برنامه آزمون‌ دوره‌ای سوم دبستان ۱۴۰۱

۱- آزمون گونیا تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۹ تا ۱۴۰۱/۷/۱۶

نام درس
مبحث
ریاضی سوم
کل کتاب سال دوم
علوم سوم
کل کتاب سال دوم
فارسی سوم
کل کتاب سال دوم

۲- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی سوم
فصل اول (الگوها)، فصل دوم (عددهای چهار رقمی): درس اول (حل مسئله: الگوسازی)
علوم سوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (مواد اطراف ما)
فارسی سوم
درس اول (محله‌ی ما) تا درس سوم (آسمان آبی، طبیعت پاک)
استعداد فضایی دوم
نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۳- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۶ - چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی تیمز سوم
محتوای ریاضی پایه‌های اول و دوم (کل کتاب) و پایه‌ی سوم ((فصل اول (الگوها) و فصل دوم (عددهای چهاررقمی))
علوم تیمز سوم
محتوای علوم پایه‌های اول و دوم (کل کتاب) و پایه‌ی سوم (درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (آب ماده‌ی با ارزش))
پرلز سوم
درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول و دوم (کل کتاب) و پایه‌ی سوم (درس اول (محله‌ی ما) تا درس پنجم (بلدرچین و برزگر))

۴- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی سوم
فصل اول (الگوها) تا فصل سوم (عددهای کسری) و فصل چهارم (ضرب و تقسیم): درس اول (حل مسئله: روش‌های نمادین)
علوم سوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (زندگی ما و آب)
فارسی دوم
درس اول (محله‌ی ما) تا درس هفتم (کارِ نیک)
استعداد حرکتی ورزشی سوم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری سوم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۵- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی سوم
فصل چهارم (ضرب و تقسیم)، فصل پنجم (محیط و مساحت) و فصل ششم ((جمع و تفریق): درس اول (حل مسئله‌))
علوم سوم
درس هفتم (نور و مشاهده‌ی اجسام) تا درس نهم (نیرو، همه جا ۱)
فارسی سوم
درس هشتم (پیراهن بهشتی) تا درس یازدهم (نویسنده‌ی بزرگ)
استعداد فضایی دوم
قشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۶- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی کانگورو سوم
محتوای ریاضی پایه‌های اول و دوم (کل کتاب) و پایه‌ی سوم (فصل اول (الگوها) تا فصل پنجم (محیط و مساحت): تا انتهای محیط))

۷- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۲/۳۱

نام درس
مبحث
ریاضی سوم
کل کتاب
علوم سوم
کل کتاب
فارسی سوم
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی سوم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری سوم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری