برنامه آزمون‌ دوره‌ای چهارم دبستان ۱۴۰۱

۱- آزمون گونیا تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۹ تا ۱۴۰۱/۷/۱۶

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
کل کتاب سال سوم
علوم چهارم
کل کتاب سال سوم
فارسی چهارم
کل کتاب سال سوم

۲- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
کل کتاب سال سوم
علوم چهارم
کل کتاب سال سوم
فارسی چهارم
کل کتاب سال سوم
مطالعات اجتماعی چهارم
درس اول ( همسایه‌ی ما) تا درس چهارم (نقشه‌ی محله‌ی ما)
هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
درس اول تا درس سوم قرآن: درس اول تا درس سوم
استعداد فضایی چهارم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۳- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۶ - چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی تیمز چهارم
ریاضی پایه‌های اول تا سوم (کل کتاب) و پایه‌ی چهارم (فصل اول (اعداد و الگوها) تا فصل سوم (ضرب و تقسیم) تا درس دوم (محاسبه‌ی حاصل ضرب)
علوم تیمز چهارم
علوم پایه‌های اول تا سوم (کل کتاب) و پایه‌ی چهارم (درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (گرما و ماده))
پرلز چهارم
درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا سوم (کل کتاب) و پایه‌ی چهارم (درس اول (آفریدگار زیبایی) تا درس ششم (آرش کمانگیر))

۴- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
کل کتاب سال سوم
علوم چهارم
کل کتاب سال سوم
فارسی چهارم
کل کتاب سال سوم
مطالعات اجتماعی چهارم
درس اول ( همسایه‌ی ما) تا درس چهارم (نقشه‌ی محله‌ی ما)
هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
هدیه‌های آسمان: درس اول تا درس هشتم - قرآن: درس اول (یادآوری قواعد سال‌های گذشته ) تا درس هفتم (آشنایی با خط قرآن کریم)
استعداد حرکتی ورزشی چهارم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری چهارم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۵- آزمون مدادسیاه یک چند گزینه ای- تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
فصل اول (اعداد و الگوها) تا فصل سوم (ضرب و تقسیم)
علوم چهارم
درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (سنگ‌ها)
فارسی چهارم
درس اول (آفریدگار زیبایی) تا درس هفتم (مهمان شهر ما)

۶- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
فصل چهارم (اندازه‌گیری)
علوم چهارم
درس هفتم (آهن‌ربا در زندگی) تا درس نهم (بدن ما ۱)
فارسی چهارم
درس هشتم (درس آزاد) تا درس یازدهم (فرمانده دل‌ها)
مطالعات اجتماعی چهارم
درس یازدهم (سفری به شهر باستانی همدان) تا درس چهاردهم (سفری به شهر باستانی کرمانشاه)
هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
هدیه‌های آسمان: درس نهم (کودک شجاع) تا درس چهاردهم (اولین بانوی مسلمان) قرآن: درس هشتم (سوره‌ی آل عمران آیات ۳۰ تا ۳۷) تا درس دهم (سوره‌ی هود آیات ۱۰۹ تا ۱۱۷)
استعداد فضایی چهارم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۷- آزمون مداد رنگی دو (بین المللی) چند گزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی کانگورو چهارم
ریاضی پایه‌های اول تا سوم (کل کتاب) و پایه‌ی چهارم (فصل اول (اعداد و الگوها) تا فصل ششم (شکل‌های هندسی تا انتهای عمود- موازی))

۸- آزمون مداد سیاه دو چند گزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۰

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
کل کتاب
علوم چهارم
کل کتاب
فارسی چهارم
کل کتاب

۹- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۱ تا ۱۴۰۲/۲/۲۳

نام درس
مبحث
ریاضی چهارم
کل کتاب
علوم چهارم
کل کتاب
فارسی چهارم
کل کتاب
مطالعات اجتماعی چهارم
کل کتاب
هدیه‌های آسمان و قرآن چهارم
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی چهارم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری چهارم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری