برنامه آزمون‌های تشریحی هفتم ۱۴۰۰

1- آزمون پایش تاریخ برگزاری 1400/05/26

نام درس
مبحث
ریاضی هفتم (20 پرسش)
حساب (10 پرسش): فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) و درس دوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 1) هندسه (10 پرسش): فصل چهارم (هندسه و استدلال) درس اول (روابط بین پاره‌خط‌ها) و درس دوم (روابط بین زاویه‌ها)
علوم هفتم (20 پرسش)
زیست و زمین‌شناسی (10 پرسش): فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن تا انتهای صفحه 95) فیزیک (5 پرسش): فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن تا انتهای صفحه 7) شیمی (5 پرسش): فصل اول (تفکر و تجربه)

2- آزمون همگام یک (میان نوبت اول) تاریخ برگزاری 1400/08/12 تا 1400/08/26

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم 1400/08/12
درس اول تا درس سوم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
حساب هفتم 1400/08/15
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) 20 نمره
ریاضی هفتم 1400/08/15
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) و فصل دوم (عددهای صحیح) درس اول (معرفی عددهای علامت‌دار) تا درس سوم (جمع و تفریق عددهای صحیح 2) 20 نمره
پیام‌های آسمان هفتم 1400/08/16
درس اول (بینای مهربان) تا درس چهارم (عبور آسان) 20 نمره
فیزیک هفتم 1400/08/17
فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) و فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن تا انتهای صفحه 68) 20 نمره
زبان انگلیسی هفتم 1400/08/18
درس اول (my name) و درس دوم (my classmates) 20 نمره
شیمی هفتم 1400/08/19
فصل اول (تفکر و تجربه) و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد تا انتهای صفحه 21) 20 نمره
هندسه هفتم 1400/08/22
فصل چهارم (هندسه و استدلال) 20 نمره
عربی هفتم 1400/08/23
درس اول (قیمه العلم،نور الکلام و کنزالکنوز) و درس دوم (جواهر الکلام ، کنوز الحکم ،کنز النصیحه تا انتهای صفحه 34) 20 نمره
علوم هفتم 1400/08/22
فصل اول (تفکر و تجربه) تا فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 20 نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم 1400/08/24
فصل پنجم (از معدن تا خانه)، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) و فصل دوازدهم (سفره سلامت تا انتهای صفحه 105) 20 نمره
مطالعات اجتماعی هفتم 1400/08/25
درس اول (من حق دارم) تا درس پنجم (همدلی و همیاری در حوادث) 20 نمره
فارسی هفتم 1400/08/26
ستایش (یادتو)، درس اول (زنگ آفرینش) و درس دوم (چشمه معرفت) 20 نمره

3- آزمون حساب و کتاب یک (پایان نوبت اول) تاریخ برگزاری دی ماه

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم 1400/09/30
10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی معنای کلمات درس اول تا درس سوم 1 نمره، درس چهارم تا درس ششم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس سوم 1/5 نمره، درس چهارم تا درس ششم 1/5 نمره، معنای جملات و آیات درس اول تا درس سوم 2 نمره، درس چهارم تا درس ششم 2 نمره و الگوهای قواعد ساده قرآنی درس اول تا درس ششم 1 نمره
فیزیک هفتم 1400/10/04
فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 6 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 8 نمره و فصل نهم (منابع انرژی تا انتهای صفحه 79) 6 نمره
علوم هفتم (ویژه نمایندگی) 1400/10/04
15 نمره کتبی و 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (تجربه و تفکر) 0/75 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 1/75 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 3 نمره، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 2/5 نمره، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 2/5 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 2/5 نمره و فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 2 نمره
هندسه هفتم 1400/10/06
فصل چهارم ( هندسه و استدلال) 12 نمره و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) و درس دوم (محاسبه حجم‌های منشوری) 8 نمره
زبان انگلیسی هفتم 1400/10/07
10 نمره کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (my name) 2 نمره، درس دوم (my classmates) 2 نمره، درس سوم (my age) 3 نمره و درس چهارم (my family) 3 نمره
عربی هفتم 1400/10/08
درس اول (قیمه العلم، نور الکلام و کنز الکنوز) تا درس سوم (الحکم النافعه و المواعظ العددیه) 5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی مهارت‌های ترجمه:5 نمره، مهارت واژه‌شناسی: 2 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 6/5 نمره و مهارت درک و فهم: 1/5 نمره
حساب هفتم 1400/10/11
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 5 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 6 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 7 نمره و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) درس اول (عدد اول) 2 نمره
ریاضی هفتم (ویژه نمایندگی) 1400/10/11
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 3 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 4 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 4/5 نمره، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 4/5 نمره و فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 4 نمره
نگارش هفتم 1400/10/12
درس اول تا درس چهارم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختار درونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
مطالعات اجتماعی هفتم 1400/10/13
فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) 3 نمره، فصل دوم (قانون) 3 نمره، فصل سوم (مقابله با حوادث) 3/5 نمره، فصل چهارم (تولید، توزیع، مصرف) 3/5 نمره، فصل پنجم (محیط زندگی خود را بشناسیم) 3/5 نمره و فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3/5 نمره
فارسی هفتم 1400/10/14
ستایس (یاد تو)، درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هفتم (زندگی همین لحظه‌هاست) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 2 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره
پیام‌های آسمان هفتم 1400/10/15
درس اول (بینای مهربان) 2 نمره، درس دوم (استعانت از خداوند) 2 نمره، درس سوم (تلخ یا شیرین) 2 نمره، درس چهارم (عبور آسان) 2/5 نمره، درس پنجم (پیامبر رحمت) 2/5 نمره، درس ششم (اسوه فداکاری و عدالت) 3 نمره، درس هفتم (برترین بانو) 3 نمره و درس هشتم (افتخار بندگی) 3 نمره
شیمی هفتم 1400/10/18
فصل اول (تجربه و تفکر) 5 نمره و فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 15 نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم 1400/10/20
فصل پنجم (از معدن تا خانه) 4 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 4 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 5 نمره، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 5 نمره و فصل سیزدهم (سفر غذا تا انتهای صفحه 114) 2 نمره

