 1 پرسش، فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 1 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 4 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 3 پرسش، فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 2 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) تا فصل چهارم (حرکت چیست) 3 پرسش، فصل پنجم (نیرو) تا فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن) 1 پرسش، فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 2 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 2 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 2 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and Injuries) 3 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش و درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش

10- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1400/08/13

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 6 پرسش و فصل دوم (عددهای حقیقی) درس اول (عددهای گویا) و درس دوم (عددهای حقیقی) 7 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) درس اول (استدلال) تا درس چهارم (حل مسئله در هندسه) 7 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
شیمی: فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر تا انتهای ویژگی‌های ترکیب‌های یونی) 5 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 5 پرسش و فصل پنجم (نیرو تا انتهای نیروی خالص عامل شتاب است) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل دهم (نگاهی به فضا) 4 پرسش و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 4 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
ستایش (به نام خداوند جان و خرد) 3 پرسش، درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) 3 پرسش و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) 2 پرسش، درس دوم (حرکات زمین) 2 پرسش، درس سوم (چهره زمین) 2 پرسش، درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک) 2 پرسش، درس پنجم (پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان) 2 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 10 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 5 پرسش و درس دوم (العبور الامن) 5 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسیم؟) 1 پرسش، درس دوم (در پناه ایمان) 2 پرسش و درس سوم (راهنمایان الهی) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

11- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1400/09/25

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 4 پرسش و فصل چهارم (توان و ریشه) درس اول (توان صحیح) تا درس سوم (ریشه‌گیری) 6 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) و فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) درس اول (معادله خط) 2 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی تا انتهای طبقه‌بندی عنصرها) 3 پرسش و فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 2 پرسش و فصل پنجم (نیرو) 5 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) 2 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) 1 پرسش، فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 2 پرسش و فصل دوازدهم (دنیای گیاهان تا انتهای نهان‌دانگان) 3 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) و درس دوم (عجایب صنع حق‌تعالی) 1 پرسش، درس سوم (مثل آیینه، کار و شایستگی) 2 پرسش، درس چهارم (هم‌نشین) 2 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) 3 پرسش و درس هفتم (پرتو امید) 2 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس ششم (زیست‌بوم‌ها در خطرند) 1 پرسش، درس هفتم (جمعیت جهان) تا درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) 3 پرسش، درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی) 3 پرسش و درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) 3 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) 2 پرسش، درس دوم (Travel) 4 پرسش و درس سوم (Festival and ceremonies) 4 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) 1 پرسش، درس دوم (العبور الامن) 2 پرسش، درس سوم (جسر الصداقه) 3 پرسش و درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) 4 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس سوم (راهنمایان الهی) 1 پرسش، درس چهارم (خورشید پنهان) 1 پرسش و درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) 3 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 3 پرسش و درس چهارم 2 پرسش

12- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1400/12/19

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
حساب: فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش و فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 10 پرسش هندسه: فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 7 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
شیمی: فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 5 پرسش فیزیک: فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش و فصل هشتم (فشار و آثار آن) 5 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 3 پرسش و فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 5 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) 3 پرسش و درس دهم (آرشی دیگر) 5 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 1 پرسش، درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) 1 پرسش، درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) 2 پرسش، درس پانزدهم (انقلاب اسلامی) 3 پرسش و درس شانزدهم (ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 3 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس چهارم (Services) 6 پرسش و درس پنجم (Media) 4 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس ششم (تغییر الحیاه) 4 پرسش و درس هفتم (ثمره الجد) 6 پرسش
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس هفتم (احکام نماز) 1 پرسش، درس هشتم (همدلی و همراهی) 2 پرسش و درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

13- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1401/02/22

نام درس
مبحث
ریاضی نهم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (مجموعه‌ها) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای حقیقی) 2 پرسش، فصل چهارم (توان و ریشه) 3 پرسش، فصل پنجم (عبارت‌های جبری) 3 پرسش و فصل هفتم (عبارت‌های گویا) 3 پرسش هندسه: فصل سوم (استدلال و اثبات در هندسه) 2 پرسش، فصل ششم (خط و معادله‌های خطی) 2 پرسش و فصل هشتم (حجم و مساحت) 3 پرسش
علوم تجربی نهم (20 پرسش)
شیمی: فصل اول (مواد و نقش آن‌ها در زندگی) 1 پرسش، فصل دوم (رفتار اتم‌ها با یکدیگر) 2 پرسش و فصل سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) 2 پرسش فیزیک: فصل چهارم (حرکت چیست) 1 پرسش، فصل پنجم (نیرو) 2 پرسش، فصل هشتم (فشار و آثار آن تا انتهای نیرو و فشار) 2 پرسش و فصل نهم (ماشین‌ها) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (زمین ساخت ورقه‌ای) و فصل هفتم (آثاری از گذشته زمین) 1 پرسش، فصل دهم (نگاهی به فضا) و فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) 1 پرسش، فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) 1 پرسش، فصل سیزدهم (جانوران بی‌مهره) 1 پرسش، فصل چهاردهم (جانوران مهره‌دار) 2 پرسش و فصل پانزدهم (باهم زیستن) 2 پرسش
فارسی نهم (10 پرسش)
درس اول (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) تا درس چهارم (هم‌نشین) 1 پرسش، درس ششم (آداب زندگانی) تا درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) 2 پرسش، درس نهم (راز موفقیت) تا درس یازدهم (زن پارسا) 2 پرسش، درس دوازدهم (پیام‌آور رحمت) تا درس چهاردهم (پیدای پنهان) 2 پرسش و درس شانزدهم (آرزو) و درس هفدهم (شازده کوچولو) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی نهم (10 پرسش)
درس اول (گوی آبی زیبا) تا درس دوازدهم (در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی) 3 پرسش و درس سیزدهم (انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات) تا درس بیست و چهارم (اقتصاد و بهره‌وری) 7 پرسش
انگلیسی نهم (10 پرسش)
درس اول (Personality) تا درس سوم (Festivals and ceremonies) 2 پرسش، درس چهارم (Services) 2 پرسش، درس پنجم (Media) 3 پرسش و درس ششم (Health and injuries) 3 پرسش
عربی نهم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع و الثامن) تا درس دهم (الامانه) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان نهم (5 پرسش)
درس اول (تو را چگونه بشناسم؟) تا درس ششم (وضو، غسل و تیمم) 1 پرسش، درس هفتم (احکام نماز) و درس هشتم (همدلی و همراهی) 1 پرسش، درس نهم (انقلاب اسلامی ایران) و درس دهم (مسئولیت همگانی) 1 پرسش و درس یازدهم (انفاق) و درس دوازدهم (جهاد) 2 پرسش
آموزش قرآن نهم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم 1 پرسش