برنامه آزمون دوره‌ای اول دبستان ۱۴۰۱

۱. آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

نام درس
مبحث
ریاضی
تم اول تا تم پنجم
علوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (سالم باش، شاداب باش)
فارسی
(نگاره‌ها) و بخش دوم (آموزش نشانه‌ها ۱: درس اول (آ ا _ ب ب))
استعداد فضایی
نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۲.آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نام درس
مبحث
ریاضی
تم اول تا تم دوازدهم
علوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس هفتم (زمین خانه‌ی سنگی ما)
فارسی
بخش اول (نگاره‌ها) و بخش دوم (آموزش نشانه‌ها ۱: درس اول (آ ا _ ب ب) تا درس هفتم (اِ ِ_ ه ه _ ش ش))
استعداد حرکتی ورزشی اول
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی، دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری اول
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

۳. آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نام درس
مبحث
ریاضی اول
تم سیزدهم تا تم نوزدهم
علوم دوم
درس هشتم (چه می‌خواهم بسازم؟) تا درس دهم (در اطراف ما هوا وجود دارد)
فارسی اول
بخش دوم (آموزش نشانه‌ها ۱: درس هشتم (ی ی _ اُ ُ‌_ ) تا درس پانزدهم (ژ _ خوا))
استعداد فضایی اول
نقشه خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته، ساخت اشکال سه بعدی

۴. آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

نام درس
مبحث
ریاضی اول
کل کتاب
علوم دوم
کل کتاب
فارسی اول
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی اول
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری اول
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری