تقویم آموزشی دبستان

۱- شروع کلاس‌های تابستانی دبستان ۲۶ تیر ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان کلاس‌های تابستانی دبستان
توضیحات با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین و یادگیری مهارت‌های جدید توام با سرگرمی این دوره برگزار می‌گردد.

۲- اختتامیه کلاس‌های تابستانی دبستان ۳ شهریور ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان اختتامیه تابستان (دبستان)
توضیحات پایان دوره کلاس‌های تابستانی.

۳- شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول دبستان ۱ مهر ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های نیمسال اول دبستان
توضیحات شروع جدی آموزش و کلاس‌های درسی با هدف آموزش موثر به صورت مجازی از مهر ماه آغاز خواهد شد.

۴- پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول دبستان ۸ دی ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال اول دبستان
توضیحات بخشی از آموزش درسی تا ۸ دی ماه انجام می‌شود. در پایان این دوره ارزشیابی دانش‌آموزان جهت بررسی میزان یادگیری آن ها صورت می‌گیرد.

۵- بازه برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول دبستان ۱۱ الی ۱۸ دی ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان طرح سنجش استعداد نیمسال اول دبستان
توضیحات طرح سنجش استعداد که به صورت عملکردی می‌باشد و ارزیابی دانش‌آموزان در دروس مختلف انجام خواهد شد، همچنین به صورت موازی شناسایی استعداد آنان نیز انجام خواهد شد.
ردیف ۲
عنوان پایه‌های مرتبط
توضیحات این طرح در پایه‌های اول تا ششم انجام خواهد شد.

۷- شروع برگزاری هفته ملی علوم از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان هفته ملی علوم
توضیحات این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی و آشنایی با افراد موفق در زمینه‌های مختلف علمی طی یک هفته در سطح مدارس علوی برگزار می‌شود.

۸- شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم دبستان ۱ بهمن ۱۴۰۰

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های نیمسال دوم دبستان
توضیحات آموزش جدی و کلاس‌های درسی به صورت مجازی با هدف آموزش موثر از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

۹- پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم دبستان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ردیف ۱
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال دوم دبستان
توضیحات آموزش جدی کلاس‌های درسی به صورت تلفیقی (حضوری / مجازی) با هدف آموزش موثر از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

۱۰- بازه برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم دبستان ۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ردیف ۱
عنوان طرح سنجش استعداد
توضیحات طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش‌آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.
ردیف ۲
عنوان پایه‌های مرتبط
توضیحات این طرح در پایه‌های اول تا پنجم برگزار می‌گردد، سنجش پایه ششم به صورت هماهنگ در سطح کشور، از تاریخ ۱ خرداد لغایت ۱۳ خرداد ماه برگزار خواهد شد.