4- آزمون همگام دو (میان نوبت دوم) تاریخ برگزاری 1401/01/17 تا 1401/01/31

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم 1401/01/17
درس هفتم تا درس نهم (10 نمره شفاهی و 10 نمره کتبی)
حساب هفتم 1401/01/20
فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) و فصل هفتم (توان و جذر) درس اول (تعریف توان) تا درس سوم (ساده کردن عبارت‌های توان‌دار) 20 نمره
ریاضی هفتم 1401/01/20
فصل ششم (سطح و حجم) تا فصل هشتم (بردار و مختصات) 20 نمره
پیام‌های آسمان هفتم 1401/01/21
درس نهم (به سوی پاکی) تا درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 20 نمره
فیزیک هفتم 1401/01/22
فصل نهم (منابع انرژی) و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 20 نمره
زبان انگلیسی هفتم 1401/01/23
درس سوم (my age) تا درس ششم (my house) 20 نمره
شیمی هفتم 1401/01/24
فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 20 نمره
هندسه هفتم 1401/01/27
فصل ششم (سطح و حجم) درس سوم (مساحت جانبی و کل) و درس چهارم (حجم و سطح) و فصل هشتم (بردار و مختصات) درس اول (پاره‌خط جهت‌دار) و درس دوم (بردارهای مساوی و قرینه) 20 نمره
علوم هفتم 1401/01/27
فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) تا فصل چهاردهم (گردش مواد) 20 نمره
عربی هفتم 1401/01/28
درس پنجم (فی السوق) تا درس نهم (الاسره الناجحه) 20 نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم 1401/01/29
فصل هفتم (سفرآب درون زمین)، فصل سیزدهم (سفر غذا) و فصل چهاردهم (گردش مواد) 20 نمره
مطالعات اجتماعی هفتم 1401/01/30
درس سیزدهم (جمعیت ایران) تا درس هجدهم (قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های ایران) 20 نمره
فارسی هفتم 1401/01/31
درس هشتم (زندگی همین لحظه‌هاست) تا درس دوازدهم (خدمات متقابل اسلام و ایران) 20 نمره

5- آزمون حساب و کتاب دو (پایان نوبت دوم) تاریخ برگزاری خرداد ماه

نام درس
مبحث
آموزش قرآن هفتم 1401/02/31
10 نمره شفاهی، 10 نمره کتبی معنای کلمات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره و درس دهم تا درس دوازدهم 1 نمره، معنای ترکیب‌های درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1 نمره و درس دهم تا درس دوازدهم 1 نمره ، معنای جملات و آیات درس اول تا درس ششم 1 نمره، درس هفتم تا درس نهم 1/5 نمره و درس دهم تا درس دوازدهم 1/5 نمره
زیست و زمین‌شناسی هفتم 1401/03/01
فصل پنجم (از معدن تا خانه) 2 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 2 نمره، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 2 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 2 نمره، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 3 نمره، فصل سیزدهم (سفر غذا) 3 نمره، فصل چهاردهم (گردش مواد) 3 نمره و فصل پانزدهم (تبادل با محیط) 3 نمره
علوم هفتم (ویژه نمایندگی) 1401/03/01
15 نمره کتبی، 5 نمره عملی (آزمایشگاه) فصل اول (تجربه و تفکر) 0/25 نمره، فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 0/5 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 0/75 نمره، فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 0/5 نمره، فصل پنجم (از معدن تا خانه) 0/5 نمره، فصل ششم (سفر آب روی زمین) 0/5 نمره، فصل هفتم (سفر آب درون زمین) 0/5 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 1/75 نمره، فصل نهم (منابع انرژی) 1/5 نمره، فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 1/75 نمره، فصل یازدهم (یاخته و سازمان‌بندی آن) 1/5 نمره، فصل دوازدهم (سفره سلامت) 1/5 نمره، فصل سیزدهم (سفر غذا) 1 نمره، فصل چهاردهم (گردش مواد) 1/5 نمره و فصل پانزدهم (تبادل محیط) 1 نمره
هندسه هفتم 1401/03/02
فصل چهارم (هندسه و استدلال) 6 نمره، فصل ششم (سطح و حجم) 6 نمره و فصل هشتم (بردار و مختصات) 8 نمره
عربی هفتم 1401/03/04
5 نمره شفاهی، 15 نمره کتبی (درس اول تا درس چهارم تقریبا 4 نمره و درس پنجم تا درس دوازدهم تقریبا 11 نمره) مهارت‌های ترجمه: 5 نمره، مهارت واژه‌شناسی: 2 نمره، مهارت شناخت و کاربرد قواعد: 6/5 نمره و مهارت درک و فهم: 1/5 نمره
فیزیک هفتم 1401/03/07
فصل دوم (اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن) 4 نمره، فصل هشتم (انرژی و تبدیل‌های آن) 4 نمره، فصل نهم (منابع انرژی) 6 نمره و فصل دهم (گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی) 6 نمره
پیام‌های آسمان هفتم 1401/03/08
درس اول (بینای مهربان) تا درس چهارم (تلخ یا شیرین) 3 نمره، درس پنجم (پیامبر رحمت) تا درس هشتم (افتخار بندگی) 4 نمره، درس نهم (به سوی پاکی) 2 نمره، درس دهم (ستون دین) 2 نمره، درس یازدهم (نماز جماعت) 2 نمره، درس دوازدهم (نشان عزت) 2 نمره، درس سیزدهم (بر بال فرشتگان) 1/5 نمره، درس چهاردهم (کمال هم‌نشین) 1/5 نمره و درس پانزدهم (مزدوران شیطان) 2 نمره
شیمی هفتم 1401/03/09
فصل اول (تجربه و تفکر) 4 نمره، فصل سوم (اتم‌ها، الفبای مواد) 8 نمره و فصل چهارم (مواد پیرامون ما) 8 نمره
زبان انگلیسی هفتم 1401/03/10
10 نمره کتبی (درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن)، 5 نمره صحبت کردن، 5 نمره گوش کردن درس اول (my name) تا درس چهارم (my family) 2/5 نمره، درس پنجم (my appearance) 1/5 نمره، درس ششم (my house) 2 نمره، درس هفتم (my address) 2 نمره و درس هشتم (my favorite food) 2 نمره
مطالعات اجتماعی هفتم 1401/03/11
فصل اول (حقوق و مسئولیت‌های ما) تا فصل ششم (از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم) 3 نمره، فصل هفتم (جمعیت و منابع) 3 نمره، فصل هشتم (گردشگری در ایران) 3 نمره، فصل نهم (سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور) 2/5 نمره، فصل دهم (شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان) 3 نمره، فصل یازدهم (اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان) 2/5 نمره و فصل دوازدهم (فرهنگ و تمدن ایران باستان) 3 نمره
حساب هفتم 1401/03/16
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 2 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 3 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 3 نمره، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3/5 نمره و فصل نهم (آمار و احتمال) 5 نمره
ریاضی هفتم (ویژه نمایندگی) 1401/03/16
فصل اول (راهبردهای حل مسئله) 1 نمره، فصل دوم (عددهای صحیح) 1/5 نمره، فصل سوم (جبر و معادله) 1/5 نمره، فصل چهارم (هندسه و استدلال) 1/5 نمره، فصل پنجم (شمارنده‌ها و اعداد اول) 1/5 نمره، فصل ششم (سطح و حجم) 3/5 نمره، فصل هفتم (توان و جذر) 3 نمره، فصل هشتم (بردار و مختصات) 3/5 نمره و فصل نهم (آمار و احتمال) 3 نمره
نگارش هفتم 1401/03/17
درس اول تا درس هشتم مهارت نوشتن شامل: بازشناسی (تشخیصی: تمرین شماره 1 هر درس)، آفرینش (تولیدی: تمرین شماره 2 هر درس)، داوری (تحلیلی: تمرین شماره 3 هر درس)، تصویرنویسی (انشای آزاد)، بازنویسی حکایت، گسترش مثل، درست‌نویسی، سنجه‌های ارزشیابی: ساختار (ساختار بیرونی: 2 نمره، ساختاردرونی: 2 نمره)، محتوا: (خوش‌آغازی: 2 نمره، پرورش موضوع: شیوه بیان نوشته: 3 نمره، سیر منطقی نوشته: 3 نمره، فکر و نگاه نو: 3 نمره، خوش‌فرجامی: 2 نمره)، هنجارهای نگارشی (نشانه‌های نگارشی: 1 نمره، املای واژگان: 1 نمره، پاکیزه‌نویسی: 1 نمره)
فارسی هفتم 1401/03/21
ستایش (یاد تو) و درس اول (زنگ آفرینش) تا درس هفدهم (ما می‌توانیم) 10 نمره کتبی، 10 نمره شفاهی معنی شعر و نثر 3 نمره، شناخت و معنی واژه 1/5 نمره، درک متن 1/5 نمره، دانش‌های زبانی و ادبی 2 نمره، خودارزیابی 1/5 نمره و تاریخ ادبیات 0/5 نمره