برنامه آزمون دوره‌ای پنجم دبستان ۱۴۰۱

۱- آزمون گونیا تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۹ تا ۱۴۰۱/۷/۱۶

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
کل کتاب سال چهارم دبستان
علوم پنجم
کل کتاب سال چهارم دبستان
فارسی پنجم
کل کتاب سال چهارم دبستان

۲- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
فصل اول (عددنویسی و الگوها) و فصل دوم ((کسر) درس اول (کسرهای بزرگ‌تر از واحد) تا درس دوم (جمع و تفریق اعداد مخلوط))
علوم پنجم
درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (رنگین کمان)
فارسی پنجم
درس اول (تماشاخانه) تا درس چهارم (بازرگان و پسران)
مطالعات اجتماعی پنجم
درس اول (من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم) تا درس پنجم (جمعیت ایران)
هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
هدیه‌های آسمان: درس اول تا درس چهارم - قرآن: درس اول و درس دوم
استعداد فضایی پنجم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۳- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۶ - چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی تیمز پنجم
ریاضی پایه‌های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل سوم (نسبت، تناسب و درصد) درس دوم (نسبت های مساوی)
علوم تیمز پنجم
علوم پایه‌های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (درس اول (زنگ علوم) تا پنجم (حرکت بدن))
پرلز پنجم
درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (درس اول (تماشاخانه) تا درس هشتم (دفاع از میهن))

۴- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل سوم (نسبت، تناسب و درصد)
علوم پنجم
درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (حرکت بدن)
فارسی پنجم
فصل اول (آفرینش) تا فصل سوم (ایران من)
مطالعات اجتماعی پنجم
فصل اول (زندگی با دیگران) و فصل دوم (سرزمین ما)
هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
هدیه‌های آسمان: درس اول (دسته گلی از آسمان) تا درس هشتم (دو نامه) قرآن: درس اول تا درس پنجم
استعداد حرکتی ورزشی پنجم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری پنجم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۵- آزمون مدادسیاه یک چند گزینه ای- تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل سوم (نسبت، تناسب و درصد)
علوم پنجم
درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (حرکت بدن)
فارسی پنجم
فصل اول (آفرینش) تا فصل سوم (ایران من)

۶- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
فصل چهارم (تقارن و چندضلعی‌ها) و فصل پنجم (عددهای اعشاری)
علوم پنجم
درس ششم (چه خبر؟۱) تا درس هشتم (کارها آسان می‌شود ۱)
فارسی پنجم
درس نهم (نام آوران دیروز، امروز، فردا) تا درس سیزدهم (روزی که باران می‌بارید)
مطالعات اجتماعی پنجم
درس یازدهم (کشورهای همسایه۱) تا درس پانزدهم (بازگشت از سفر حج)
هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
هدیه‌های آسمان: درس نهم تا درس دوازدهم - قرآن: درس ششم تا درس دهم
استعداد فضایی پنجم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۷- آزمون مداد رنگی دو (بین المللی) چند گزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی کانگورو پنجم
ریاضی پایه‌های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل ششم (اندازه‌گیری تا انتهای محیط دایره))

۸- آزمون مداد سیاه دو چند گزینه ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۰

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
کل کتاب
علوم پنجم
کل کتاب
فارسی پنجم
کل کتاب

۹- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۲/۳۱

نام درس
مبحث
ریاضی پنجم
کل کتاب
علوم پنجم
کل کتاب
فارسی پنجم
کل کتاب
مطالعات اجتماعی پنجم
کل کتاب
هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی پنجم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری پنجم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری