برنامه آزمون‌های دوره‌ای هشتم ۱۴۰۰

1- آزمون سر و سامان یک تاریخ برگزاری 1400/07/22

نام درس
مبحث
ریاضی (20 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
علوم تجربی (15 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
فارسی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
مطالعات اجتماعی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
انگلیسی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
عربی (10 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
پیام‌های آسمان (5 پرسش)
کل مباحث سال هفتم
آموزش قرآن (5 پرسش)
کل مباحث سال هفتم

2- آزمون سر و سامان دو تاریخ برگزاری 1400/08/13

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 20 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل اول (مخلوط و جداسازی آن) 7 پرسش و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 8 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
ستایش (به نام خدایی که جان آفرید) 2 پرسش، درس اول (پیش از اینها) 4 پرسش و درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) 2 پرسش، درس دوم (تعاون 2) 2 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) 2 پرسش، درس چهارم (وظایف دولت) 2 پرسش و درس پنجم (آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 5 پرسش و درس دوم (My Week) 5 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 10 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 1 پرسش، درس دوم (عفو و گذشت) 2 پرسش و درس سوم (همه چیز در دست تو) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

3- آزمون سر و سامان سه تاریخ برگزاری 1400/09/04

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 8 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 8 پرسش و فصل سوم (چند ضلعی‌ها از ابتدا تا انتهای چند ضلعی‌ها و تقارن) 4 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 2 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2 پرسش، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 5 پرسش و فصل چهارم (تنظیم عصبی) 6 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (پیش از اینها) تا درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش، درس چهارم (سفر شکفتن) 3 پرسش و درس ششم (راه نیک‌بختی) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه قضائیه) 4 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) 2 پرسش، درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 2 پرسش و درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 3 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و گرامر درس سوم (My Abilities) 4 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 2 پرسش، درس دوم (اهمیه اللغه العربیه) 4 پرسش و درس سوم (مهنتک فی المستقبل) 4 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) 2 پرسش و درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 2 پرسش و درس چهارم 3 پرسش

4- آزمون سر و سامان چهار تاریخ برگزاری 1400/09/25

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 2 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 6 پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 10 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) درس اول (ساده کردن عبارت‌های جبری) 2 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 2 پرسش، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 5 پرسش و فصل هفتم (الفبای زیست فناوری) 5 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (پیش از اینها) تا درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش، درس چهارم (سفر شکفتن) و درس ششم (راه نیک‌بختی) 3 پرسش و درس هفتم (آداب نیکان) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه قضائیه) 1 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) 1 پرسش، درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 1 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان) 1 پرسش، درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا / نینوا) 3 پرسش و درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 3 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و درس سوم (My Abilities) 5 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه الدروس الصف السابع) 1 پرسش، درس دوم (اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ) و درس سوم (مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ) 5 پرسش و درس چهارم (التجرِبَهُ الجَدیدهُ) 4 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) و درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 2 پرسش و درس ششم (نردبان آسمان) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

5- آزمون سر و سامان پنج تاریخ برگزاری 1400/10/23

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 4 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 3 پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 7 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) 6 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 2 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی) 2 پرسش، فصل سوم (از درون اتم چه خبر) 2 پرسش، فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 2 پرسش، فصل هفتم (الفبای زیست‌فناوری) 2 پرسش و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 1 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
ستایش (به نام خدایی که جان آفرید) و درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 2 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) و هفتم (آداب نیکان) 2 پرسش، درس هشتم (آزادگی) 3 پرسش و درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) و درس دوم (تعاون 2) 1 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) و درس چهارم (وظایف دولت) 1 پرسش، درس پنجم (آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها) و درس ششم (قوه قضائیه) 1 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) و درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 1 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان) و درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا / نینوا) 2 پرسش، درس یازدهم (ورود اسلام به ایران) 2 پرسش و درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) 3 پرسش و درس چهارم (My Health) 3 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعهُ دُرُوسِ الصَف الُسابِعِ) تا درس پنجم (اَلصداقَهُ) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) و درس دوم (عفو و گذشت) 1 پرسش، درس سوم (همه چیز در دست تو) و درس چهارم (پیوند جاودان) 1 پرسش، درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) و درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) 1 پرسش و درس هشتم (نشان ارزشمندی) 1 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول و ذرس دوم 1 پرسش، درس سوم و درس چهارم 1 پرسش، درس پنجم 1 پرسش و درس ششم 2 پرسش

6- آزمون سر و سامان شش تاریخ برگزاری 1400/11/28

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل پنجم (بردار و مختصات) 15 پرسش و فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) و درس دوم (شکل‌های هم‌نهشت) 5 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 5 پرسش و فصل نهم (الکتریسیته) 10 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 4 پرسش و درس دهم (قلم سحرآمیز، دو نامه) 6 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 2 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) 3 پرسش و درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 5 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس چهارم (My Health) 6 پرسش و لغات و دستور زبان درس پنجم (My City) 4 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس ششم (فی السفَرِ)
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس هفتم (یک فرصت طلایی) 2 پرسش و درس هشتم (نشان ارزشمندی) 3 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس ششم 2 پرسش و درس هفتم 3 پرسش

7- آزمون سر و سامان هفت تاریخ برگزاری 1400/12/19

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل پنجم (بردار و مختصات) 8 پرسش، فصل ششم (مثلث) 6 پرسش و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (توان) و درس دوم (تقسیم اعداد توان‌دار) 6 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل نهم (الکتریسیته) 3 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) 4 پرسش، فصل یازدهم (کانی‌ها) 4 پرسش و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 4 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 3 پرسش، درس دهم (قلم سحرآمیز، دو نامه) 3 پرسش و درس یازدهم (پرچم‌داران) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 1 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) 1 پرسش، درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) 2 پرسش، درس شانزدهم (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) 2 پرسش و درس هفدهم (ویژگی‌های طبیعی آسیا) 3 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس پنجم (My City) 6 پرسش و دستور زبان درس ششم (My Village) 4 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس ششم (فی السفَرِ) 4 پرسش و درس هفتم (اَرضُ اللهِ واسِعه) درس 6 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس هشتم (نشان ارزشمندی) 1 پرسش، درس نهم (تدبیر زندگانی) 2 پرسش و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

8- آزمون سر و سامان هشت تاریخ برگزاری 1401/01/25

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل پنجم (بردار و مختصات) 2 پرسش، فصل ششم (مثلث) 6 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 9 پرسش و فصل هشتم (آمار و احتمال تا انتهای میانگین داده‌ها) 3 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل نهم (الکتریسیته) 1 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) تا فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 4 پرسش، فصل سیزدهم (هوازدگی) 5 پرسش و فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 5 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس دهم (قلم سحرآمیز، دو نامه) و درس یازدهم (پرچم‌داران) 2 پرسش، درس دوازدهم (شیر حق)تا درس چهاردهم (یاد حسین (ع)) 3 پرسش و درس شانزدهم (پرنده آزادی، کودکان سنگ) 5 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) و درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) تا درس نوزدهم (ویژگی‌های منطقه جنوب‌غربی آسیا) 2 پرسش، درس بیستم (ایران و منطقه جنوب‌غربی آسیا) 2 پرسش و درس بیست و یکم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا) و درس بیست و دوم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا) 5 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس پنجم (My City) 2 پرسش، درس ششم (My Village) 6 پرسش و درس هفتم (My Hobbies) مکالمه 2 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس ششم (فی السفَرِ) 2 پرسش، درس هفتم (اَرضُ اللهِ واسِعه) 3 پرسش و درس هشتم (الاعتمادُ علی النفسَ) 5 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس هشتم (نشان ارزشمندی) 1 پرسش، درس نهم (تدبیر زندگانی) و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 1 پرسش و درس یازدهم (آفت‌های زبان) و درس دوازدهم (ارزش کار) 3 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم 2 پرسش و درس دهم 2 پرسش

9- آزمون سر و سامان نه تاریخ برگزاری 1401/02/22

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 1 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 1پرسش، فصل سوم (چند ضلعی‌ها) 3 پرسش، فصل چهارم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل پنجم (بردار و مختصات) 2 پرسش، فصل ششم (مثلث) 2 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش، فصل هشتم (آمار و احتمال) 3 پرسش و فصل نهم (دایره) 2 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) تا فصل چهارم (تنظیم عصبی) 2 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) تا فصل نهم (الکتریسیته) 2 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) و فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 پرسش، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) و فصل سیزدهم (هوازدگی) 4 پرسش، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) و فصل پانزدهم (شکست نور) 5 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) تا درس هشتم (آزادگی) 2 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) تا درس یازدهم (پرچم‌داران) 2 پرسش، درس دوازدهم (شیر حق) تا درس چهاردهم (یاد حسین (ع)) 2 پرسش، درس شانزدهم (پرنده آزادی، کودکان سنگ) و درس هفدهم (راه خوشبختی) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) تا درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 3 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان) تا درس بیست و دوم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا) 5 پرسش، درس بیست و سوم (قاره آمریکا) و درس بیست و چهارم (قاره استرالیا و اقیانوسیه) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) و درس دوم (My Week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) و درس چهارم (My Health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) و درس ششم (My Village) 3 پرسش و درس هفتم (My Hobbies) 3 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس دهم (الحکم) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) تا درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) تا درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) تا درس دوازدهم (ارزش کار) 1 پرسش و درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) تا درس پانزدهم (حق‌الناس) 1 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش

10- آزمون پابه‌پا یک تاریخ برگزاری 1400/08/13

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 7 پرسش و فصل دوم (عددهای اول) 6 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) 7 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته) 5 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 4 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی) 3 پرسش و فصل یازدهم (کانی‌ها) 3 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
ستایش (به نام خدایی که جان آفرید) 2 پرسش، درس اول (پیش از اینها) 4 پرسش و درس دوم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) 2 پرسش، درس دوم (تعاون 2) 2 پرسش، درس سوم (ساختار و تشکیلات دولت) 2 پرسش، درس چهارم (وظایف دولت) 2 پرسش و درس پنجم (آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 5 پرسش و درس دوم (My Week) 5 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) 10 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) 1 پرسش، درس دوم (عفو و گذشت) 2 پرسش و درس سوم (همه چیز در دست تو) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول 2 پرسش و درس دوم 3 پرسش

11- آزمون پابه‌پا دو تاریخ برگزاری 1400/09/25

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) 3 پرسش، فصل دوم (عددهای اول) 3 پرسش و فصل چهارم (جبر و معادله) 7 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) 3 پرسش و فصل پنجم (بردار و مختصات) 4 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته) 2 پرسش و فصل دهم (مغناطیس) 3 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1 پرسش و فصل دوم (تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی) 3 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی) 1 پرسش، فصل پنجم (حس و حرکت) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی) 1 پرسش و فصل دوازدهم (سنگ‌ها) 2 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (پیش از اینها) تا درس سوم (ارمغان ایران) 3 پرسش، درس چهارم (سفر شکفتن) تا درس ششم (راه نیک‌بختی) 3 پرسش و درس هفتم (آداب نیکان) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) تا درس ششم (قوه‌ی قضاییه) 1 پرسش، درس هفتم (ارتباط و رسانه) 1 پرسش، درس هشتم (رسانه‌ها در زندگی ما) 1 پرسش، درس نهم (ظهور اسلام در شبه جزیره‌ی عربستان) 1 پرسش، درس دهم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا / نینوا) 3 پرسش و درس یازدهم (ورود اسلام در ایران) 3 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) 2 پرسش، درس دوم (My Week) 3 پرسش و درس سوم (My Abilities) 5 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعهُ دُرُوسِ الصَف الُسابِعِ) 1 پرسش، درس دوم (اَهَمیه اللغَهِ العَرَبیهِ) و درس سوم (مِهنَتُکَ فی المُستقبَلِ) 5 پرسش و درس چهارم (التجرِبَهُ الجَدیدهُ) 4 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) و درس پنجم (روزی که اسلام کامل شد) 2 پرسش و درس ششم (نردبان آسمان) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم 2 پرسش و درس پنجم 2 پرسش

12- آزمون پابه‌پا سه تاریخ برگزاری 1400/12/19

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
حساب: فصل چهارم (جبر و معادله) 5 پرسش و فصل هفتم (جبر و معادله) درس اول (توان) تا درس چهارم (نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد) 8 پرسش هندسه: فصل پنجم (بردار و مختصات) 2 پرسش و فصل ششم (مثلث) درس اول (رابطه فیثاغورس) تا انتهای درس سوم (مثلث‌های هم‌نهشت) 5 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فیزیک: فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 5 پرسش شیمی: فصل سوم (از درون اتم چه خبر؟) 4 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل ششم (تنظیم هورمونی) 3 پرسش و فصل سیزدهم (هوازدگی) 3 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) 3 پرسش، درس دهم (قلم سحر آمیز، دو نامه) 3 پرسش و درس یازدهم (پرچمداران) 4 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی) 1 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهایان) 1 پرسش، درس چهاردهم (میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) 1 پرسش، درس پانزدهم (حمله چنگیز و تیمور به ایران) 2 پرسش، درس شانزدهم (پیروزی فرهنگ بر شمشیر) 2 پرسش و درس هفدهم (ویژگی‌های طبیعی آسیا) 3 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس پنجم (My City) 6 پرسش و دستور زبان درس ششم (My Village) 4 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس ششم (فی السفر) 4 پرسش و درس هفتم (ارض الله واسعه) 6 پرسش
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس هشتم (نشان ارزشمندی) 1 پرسش، درس نهم (تدبیر زندگانی) 2 پرسش و درس دهم (دو سرمایه گرانبها) 2 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس ششم 1 پرسش، درس هفتم 2 پرسش و درس هشتم 2 پرسش

13- آزمون پابه‌پا چهار تاریخ برگزاری 1401/02/22

نام درس
مبحث
ریاضی هشتم (20 پرسش)
حساب: فصل اول (عددهای صحیح و گویا) و فصل دوم (عددهای اول) 3 پرسش، فصل چهارم (جبر و معادله) 2 پرسش، فصل هفتم (توان و جذر) 4 پرسش و فصل هشتم (آمار و احتمال) 4 پرسش هندسه: فصل سوم (چندضلعی‌ها) 1 پرسش، فصل پنجم (بردار و مختصات) 1 پرسش، فصل ششم (مثلث) 2 پرسش و فصل نهم (دایره) 3 پرسش
علوم تجربی هشتم (15 پرسش)
فیزیک: فصل نهم (الکتریسیته) 1 پرسش، فصل دهم (مغناطیس) 1 پرسش، فصل چهاردهم (نور و ویژگی‌های آن) 1 پرسش و فصل پانزدهم (شکست نور) 2 پرسش شیمی: فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد) 1 پرسش، فصل دوم (تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی) 1 پرسش و فصل سوم (از درون اتم چه خبر؟) 2 پرسش زیست و زمین‌شناسی: فصل چهارم (تنظیم عصبی)، فصل پنجم (حس و حرکت) و فصل یازدهم (کانی‌ها) 2 پرسش، فصل ششم (تنظیم هورمونی)، فصل دوازدهم (سنگ‌ها) و فصل سیزدهم (هوازدگی) 2 پرسش، فصل هفتم (الفبای زیست‌فناوری) 1 پرسش و فصل هشتم (تولیدمثل در جانداران) 1 پرسش
فارسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (پیش از اینها) تا درس چهارم (سفر شکفتن) 1 پرسش، درس ششم (راه نیک‌بختی) تا درس هشتم (آزادگی) 2 پرسش، درس نهم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر،‌گریه امیر) تا درس یازدهم (پرچم‌داران) 2 پرسش، درس دوازدهم (شیر حق) تا درس چهاردهم (یاد حسین (ع)) 2 پرسش، درس شانزدهم (پرنده آزادگی، کودکان سنگ) و درس هفدهم (راه خوشبختی) 3 پرسش
مطالعات اجتماعی هشتم (10 پرسش)
درس اول (تعاون 1) تا درس دوازدهم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی) 3 پرسش، درس سیزدهم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) تا درس بیست و دوم (ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا) 5 پرسش، درس بیست و سوم (قاره آمریکا) و درس بیست و چهارم (قاره استرالیا و اقیانوسیه) 2 پرسش
انگلیسی هشتم (10 پرسش)
درس اول (My Nationality) و درس دوم (My Week) 2 پرسش، درس سوم (My Abilities) و درس چهارم (My Health) 2 پرسش، درس پنجم (My City) و درس ششم (My Village) 3 پرسش و درس هفتم (My Hobbies) 3 پرسش
عربی هشتم (10 پرسش)
درس اول (مراجعه دروس الصف السابع) تا درس دهم (الحکم) پرسش‌های ترکیبی
پیام‌های آسمان هشتم (5 پرسش)
درس اول (آفرینش شگفت‌انگیز) تا درس سوم (همه چیز در دست تو) 1 پرسش، درس چهارم (پیوند جاودان) تا درس ششم (نردبان آسمان) 1 پرسش، درس هفتم (یک فرصت طلایی) تا درس نهم (تدبیر زندگانی) 1 پرسش، درس دهم (دو سرمایه گرانبها) تا درس دوازدهم (ارزش کار) 1 پرسش و درس سیزدهم (کلید گنج‌ها) تا درس پانزدهم (حق الناس) 1 پرسش
آموزش قرآن هشتم (5 پرسش)
درس اول تا درس سوم 1 پرسش، درس چهارم تا درس ششم 1 پرسش، درس هفتم و درس هشتم 1 پرسش، درس نهم و درس دهم 1 پرسش و درس یازدهم و درس دوازدهم 1 پرسش