جدول برگزاری طرح سنجش استعداد مداد قرمز ۱ دبستان های علوی

جدول برگزاری طرح سنجش استعداد مداد قرمز ۱ دبستان های علوی ۱۴۰۱/۸/۱۴ - ۱۴۰۱/۸/۲۱

تاریخ / پایه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ساعت برگزاری
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
۹:۳۰ الی ۱۰:۱۵
شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۴
علوم
علوم
علوم
علوم
علوم
علوم
یکشنبه - ۱۴۰۱/۸/۱۵
-
-
-
هدیه های آسمان و قرآن
هدیه های آسمان و قرآن
هدیه های آسمان و قرآن
دوشنبه - ۱۴۰۱/۸/۱۶
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
فارسی
سه شنبه - ۱۴۰۱/۸/۱۷
استعداد قضایی
استعداد قضایی
استعداد قضایی
استعداد قضایی
استعداد قضایی
استعداد قضایی
چهارشنبه - ۱۴۰۱/۸/۱۸
-
-
-
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
شنبه - ۱۴۰۱/۸/۲۱
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی