برنامه آزمون‌ دوره دوم دبستان ۱۴۰۱

۱- آزمون گونیا تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۷/۹ تا ۱۴۰۱/۷/۱۶

نام درس
مبحث
ریاضی دوم
کل کتاب سال اول
علوم دوم
کل کتاب سال اول
فارسی دوم
کل کتاب سال اول

۲- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی دوم
فصل اول (عدد و رقم) و فصل دوم ((جمع و تفریق اعداد دو رقمی) تا ابتدای جمع و تفریق دو عدد دو رقمی)
علوم دوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (زندگی ما و گردش زمین۱)
فارسی دوم
درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس دوم (مسجد محله ی ما)
استعداد فضایی دوم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۳- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) تشریحی پرلز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۶ - چندگزینه‌ای تیمز: تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۹/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی تیمز دوم
محتوای ریاضی پایه‌ی اول (کل کتاب) و پایه‌ی دوم (فصل اول (عدد و رقم) تا فصل سوم (اشکال هندسی): تا ابتدای تقارن)
علوم تیمز دوم
محتوای علوم پایه‌ی اول (کل کتاب) و پایه‌ی دوم (درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن ۱))
پرلز دوم
درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه ی اول (کل کتاب) و پایه‌ی دوم (درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس پنجم (چوپان درست کار))

۴- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی دوم
فصل اول (عدد و رقم) تا فصل چهارم ((عددهای سه رقمی): تا انتهای حذف حالت‌های نامطلوب)
علوم دوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس ششم (پیام رمز را پیدا کن۲)
فارسی دوم
درس اول (کتاب‌خانه‌ی کلاس ما) تا درس هشتم (از همه مهربان‌تر)
استعداد حرکتی ورزشی دوم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری دوم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۵- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی دوم
فصل چهارم (عددهای سه رقمی)، فصل پنجم (اندازه‌گیری) و فصل ششم ((جمع و تفریق اعداد سه رقمی): درس اول (مقایسه‌ی اعداد))
علوم دوم
درس هفتم (اگر تمام شود...) تا درس دهم (درون آشیانه‌ها)
فارسی دوم
درس نهم (زیارت) تا درس یازدهم (درس آزاد)
استعداد فضایی دوم
نقشه‌خوانی و پیداکردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب‌کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۶- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی کانگورو دوم
محتوای ریاضی پایه‌های اول (کل کتاب) و پایه‌ی دوم (فصل اول (عدد و رقم) تا فصل ششم (جمع و تفریق اعداد سه رقمی))

۷- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۲/۲۳تا ۱۴۰۲/۲/۳۱

نام درس
مبحث
ریاضی دوم
کل کتاب
علوم دوم
کل کتاب
فارسی دوم
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی دوم
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری دوم
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری